موافقتنامه سه‌جانبه چابهار؛ ایران - هند - افغانستان