شناسهٔ خبر: 10465 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئيات مصوبه شورای عالی شهرسازی در طرح جامع قزوين:

طرح جامع قزوین توسعه کاربری را در اراضی شمال آزادراه قزوین-زنجان ممنوع کرد/ ۲۵۰۰ هكتار باغات حريم و محدوده شهر قزوين حفظ می‌شود

قزوین شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌ای مقرر كرد كه هر گونه مداخله در باغات سنتی شهر به میزان ۲۵۰۰ هكتار در حریم و محدوده شهر مغایرت اساسی تلقی شود و در اراضی شمال آزاد راه قزوین – زنجان هر گونه توسعه كاربری مسكونی، تجاری و اداری در این منطقه ممنوع و منطقه زرشك و كامان از پهنه گردشگری به پهنه حفاظت تغییر می یابد و تراكم ساختمانی در طرفین محور شمالی –جنوبی شهر قزوین از بلند مرتبه به حداكثر ۶ طبقه تعدیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شوراي عالی شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹۴/۴/۲۲، پيرو مباحث جلسه ۹۴/۲/۱۴ خود و مباحث ۴ جلسه كميته فنی، طرح جامع شهر قزوين را پس از طرح مجدد در شورای برنامه ريزی و توسعه استان، مورد بررسی قرار داد و ضمن تصويب طرح، مقرر كرد:

۱.  افزايش افق طرح به سال ۱۴۰۵ و جمعيت ۴۵۴۹۶۹ نفر براي افق طرح مورد تائيد می‌باشد.

۲. اراضي شمال آزاد راه قزوين - زنجان:

۲.۱. اراضي شمال آزاد راه قزوين – زنجان صرفاً به كاربري‌های بزرگ مقياس عمومی اختصاص يافته و به عنوان اساس طرح جامع تثبيت می‌گردد. هر گونه توسعه كاربري مسكوني، تجاري و اداري در اين منطقه ممنوع مي باشد و استانداري قزوين مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را برعهده دارد.

۳. حرايم آزاد را ه قزوين – زنجان:

۳.۱. حريم قانوني راه مطابق آخرين اصلاحات قانون حفظ ايمني راهها وراه آهن و آئين نامه اجرائي آن‌در نقشه هاي طرح لحاظ شود.

۳.۲. از پيشنهاد كاربري مسكوني در محدوده ۵۰۰ متري محورآزاد راه خود داري گردد.

۴. بافت تاريخي :
۴.۱.  تاكيد برتهيه طرح ويژه براي كل بافت تاريخي با رعايت ملاحظات و ضوابط ميراث و حقوق مكتسبه حد اكثر ظرف ۶ ماه و ارائه به كميته تخصصي شماره ۳ شورايعالي 

۴.۲. در راستاي اجراي مصوبه مورخ ۹۴/۲/۱۴ شورايعالي، مقرر گرديد تا زمان تهيه طرح ويژه در مقياس طراحي شهري براي محله بلاغي، طرح خيابان شهيد انصاري شرقي به عنوان «دسترسي محلی» ظرف مدت سه ماه با برگزاري مسابقه (در چارچوب الزامات مصوبه شورايعالي) با تأكيد بر يكپارچگي و انسجام و احياء بافت تاريخي بلاغي و حفظ عرصه¬هاي تاريخي توسط كميته مذكور در مصوبه ۹۴/۲/۱۴ شورايعالي و تصويب طرح توسط اعضاي كميته تخصصي (فني ۳) به عنوان اعضاء هيأت داوری اقدام شود.

۴.۳. محدوده آخرين بافت تاريخي در طرح لحاظ شود و حداكثر تراكم در محدوده بافت ۲ و ۳ طبقه مورد تاكيد است.

