شناسهٔ خبر: 101090 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

به منظوربررسی نقاط قوت وضعف اداره کل برگزار شد:

اقدامات ومصوبات کارگروه های پنجگانه اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی

جلسه کارگروه ( آذرشرقی (1).jpg جلسه کارگروه توسعه مدیریت جهت اقدامات ومصوبات کارگروه های پنجگانه اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی براساس عملکرد ۸ ماهه محورهای ارزیابی عملکردسال۱۴۰۰ برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی ( آذربایجان شرقی ) جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی با بررسی اقدامات ومصوبات کارگروه های پنجگانه و بررسی نقاط قوت اداره کل براساس عملکرد ۸ ماهه محور های ارزیابی عملکردسال ۱۴۰۰ باحضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی برگزارشد.

حیدر فتح زاده معاون توسعه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان دراین جلسه با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب اقدامات انجام یافته اداره کل باتوجه به تعدد وظایف و اقدامات برلزوم تداوم تلاشها جهت افزایشب بهره وری جلسه ها تاکیدکرد.

همچنین بر اهمیت موضوعات سازمانی همچون مدیریت راهبرد و مدیریت مبتنی برآینده اشاره کرده و ضرورت نگاه راهبردی و حرکت به سمت برنامه محوری به جای مسئله محوری رامطرح کرد.

اروجعلی علیزاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد شاخص اداره کل طی ۸ ماهه سالجاری  واقدامات انجام گرفته در راستای ارزیابی عملکردارائه کرد و گفت :علیرغم مشکلات ایجاد شده درخصوص کمبود منابع مالی و عدم تخصیص به موقع اعتبارات با تدابیر اجراشده کارها برطبق روال مطلوب پیش می رود.

در ادامه این جلسه مواردی همچون لزوم همیاری وهمکاری با استانهای مجاور در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ، راهکار های کاهش هزینه های سازمانی، اقدامات مربوط به مدیریت سبز، ساماندهی نیروهای انسانی، ارزیابی عملکرد ادارات شهرستانی در راستای استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد و ارائه گزارش تحلیلی و آسیب شناسی درخصوص امتیازهای مکتسبه ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۹ موردبحث ،بررسی وتبادل نظرحاضران قرار گرفت.