شناسهٔ خبر: 36748 - سرویس جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۱۱۶ ۸۴
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۸۴ ۶۹
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران نیمه سنگین ۲۴۲ ۸۰
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۸۶ ۷۲
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۵۱ ۹۴
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۴۴ ۶۹
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۱۲۴ ۷۷
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۴۲ ۶۳
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۵۵ ۷۴
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۴۴۹ ۵۷
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۳۸ ۲۹
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۴ ۵۲
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۴۲ ۶۹
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۵ ۸۵
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۳۱ ۱۰۶
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۶۷ ۶۸
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۱۵۳ ۸۹
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۵۹ ۷۴
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۷۲ ۹۳
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۱۴ ۶۵
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۳۴ ۶۵
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۲۲ ۶۷
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۳۶ ۷۴
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۲۰۷ ۶۶
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۴ ۳۷
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۵ ۴۶
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۶۲ ۶۶
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۴ ۸۲
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۵ ۸۶
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۸ ۸۸
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۱۱ ۸۳
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۴ ۹۷
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۳۹ ۷۶
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۴۳ ۷۶
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۴۲ ۸۳
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۶۹ ۲۱
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۳۲ ۵۹
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۶۰ ۷۸
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۴۶ ۹۷
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۴ ۸۹
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۳۷ ۷۳
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۲۷ ۷۹
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۳۰ ۵۹
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۷ ۷۹
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۳۵ ۱۰۲
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۳۴ ۹۳
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۱۶ ۹۳
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۴۹ ۹۸
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۶۳ ۸۵
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۲۰ ۴۶
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۳ ۱۰۰
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۹۴ ۹۳
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۰۴ ۹۴
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۹۱ ۹۱
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۱۲ ۵۸
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۵ ۸۵
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۲۷ ۸۶
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۲۳ ۹۱
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۲۶ ۸۷
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۱۸ ۸۸
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۱۸ ۶۷
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۱۳ ۸۸
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۱۲ ۹۶
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۸ ۱۱۲
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۴۵ ۷۳
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۲۲۹ ۹۶
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۵۲ ۶۶
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۶۷ ۵۷
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۳۹ ۷۹
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۴۶ ۷۱
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار نامشخص    
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۴۵ ۷۳
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۵۱ ۵۷
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۶ ۷۵
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۶۹ ۹۸
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۳۱ ۹۶
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۲۱ ۸۳
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۳۴ ۹۲
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۵۷ ۹۰
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۳۷ ۸۳
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۲۸ ۷۲
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۳۶ ۷۴
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۱۶ ۸۷
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۴۷ ۶۹
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۸۲ ۶۸
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۳ ۹۵
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۱۰ ۹۵
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۸ ۸۶
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۴۱ ۶۵
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۷۰ ۷۱
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۱۵ ۷۹
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۱۱ ۱۰۰
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۷۸ ۱۰۱
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۳۹ ۷۲
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۴۴ ۷۳
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۴۱ ۹۹
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۴۹ ۸۰
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۲۶ ۵۸
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۵۱ ۸۷
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۲۳۳ ۷۹
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۵۱۳ ۹۳
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۵۹ ۹۰
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۳۰۸ ۷۸
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۱۲۲ ۹۲
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۰ ۸۱
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۳ ۸۵
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۰۵ ۸۱
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۲۴۸ ۸۵