شناسهٔ خبر: 123690 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

طرح مجموعه شهری کلانشهر همدان ابلاغ شد

اسدالهی 4 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از ابلاغ طرح مجموعه شهری کلانشهر همدان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (همدان)،  ایوب اسدالهی  اظهار کرد: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مجموعه شهری محدوده‌ای است جغرافیایی که بیش از یک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی، نواحی روستایی مابین آنها تشکیل یافته که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی دارای یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی بوده و لازم است تحت مدیریت یکپارجه باشد.

وی تصریح کرد: در این زمینه با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر لزوم تهیه طرح مجموعه شهری همدان به استناد تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه "تعریف مجموعه شهری و تبین شاخص‌های مصوب مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱شورای عالی شهرسازی و معماری ایران" مجموعه شهری همدان به عنوان مجموعه شهری بزرگ مورد تأیید قرار گرفته و بر این اساس شهر همدان به عنوان کلانشهر محسوب شده است.

وی افزود: در این راستا قرارداد تهیه طرح مجموعه شهری همدان در سال ۱۳۹۱ با مهندسان مشاور شاران منعقد و پس از بررسی‌های استانی و تصویب در جلسه کارگروه امورزیر بنایی مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ و تایید در شورای برنامه‌ریزی استان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹، در نهایت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۸/۷/۲۲این طرح را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

اسدالهی خاطرنشان کرد: محدوده مجموعه شهری همدان شامل ۲۷۵۳ کیلومترمربع معادل ۲۷۵/۳هزار هکتار شامل شهرستان همدان یعنی شهرهای همدان، مریانج، جورقان و شهر جدید حورا و شهرستان بهار شامل شهر بهار، لالجین، مهاجران و صالح آباد است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان با بیان اینکه طرح مجموعه شهری همدان برای انتظام بخشی به سازمان فضایی و شبکه شهری مرکزی استان در قالب پنج مرحله بررسی شده است، ادامه داد: در مرحله اول به تعیین و تدقیق جایگاه مجموعه شهری در استان و سطح ملی و تدوین اهداف و چشم‌اندازهای آن پرداخته است؛ در این مرحله اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده در اسناد فرادست و قابلیت ها و محدودیت‌های توسعه‌ای در محدوده مجموعه شهری در نظر گرفته شده همچنین نحوه توزیع فضایی و چگونگی استقرار و سلسله مراتب نقاط شهری و روستایی و طرح کلی ساختار فضایی- کالبدی با توجه به پتانسیل ها و محدودیت های مجموعه شهری ارائه شده است.

این مقام مسئول یادآور شد: در مرحله دوم مطالعات پایه محیطی- طبیعی از منظر توپوگرافی(ارتفاعات و شیب)، پوشش گیاهی(زمین‌های کشاورزی، باغ، مراتع، جنگل ها و ...)، مطالعات خاک‌شناسی، زمین شناسی و اقلیم منطقه مورد بررسی قرار گرفته که در آن به سوانح طبیعی از جمله خطرات زمین لرزه، فرونشست زمین و سیل برای گسترش مجتمع‌های زیستی به انضمام ضوابط و مقررات اجرایی و راهکارهای مکان‌یابی بهینه کاربری‌ها پرداخته است همچنین به مسائل زیست محیطی و شناخت اکوسیستم‌های حساس و با ارزش در محدوده مجموعه شهری و بررسی انواع آلودگی‌ها و نقاط دارای ارزش و اکولو‍‍ژیکی دید و منظر پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه در بخش‌هایی از طرح به بررسی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و فراغت و معرفی ویژگی‌های آنها و وضعیت آن در منطقه و استان و ارائه ضوابط و مقررات و معرفی حرایم آنها پرداخته شده است، اظهار کرد: در مطالعات انسانی نیز به ایجاد بانک اطلاعات جمعیتی، روند رشد شهرنشینی، بعد خانوار، تراکم نسبی، مساله مهاجرت، ترکیب قومی و بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر کیفیت مسکن و مکان گزینی جمعیت و تاثیر سیاست‌ها و برنامه‌ها پرداخته است.

اسدالهی تأکید کرد: در بحث اقتصادی جایگاه مجموعه شهری همدان در سطح ملی و منطقه‌ای در زمینه‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ارائه راهکار برای تحقق اهداف فرادست در افق طرح ۱۴۱۰ آورده شده است و در زمینه حمل و نقل شبکه جابه‌جایی و ارتباطات به تعیین ویژگی‌های اصلی سفرهای درون و برون منطقه ای، حریم راه‌ها براساس قوانین و مقررات و در مطالعات کالبدی به بررسی نظام اسکان و شبکه سکونتگاهی، شبکه ارتباطی و مدل حمل و نقل بهینه، نحوه پراکنش صنایع، قطب‌ها و شهرک‌های صنعتی و مکان یابی مراکز و قطب‌های تجاری فراشهری، فضای سبز و خدمات عمومی و رفاهی در سطح مجموعه شهری پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه همچنین بررسی تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه آب‌های سطحی و فاضلاب شهری، شبکه انتقال برق، گاز و مخابرات در طرح لحاظ شده است، افزود: در مرحله سوم به تبیین، تحلیل و آینده نگری ساختار کلی نظام اقتصادی اجتماعی شامل پیش‌بینی جایگاه مجموعه شهری در تولید، درآمد و اشتغال در آینده تا افق طرح همچنین تبیین تحولات گروه‌های درآمدی و شغلی در آینده و چشم‌انداز توزیع فضایی مراکز شغلی و فرصت‌های اشتغال در افق طرح مجموعه شهری پرداخته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان اظهار کرد: همچنین تحلیل ساختار کلی نظام اقتصادی مجموعه شهری در وضع موجود و روند تحولات گذشته آن، روند تحولات محتمل آینده و چشم‌انداز کمیت‌های کلان آن بر پایه این تحول و برنامه‌ها و طرح‌های ملاک عمل تاثیرگذار به عنوان عاملی موثر بر انتظام فضایی سکونت و کار در پهنه مورد مطالعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله چهارم تدوین چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های برنامه ریزی در مقیاس مجموعه شهری همدان براساس طرح‌های فرادست در زمینه کاربری‌های عمده زمین الگوی کالبدی، شبکه‌های زیرساختی، حمل و نقل، گردشگری و مسکن بوده است، تصریح کرد: بررسی رابطه نظام اقتصاد ومسکن و درآمد با تاکید بر تامین مسکن و گروه‌های متوسط و کم درآمد منطقه و جهات مناسب توسعه مجتمع های زیستی ارائه شده است.

اسدالهی در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله پنجم طرح در قالب منطقه بندی کاربری اراضی و انتظام فضایی مد نظر بوده که در آن نظام برنامه ریزی حمل و نقل و شبکه ارتباطی، مراکز تفریحی و گردشگری، نظام مدیریت و توسعه و عمران، شبکه تاسیسات و تجهیزات و ایمنی، نظام شهری (تاکید بر شهر جدید به عنوان شهر میانی مجموعه) در مجموعه شهری پرداخته شده است.