حاشیه نشینی

  • نشست ۱۳۹۶-۱۱-۰۱ ۱۴:۰۳

    در شهرستان شهرضا انجام شد:

    برگزاری ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان شهرضا

    مدیرکل ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: با توجه به تنظیم سند ملی راهبردی در کل کشور، هر شهرستان می‌تواند با بهره‌گیری از این سند، سند بازآفرینی شهرستان را تنظیم و وضعیت شهرستان و بافت‌های هدف را مشخص و برنامه عملیاتی تدوین نماید.