شناسهٔ خبر: 114735 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد: I

برگزاری تجدید مناقصه خرید خدمات مالی

حسین قادری رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از انتشار آگهی تجدید مناقصه خرید خدمات مالی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)، محمد محسن قادری گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد پروژه مذکور را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی به موسسات واجد شرایط (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت واگذارنماید.
وی افزود: تمامی ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.ir اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد. 
قادری آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد را از تاریخ درج آگهی تا یکم شهریورماه سال جاری اعلام کرد.