شناسهٔ خبر: 11196 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

جزییات عملکرد ۲ ساله وزارت راه در حوزه راه‌های روستایی کشور؛

بهره‌برداری از ۱۰۷۸ پروژه راه روستایی با اعتبار ۷۲۵۱میلیارد ریال / ۳۶۰پروژه به طول ۱۳۸۹ كيلومتر در دوسال اخیر

بهسازي و مرمت راههاي ييلاقي و روستايي رضوانشهر ساخت، بهسازی وآسفالت راه روستایی از مهم ترین برنامه های کاری وزارت راه وشهرسازی در دوسال اخیر است که در هیچ شرایطی حتی در زمان تحریم و یا تنگناهای مالی روی زمین نماند. امسال نیز مانند سال پیش ساخت و یا بهسازی راه‌های روستایی در اولویت است که افتتاح بیش از یک هزار پروژه و با اعتباري بیش از ۷ هزار ميليارد ریال از جمله آنها است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امسال و همزمان با هفته دولت در زمينه احداث راه روستايي ،۳۶۰ پروژه به طول ۱۳۸۹ كيلومتر  با اعتبار ۳۶۵۴ ميليارد ريال و در زمينه بهسازي و آسفالت راه روستايي، ۷۱۸ پروژه به طول ۲۶۱۷ كيلومتر  با اعتبار ۳۵۹۷ ميليارد ريال افتتاح می شود.

به عبارت دیگر در مجموع می توان گفت ۱۰۷۸ پروژه به طول ۴۰۰۶ كيلومتر از راه‌هاي روستايي با اعتباري بالغ بر ۷۲۵۱  ميليارد ريال به بهره برداری می رسد که در جدول زیر سهم هر استان به صورت جداگانه آمده است.  

مشخصات  پروژه هاي قابل افتتاح راه روستايي درهفته دولت سال ۱۳۹۴

رديف

ادارات كل

احـداث راه

بهسازي و آسفالت راه

تعداد پروژه

عملكرد( كيلومتر)

اعتبار (ميليون ريال)

تعداد پروژه

عملكرد(كيلومتر)

اعتبار(ميليون ريال)

۱

آذربايجان شرقي

۱۸

۹۱

۲۱۰۰۰۰

۹

۵۸

۳۷۰۰۰

۲

آذربايجان غربي

۰

۰

۰

۲۳

۹۸

۱۴۰۰۰۰

۳

اردبيل

۴

۲۵

۷۳۵۰۰

۲

۸

۲۴۰۰۰

۴

اصفهان

_

_

_

۱۱

۱۷

۳۰۷۰۰

۵

البرز

۱

۱۱

۷۵۰۰۰

۲

۱۲

۲۴۰۰۰

۶

ايرانشهر

_

_

_

۱۰

۷۹

۱۹۶۲۵۰

۷

ايلام

۲

۸

۱۹۹۰۰

۶

۶۷

۱۰۱۱۹۰

۸

بوشهر

۳

۵

۲۹۵۰۰

۲

۴

۱۱۵۰۰

۹

تهران

_

_

_

۱۰

۹۱

۱۳۰۰۰

۱۰

چهارمحال و بختياري

_

_

_

۴

۲۳

۲۳۶۰۰

۱۱

خراسان جنوبی

۳۴

۲۰۰

۲۴۹۵۵۰

_

_

_

۱۲

خراسان رضوی

۲۷

۱۳۷

۲۲۱۰۰۰

_

_

_

۱۳

خراسان شمالی

_

_

_

۱۳

۷۵

۱۹۸۷۰۰

۱۴

خوزستان

۸

۵۰

۱۸۰۰۰

۱۱

۶۶

۱۰۰۰۰

۱۵

زنجان

۹

۵۰

۷۴۲۵۰

۱۱

۵۷

۸۶۰۲۵

۱۶

سمنان

_

_

_

۲

۲۷

۳۱۰۰۰

۱۷

سيستان و بلوچستان

۴۱

۱۸۶

۶۷۷۹۰۰

۲۶

۱۹۶

۱۵۲۲۹۰

۱۸

فارس

۲۵

۶۵

۲۲۷۵۰۰

۳۶

۱۸۳

۳۲۹۴۰۰

۱۹

قزوين

۱۰

۳۹

۹۷۵۰۰۰

۱

۵

۹۰۰

۲۰

قم

_

_

_

۸

۲۵

۴۳۸۰۰

۲۱

کردستان

_

_

_

۵۷

۱۲۳

۳۳۸۱۰۰

۲۲

کرمان

۲۴

۹۵

۲۲۲۶۵۰

۷

۴۰

۵۱۳۵۰

۲۳

کرمانشاه

۱۶

۹۰

۹۰۰۰۰

۱۲۱

۳۲۰

۳۹۰۰۰۰

۲۴

كرمان جنوب

۴۱

۱۲۰

۱۸۰۰۰۰

۷

۴۴

۴۴۰۰۰

۲۵

كهگيلويه و بويراحمد

_

_

_

۸

۷۴

۱۳۹۵۸۶

۲۶

گلستان

۳

۸

۲۴۰۰

۱۱

۴۶

۸۴۵۰۰

۲۷

گيلان

_

_

_

۱۶۹

۲۸۴

۴۸۲۹۸۲

۲۸

لارستان

۲

۱۲

۷۹۸۳

۱

۹

۷۲۰۰

۲۹

لرستان

_

_

_

۵۰

۲۳۷

۳۳۲۱۶۵

۳۰

مازندران

۸۰

۱۲۸

۲۷۰۲۳۲

۵۳

۱۴۶

۱۶۴۱۰۸

۳۱

مرکزی

۵

۲۳

۲۳۶۸۳

۴

۲۶

۸۲۵۴

۳۲

هرمزگان

_

_

۲۹

۷۱

_

۳۳

همدان

۱

۲۲

۱۵۰۰

۵

۳۱

۹۳۰۰۰

۳۴

يزد

۶

۲۶

۴۲۰۰

۹

۷۹

۸۷۰۰

جمع كل

۳۶۰

۱۳۸۹

۳۶۵۳۷۴۸

۷۱۸

۲۶۱۷

۳۵۹۷۳۰۰


 

نظر شما