شناسهٔ خبر: 121615 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد؛

تجدید مناقصه عمومی پروژه ساماندهی تقاطع غنی آباد

آزاد دوار معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت:اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد پروژه ساماندهی تقاطع غنی آباد را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت واگذار کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)، امیر حسین آزاد دوار اظهار کرد: ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘ‌ﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.ir اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد. 

وی آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد را از تاریخ درج آگهی تا ساعت 09:00 مورخ 29/09/1401 و آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه مناقصه گزار را ساعت 09:00 مورخ 13/10/1401 عنوان کرد.

آزاد دوار خاطرنشان کرد: زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی راس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 13/10/1401 خواهد بود.

شایان ذکر است علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 88921505 داخلی 2207 تماس بگیرند.