شناسهٔ خبر: 1475 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

آشنايی با سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی

سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی، بزرگترين سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشور است.

 اين سازمان به منظور تمرکز سياست گذاری، مديريت و هماهنگی توسعه و بهينه سازی، افزايش کيفيت، کاهش زمان اجرا و قيمت تمام شده جهت تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور، به عنوان يکی از سازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعاليت می نمايد۰

سازمان مجری ساختمانهاو تاسيسات دولتی و عمومی در سال ۱۳۷۲ پس از تصويب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکيلات وزارت مسکن و شهرسازی و حذف تشکيلات غير ضروری به عنوان يکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شروع بکار نمود۰ از آن پس وظيفه تهيه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی از حوزه ستادی و ادارات کل استانی وزارت مسکن و شهرسازی به "سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی " منتقل شده است.

اهداف:

متمرکز ساختن ، هماهنگی ، توسعه و گسترش فعاليتهای مربوط به تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيسات دولتی و عمومی طرحهای عمران شهری در چارچوب سياستها و برنامه های عمرانی دولت۰

تدوين معيارها و ضوابط طراحی ساختمانهای دولتی و عمومی ۰

سرمايه گذاری يا مشارکت و انجام فعاليتهای فنی و اقتصادی وتوليدی مرتبط با وظايف سازمان۰

قبول خدمات مهندسی مشاور و تهيه نقشه های ساختمانی و شهرسازی و اعمال نظارت در اجرای اين قبيل طرحها در مقابل دريافت حق الزحمه۰

تهيه استاندارد اجرای ساختمانهای مهم۰

تهيه و تدوين روشهای کنترل پروژه شامل کنترل زمان و هزينه۰

شرح وظايف :

تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانها وتاسيسات دولتی وعمومی .

فروش و اجاره دادن ساختمان وتاسيساتي كه با سرمايه گذاري مستقل يا مشترك احداث مي شود طبق قوانين و مقررات مربوط.

قبول خدمات مديريت طرح و اجرای ساختمان و يا هرگونه خدمات فني و مهندسی در قبال دريافت حق الزحمه .

تحصيل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

سرمايه گذاري به منظور اجرای وظايف سازمان به‌ طور مستقل و يا با مشاركت سرمايه گذاران بخش عمومی يا بخش خصوصی اعم از داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط.

تجهيز منابع داخل و خارج به منظور سرمايه گذاری در پروژه های مربوط به وظائف سازمان.

خريد زمين و ساختمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

اجراي ساير موارد ارجاعی يا تفويضی از طرف مجمع عمومی سازمان مرتبط با موضوع فعاليت سازمان و با رعايت اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط .

شرح وظايف مجمع عمومى :

تعيين خط و مشي كلي و برنامه سازمان .

رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش حسابرسی (بازرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه .

تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن .

تعيين حقوق و مزايای مديرعامل و اعضای هيئت مديره (مطابق با تصويب نامه هاي شورای حقوق و دستمزد) و تعيين حق الزحمه حسابرسی بازرس .

تصويب تشكيلات سازمان و آئين نامه های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شركتهای دولتی با تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور .

تصويب آئين نامه های مالی و معاملاتی سازمان با رعايت مقررات مربوط بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تائيد وزارت امور اقتصادی و دارائی .

تصويب افزايش سرمايه .

تصويب پيشنهاد هيئت مديره سازمان راجع به سازش در دعاوی يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن .

اتخاذ تصميم درباره ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرارگيرد .

شرح وظايف هيئت مديره :

تهيه و طرح تشكيلات سازمانی براي پيشنهاد به مجمع عمومی .

تهيه آئين نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و ساير آئين نامه ها برای پيشنهاد به مجمع عمومی .

تصويب برنامه ها و طرحها بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان .

تصويب آئين نامه های اجرائی سازمان در حدود مقررات اساسنامه بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل .

اتخاذ تصميم در مورد دريافت وام و اعتبار از منابع داخلی و يا خارجی با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد آن به مجمع عمومی .

تهيه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان برای تصويب مجمع عمومی .

پيشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن به مجمع عمومی .

اتخاذ تصميم در مورد معاملاتی كه انجام مناقصه و مزايده در مورد آنها ميسر نيست و يا به مصلحت نمی باشد ، برای پيشنهاد به كميسيون مندرج در قانون محاسبات عمومی .

تصويب سرمايه گذاری سازمان در شركتهای و موسسات ديگر با تصويب مجمع عمومی

نظر شما