شناسهٔ خبر: 62058 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در دومين جلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر- منطقه اصفهان صورت گرفت؛

بررسی آيين نامه داخلی شورای راهبری و پيشرفت فيزيكی

طرح جامع اصفهان در دومين جلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر- منطقه اصفهان كه در شهرداری مركزی اصفهان برگزار شد آيين نامه داخلی شورا و پيشرفت فيزيكی پروژه مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازي اصفهان، در دومين جلسه شوراي راهبري برنامه توسعه شهر- منطقه اصفهان كه در شهرداري مركزي اصفهان برگزار گرديد آيين نامه داخلي شورا و پيشرفت فيزيكي پروژه مورد بررسي قرار گرفت .

محمد بنائيان معاون شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در اين باره گفت : ارزيابي روند امور، نشان مي دهد كه تصميم سازي و تصميم گيري درباره امور چند وجهي و ميان بخشي چون برنامه هاي توسعه شهري مستلزم تشكيل گروهي از افراد است كه مسئوليت توسعه ، مديريت و پايش كلي برنامه را عهده دار بوده و اكثريت گروه هاي بازيگر ( ذي نفع ، ذي نفوذ و ذي مداخله ) را در بر گيرد و بنا بر اين مهم با توجه به مقياس عملكردي آيين نامه داخلي شورا در دو سطح راهبردي و اجرايي پيشنهاد مي شود.

در ادامه جلسه ساختار كلي آيين نامه داخلي شوراي راهبري شهر- منطقه اصفهان كه شامل شوراي راهبري وكميته اجرايي بود و همچنين اعضا و وظايف شورا ، محل و نحوه تشكيل جلسات شورا ، اعضا و شرح وظايف كميته اجرايي  گزارش ارايه شده توسط شركت مشاور برنامه جامع در خصوص پيشرفت فيزيكي پروژه مورد بررسي قرار گرفت .