شناسهٔ خبر: 115001 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری؛

طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر لار تصویب شد

ببینید|پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 1401 شورای عالی شهرسازی و معماری طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر لار را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر لار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ کمیسیون ماده پنج شهر لار را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ کمیته مشترک فنی شماره یک و سه مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

الف) ضمن تایید طرح و با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد و نقش محلی و فرامحلی بافت تاریخی لار و با هدف تداوم سنت زیست و سکونت، ارتقاء تاب‌آوری در برابر بحران‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و در راستای حفاظت و احیاء ارزش‌های ملموس و ناملموس محدوده بافت تاریخی، مقرر می‌شود اصلاحات به شرح زیر در اسناد خروجی طرح شامل نقشه‌های سازمان فضایی، کاربری اراضی، تراکم ساختمانی، شبکه معابر، عرصه‌های عمومی، آستانه‌های مغایرت اساسی، فهرست و شناسنامه طرح‌های موضوعی و موضعی و دفترچه ضوابط و مقررات طرح، اعمال و پس از کنترل و تائید دبیرخانه شورای عالی به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ شود.

۱. به منظور مدیریت تقاضای ساخت بناهای جدید یا مرمت بناهای موجود و نظر به اهمیت صیانت از شاکله بافت تاریخی و معابر، لازم است تمامی سازوکارهای تشویقی مد نظر (اعم از کالبدی و غیر کالبدی) به صورت روشن با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان در اسناد خروجی ارائه شود. بدیهی است در هر صورت، رعایت حداکثر تراکم مصوب طرح (دو طبقه) و عدم تعریض معابر (مازاد بر پیشنهادات این طرح) ضروری است.

۲. به منظور تقویت نقش بازار تاریخی، پیش‌بینی سطح کاربری تجاری - مسکونی در درون محلات بافت، صرفاً در حد تامین نیازهای محلی صورت گیرد.

۳. سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت از جمله کاربری درمانی، فضای سبز و آموزشی متناسب با جمعیت و در راستای پایداری سکونت در بافت تاریخی تا سقف سرانه‌های مصوب شورای عالی ارتقاء یابد.

۴. حرایم مسیل‌ها و کانال‌ها بر اساس آخرین اعلام نظر شرکت آب منطقه‌ای تحت عنوان کاربری «حریم» در اسناد طرح منعکس شده و تغییرات متناسب با آن در سایر اسناد لحاظ شود.

۵. پلاک‌های با نوعیت باغ یا کشاورزی در محدوده طرح تحت کاربری «باغ و کشاورزی» ارائه شده و ضوابط احداث بنا در آنها به  دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مستند شود.

۶. ضوابط و مقررات طرح با محوریت اداره کل راه و شهرسازی لارستان به شرح زیر اصلاح و در اسناد خروجی ارائه شود:

۱-۶. به ازای هرکدام از کاربری‌ها، ضوابط متناظر ارائه شده و ارجاعات متعدد (از جمله ارجاع ضوابط کاربری آموزشی و... به ضوابط کاربری مسکونی) و عبارات تفسیرپذیر (ازجمله کاربری کاملاً مسکونی، سایر فضاهای باز و سبز، فضای پیرامون برکه‌ها) وفق عناوین مصوبۀ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ شورای عالی اصلاح شود. در این خصوص لازم است تمام اماکن و عرصه‌های آثار تاریخی با عنوان کاربری «تاریخی» قید شود. همچنین نوع فعالیت در کاربری تاریخی، در محاسبات سرانه‌های کاربری مربوطه قابل اعمال است.

۲-۶. فرآیندها و سازوکارهای موازی و بعضاً متناقض با رویه‌های قانونی جاری و وظایف دستگاه‌ها (نظیر وظایف محوله به «بدنه کارشناسی سازمان عمران و بازآفرینی شهری»، تهیه «طرح انطباق شهرسازی» و ...) حذف شود.

۳-۶. ضوابط و مقررات کاربری‌ها از جمله حداقل اندازه واحد مسکونی، حداقل فضای باز و حد نصاب تفکیک، تکمیل شود.

۷. لازم است راهبردهای عنوان شده در بخش اصلاح نظام دسترسی و حمل ونقل، در نقشه شبکه حمل ونقل همگانی، منعکس شده و سلسله مراتب عملکردی شبکه معابر بافت مطابق آئین‌نامه طراحی معابر شهری سال ۱۳۹۹ (بخش ۱، بخش ۵ و...) مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به نقش ویژه حمل‌ونقل غیرموتوری در بافت‌ تاریخی لار، رهنمودهای اجرایی آن در محدوده طرح، با نگاه به ظرفیت معابر پیاده، اشتراکی و... تهیه شود.

ب) سایر موارد جهت تکمیل طرح به شرح زیر است:

۸.  با توجه به سابقه وقوع زلزله در شهر لار، ضروری است تهیه و تدقیق نقشه حریم گسل‌های متداخل با محدوده و حریم شهر توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در اولویت تهیه قرار گیرد.

۹. دستورالعمل تخلیه و امداد رسانی در مواقع بحران و راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از انسداد معابر در حوادث، و تعیین سایت امداد و نجات در خارج از بافت توسط سازمان مدیریت بحران تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ شود. در این رابطه توجه به رویکرد حفاظت و احیاء بافت تاریخی در اصلاح شبکه معابر مورد تاکید است.

۱۰. با توجه به اهمیت شناسایی نظام آبرسانی در بافت تاریخی مبتنی بر شبکه مسیل‌ها، کانال‌ها و برکه‌ها به عنوان بخش مهمی از ساختار اکولوژیک بافت و تکلیف آن در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ شورای عالی (طرح جامع-تفصیلی شهر لار)، ضروری است در قالب طرح موضعی‌ـ‌موضوعی با مشارکت شهرداری لار و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه شده و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. همچنین لازم است عنوان و اولویت این طرح موضعی- موضوعی در اسناد خروجی طرح ذکر شود.

۱۱.  با توجه به افزایش محدوده بافت تاریخی لار بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، لازم است با تسری چهارچوب نظری احکام و ضوابط طرح حاضر، اسناد خروجی طرح برای کل محدوده مصوب تهیه و پس از تائید در دبیرخانه شورای عالی ابلاغ شود.