شناسهٔ خبر: 58629 - سرویس هوایی

روش مكان‌يابی مراكز لجستيك

طرح لجستيك شكل زير فرامدل يا مدل كلان مكان‌يابي مراكز لجستيك كشور را كه در سند آمايش مراكز لجستيك كشور استفاده شده است نشان مي‌دهد.

اين مدل در حقيقت بيانگر ورودي‌ها و گام‌هاي كلي برداشته شده طي فرآيند مكان‌يابي توسط تيم تحقيقاتي است.

بر اساس مدل ارائه شده در شكل فوق، ورودي‌هاي اصلي، اهداف و استراتژي‌هاي سند آمايش مراكز لجستيك كشور تدوين شده، و جهت‌گيري‌هاي اساسي سند آمايش تشكيل شده است.

در لايه دروني مدل كه فرآيند اصلي مكان‌يابي را تشكيل مي‌دهد، سه زيرمدل وجود دارد كه بر اساس آن‌ها مكان‌يابي انجام شده است: زير مدل بهينه‌سازي رياضي، زيرمدل مكان‌يابي پارك‌هاي لجستيك كشاورزي و زير مدل مكان‌يابي مراكز لجستيك مرزي.