شناسهٔ خبر: 11210 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

الزام به رعايت اصل تفكيك قوا در انتخابات نظام مهندسى ساختمان

انتخابات احمدرضا عاملى: انتخابات نظام مهندسى ساختمان، طيف وسيعى از افراد فعال و صاحبان حِرَف مهندسى، گروه ها، انجمن ها، واسطه هاى منافع و حتى برخى از دستگاه هاى اجرايى كه به طور قانونى وظايف خطير ديگرى بر عهده دارند را به عرصه رقابت هاى انتخاباتى كشانده است.

ترغيب و تشويق حرفه مندان حقيقى و حقوقى براى حضور و انجام رقابت هاى سالم انتخاباتى در زمره وظايف و علايق افرادى است كه دغدغه اعتلائى داشته و از عارضه هايى كه به دليل مداخله افراد سودجو در امور نظام مهندسى گريبانگير نظام مهندسى شده رنج مى برند و دستاوردهاى مهم مهندسى و مهندسان  را در معرض تاراج مى بينند.  

از آنجا كه ارتقاى كيفيت توليد ساختمان منوط و مشروط بر حضور حرفه مندان واقعى در رأس سازمان استان هاى كشور است و رابطه مستقيم با سالم سازى ساختار مديريتى اين تشكل دارد، لذا هر گونه تداخل منافع مى تواند وضعيت ناهنجار فعلى را تداوم بخشد.  

دكتر آخوندى وزير راه و شهر سازى در اقدامى متهورانه و قابل تمجيد، كارشناسان و مديران  اين وزارتخانه و زيرمجموعه آن را از كانديدا شدن براى حضور در انتخابات آتى منع كرده و با اين اقدام بسيار پسنديده خدمت بزرگى در راستاى هدف بر شمرده در اين نوشتار كرده است. 

در صورتيكه اين الگوى رفتارى  وزير راه و شهرسازى مورد عنايت و تاكيد وزير محترم كشور، اعضاى محترم شوراى اسلامى شهرها و بخصوص شهرداران محترم قرار گيرد، بدون ترديد به طور متناسب موجب كاهش آلام نظام مهندسى استانها شده و ارتقاى كيفيت توليد ساختمان را به دنبال خواهد داشت.  

از آنجا كه شهرداريها، مرجع كنترل و صدور پروانه هاى ساختمان هستند و جايگاه آنها و تعدد مهندسان زير مجموعه شهرداريها، در صورتيكه براى انتخابات نظام مهندسى سازمان دهى شوند، مى تواند سرنوشت انتخابات را تغيير داده و از طرفى هيچ ضمانتى هم براى جلوگيرى از سوء استفاده هاى آتى و تضييع حقوق مهندسان و شأن و منزلت آنها را در پى نخواهد داشت، لذا توصيه مى شود كه اصل تفكيك قوا مورد احترام و عنايت خاص قرار گيرد و به دليل تداخل منافع غير قابل اجتناب و محرز،  الزام به رعايت اين دستاورد مهم بشرى در دستور كار جدى قرار گيرد. 

نظر شما