۵. مباحث آب و انرژی:

۵.۱. در خصوص امكان تخصيص منابع آب مطابق جمعيت افق طرح مقرر شد نظر وزارت نيرو توسط دبيرخانه شورايعالي اخذ و در صورت اعلام مرجع مربوطه مبني بر عدم امكان تخصيص، مراتب جهت اتخاذ تصميم به شورايعالي گزارش شود.

۵.۲. در سند پهنه بندي حريم، عرصه هاي طبيعي وكوهستاني واقع در شمال حريم وهمچنين پهنه هاي واقع در آبخوان آب شرب شهر به عنوان پهنه حفاظت درج و ضوابط آن با رويكرد حفظ منابع آب اصلاح شود.

۶. مقرر شد با توجه به ماهيت طرح، ضمن هماهنگي عناوين با مصوبه تدقيق سرانه‌ها و تعاريف كاربري هاي شهري شورايعالي، كاربري هاي خدماتي تا مقياس ناحيه در طرح تثبيت شود.

۷. درخصوص اراضي پادگان، مقرر شد اراضي موجود به عنوان "كاربری نظامی" در طرح لحاظ شود و در آينده در چارچوب قانون انتقال پادگان‌ها در خصوص آن تصميم‌گيری شود.

۸. درخصوص پهنه باغات سنتي شرق، غرب و جنوب شهر

۸.۱. ضمن تاكيد بر حفظ اين باغات مقرر شد هر گونه تغيير كاربري، احداث يا تعريض معبر به عنوان مغايرت اساسي در نظر گرفته شود. در اين پهنه ها صرفا فعاليت هماهنگ با ضوابط وزارت جهاد كشاورزی به عنوان فعاليت مجاز مطرح و ساير فعاليت ها ممنوع اعلام می‌شود.

۸.۲.  با توجه به هم پيوند بودن اراضي طرفين ورودي شرقي شهر با باغستانهاي سنتي واقع در حريم، درطرفين بلوار آيت اله خامنه اي به عمق يك پلاك يا حداكثر ۱۵۰ متر (هركدام كمتربود) طرح ساماندهي با غلبه فضاي سبز عمومي، هماهنگ با ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و تحت نظارت دفتر معماري و طراحي شهري تهيه شود.

۹. در ضلع شمالي حريم، منطقه زرشك و كامان از پهنه گردشگري به پهنه حفاظت تغيير و فعاليت گردشگري با رعايت ملاحظات مندرج در بند ۵-۲ به عنوان فعاليت مجاز ذكر گردد.

۱۰. ضمن درج مسير راه آهن جديد قزوين -رشت درسند پهنه بندي، مسير راه ها، برزگراه‌ها و خطوط ريلي مطابق آخرين اصلاحات در طرح لحاظ شود.

۱۱. در خصوص شهرك صنعتي ليا و توسعه آن بر رعايت بند ۷ ماده واحده قانون¬تاسيس شركت شهرك¬هاي صنعتي تاكيد می‌گردد.

۱۲.  برای روستاهای واقع در حريم به شرح زير تصميم گيري شد:

۱۲.۱. طرح توجيهي به منظور الحاق سكونتگاه هاي روستايي شامل روستاهاي وثوق آباد، نجف آباد، حسن آباد، باراجين، مشعل دار، چوبين در و خيرآباد و ناصرآباد و نيز اراضي موسوم به شهرك دانش و شهرك انديشه توسط استان تهيه و حداكثر ظرف مدت يكماه براي بررسي و اتخاذ تصميم نهائي به دبيرخانه شورايعالي ارائه شود.

۱۳. در خصوص اراضی پيشنهادی ميدان ميوه و تره‌بار در حريم با توجه به نوعيت اراضی درجه يك كشاورزی و همچنين عدم تناسب سطح اختصاص يافته با نياز شهر و همچنين عبور آزاد راه قزوين – زنجان مخالف شد. مقرر شد طرح مكان‌يابی جديد با مساحت متناسب با نياز شهر با گزينه‌های ديگر توسط مسئولين استاني تهيه و حداكثر ظرف مدت يكماه جهت بررسي و تأييد به دبيرخانه شورايعالي ارائه شود.

