شناسهٔ خبر: 36371 - سرویس استان‌ها

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان-۲

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گيلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان به شرح زیر است:

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۴۷ ۸۷
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۱۴۷ ۷۹
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۴۱ ۷۵
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۹۲ ۷۱
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۵۴ ۱۰۴
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۸۱ ۶۳
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۶۱ ۷۸
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۸۱ ۷۵
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۳۴ ۷۱
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۱۴ ۹۴
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۱۲۷ ۸۰
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۴۱ ۷۰
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۲۱ ۷۴
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۰۰ ۹۷
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۵۳ ۶۱
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۰۰ ۸۲
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۱۰۳ ۷۹
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۶۷ ۷۰
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۳۵ ۸۶
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۵۶ ۶۶
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۱۲۳ ۷۹
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نیمه سنگین ۷۶ ۷۹
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۱۹ ۷۳
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۴۹ ۸۳
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۱۵۲ ۷۲
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۵۲ ۸۵
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۴۸ ۷۶
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۵۸ ۸۴
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۱۶۸ ۷۱
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۶۸ ۸۳
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۵۰ ۷۴
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۸۰ ۸۱
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۱۵ ۷۳
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۹ ۷۵
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۲۹ ۹۳
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۵ ۱۰۳
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۶۹ ۷۶
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۵۴ ۸۷
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۸ ۷۳
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۴ ۷۵
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۴۸ ۹۵
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۹ ۷۵
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۹۸ ۸۰
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۷۶ ۱۰۸
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۹۶ ۸۷
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۱۶ ۶۹
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۱۵ ۵۷
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۷۴ ۸۴
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۸۷ ۷۹
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۵ ۶۸
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۱۲ ۶۱
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۷ ۶۴
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۳۴ ۶۹
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۴۴ ۸۷
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۱۵ ۶۹
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۷۹ ۹۰
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۳۱ ۸۰
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۶۲ ۸۰
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۱۹ ۴۵
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۶۲ ۸۶
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۰۵ ۸۴
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۴۹ ۷۷
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۳۷ ۸۵
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۳۵ ۸۳
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۲۰ ۹۰
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۳۸ ۸۵
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۲۹ ۹۱
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۳۸ ۶۴
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۷۴ ۸۶
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نیمه سنگین ۷۳ ۴۸
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۹۷ ۸۲
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