شناسهٔ خبر: 74448 - سرویس ریلی

خیرالله خادمی (مدیرعامل شرکت_ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل) توسعه حمل و نقل ریلی با مشارکت بخش خصوصی