ضوابط و مقررات
۱۴. تراكم ساختماني در طرفين محور شمالي –جنوبي شهر از بلند مرتبه به حداكثر ۶ طبقه تعديل و ملاحظات پدافند غير عامل در ضوابط استقرار و توده گذاري بنا رعايت شود. (در جهت نفوذ پذيري بافت و پرهيز از ايجاد جداره باريك در طرفين محور و نيز اصلاح سند تراكمی ساختمانی)

۱۵. جداول ضوابط ساخت و ساز در كاربري مسكوني در محورهاي زير مورد بازنگري قرارگرفته، قبل از ابلاغ طرح به تائيد نمايندگان وزارت كشور- وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و دبيرخانه شوراي عالي برسد:

۱۵.۱. افزودن معيار حداقل سرانه فضاي باز و ارائه قيد مكمل براي آن.

۱۵.۲. رعايت حداكثر سطح اشغال ۶۰ درصد براي پهنه هاي تراكمي.

۱۵.۳. بازنگري در حداقل مساحت زمين براي احداث و بنا.

۱۵.۴. حداكثر تراكم ساختماني.

۱۵.۵. ضوابط بافت فرسوده.

۱۵.۶. پاركينگ مورد نياز در كاربري خدماتي بر مبناي سطح زير بناي ساخت و ساز در هر كاربري ارائه شود.

۱۵.۷. عبارات كمتر و بيشتر در ستون "همجواري با معابر" حذف گردد و بازه عرض معابر به طور مشخص تعريف شود.

۱۵.۸. در پهنه S,G حداكثر سطح اشغال بنا تعيين گردد.

۱۵.۹. كليه حرائم بر اساس ضوابط دستگاهها در پيوست ضوابط و مقررات ارائه گردد.

۱۵.۱۰. عناوين "دستگاه اجرايي يا سازمان مربوطه" جايگزين "نهاد مربوطه" شود.

۱۵.۱۱. پهنه سكونتگاهي داخل حريم فقط مختص روستاها و نقاط سكونتي خواهد بود كه تكليف آنها طي بند ۱۲-۱ مشخص خواهد شد.

.۱۵.۱۲ مرجع تشخيص تفكيك اراضی در حريم شهر، سازمان جهاد كشاورزي با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مي‌باشد.

۱۵.۱۳.  اساس طرح جامع در ابتداي گزارش آورده شده و موارد زير بعنوان آستانه مغايرت اساسي اضافه شود.

- هر گونه كاهش و يا افزايش محدوده و حريم شهر به عنوان مغايرت اساسي تلقي شود.

- هر گونه مداخله در باغات سنتي شهر به ميزان ۲۵۰۰ هكتار در حريم و محدوده شهر مغايرت اساسي تلقي شود.

- تمامي كاربریهای خدمات هفت گانه در مقياس شهري شامل آموزشي، ‌ درماني، ‌ فرهنگي، ‌ حمل و نقل، اداري، ‌انتظامي و سبز، تثبيت و به عنوان اساس طر ح جامع تلقي شوند.
-  پارك باراجين، در حريم شهر تثبيت و هر گونه تغيير كاربري در آن مغايرت اساسي محسوب شود.

۱۶. مقرر شد در كليه كاربري هاي خدماتي و تجاري – خدماتي در مقياس شهر حداقل ۵ متر عقب نشيني نسبت به بر اصلي به عنوان پيش‌فضا يا فضاي باز(توقف موقت مراجعين) بارعايت حداكثرسطح اشغال ۸۰ درصد درهمكف در همه مناطق شهرصورت پذيرد.

۱۷. پهنه‌های حريم در قالب ۵ پهنه: سكونتگاهی، حفاظت، زراعی و باغي، مراتع و باغات و باغات سنتي مشخص شود./

نظر شما