شناسهٔ خبر: 1829 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزير راه و شهرسازي:

بلندمرتبه سازي در تهران منوط به رعايت ضوابط مصوب شورايعالي شهرسازي شد

پیروز حناچی معاون معماري و شهرسازي اعلام كرد: بر اساس مصوبه مورخ 93/7/28 شورايعالي معماري وشهرسازي هر گونه تصميم گيري موردي براي بلندمرتبه سازي در كميسيون ماده 5 شهر تهران مغاير با ضوابط احداث ساختمانهاي شش طبقه و بيشتر مصوب 1377/11/5 متوقف و صدور پروانه در اين خصوص منوط به رعايت ضوابط احداث ساختمانهاي بلند مرتبه مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، پيروز حناچي در نامه‌اي به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران مصوبه مورخ 93/7/28 شورايعالي معماري وشهرسازي در خصوص جمع بندي مباحث مطرح شده در جلسات اخير شورايعالي درباره عدم انطباق طرح هاي جامع و تفصيلي شهرتهران را اعلام كرد.

بنابر اين گزارش معاون معماري وشهرسازي و دبير شورايعالي معماري وشهرسازي تصريح كرده است: اين شورا در ادامه بررسي مغايرتهاي طرح تفصيلي شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386، با بهره گيري از نظرات كميته فني شورايعالي و پيشنهادات شوراي اسلامي و شهرداري تهران و به منظور انطباق طرح تفصيلي با طرح جامع، در جلسه مورخ 93/7/28 خود به شرح زير تصميم گيري كرد:

1- تاييد نظر كميسيون ماده 5 شهرتهران، درخصوص چگونگي اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران، با لحاظ اصلاحات كميته فني شورايعالي كه جمع‌بندي بخش نخست آن به شرح زير است:

1-1- با توجه به بندهاي 1-5-6 و 2-5-6 سند اصلي طرح راهبردي ساختاري جامع شهر تهران مصوبه مورخ 1386/9/5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به اهميت موضوع بلندمرتبه سازي و تاثيرات سوء مصوبات موردي بر طرح تفصيلي و همچنين قرارگيري ضوابط بلند مرتبه سازي در مرحله تصويبي كميسيون ماده 5، هر گونه تصميم گيري موردي براي بلندمرتبه سازي در كميسيون ماده 5 شهر تهران مغاير با ضوابط احداث ساختمانهاي شش طبقه و بيشتر مصوب 1377/11/5 متوقف و صدور پروانه در اين خصوص منوط به رعايت ضوابط احداث ساختمانهاي بلند مرتبه مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

2-1- بررسي مجدد محدوده شهرك‌ها و مجتمع هاي زيستي داراي شرايط خاص (موضوع بند 19-2 ضوابط طرح تفصيلي تهران) و تأكيد بر تعيين ضوابط ويژه براي هر يك از اين موارد با توجه به طرح مصوب قبلي،
تبصره- صدور هرگونه پروانه در اين مناطق تا زمان تصويب ضوابط مذكور در شورايعالي شهرسازي و معماري صرفا براساس طرح مصوب اوليه هريك ازاين شهرك‌ها و مجتمع هاي زيستي خواهدبود.

3-1- ضمن تاكيد بر تسريع در تهيه طرح موضعي ساماندهي نظام حق انتقال توسعه (موضوع بند 8-17پيوست 4 سند اصلي طرح جامع)، با قيد ضرورت رعايت تراكم مجاز ملك مقصد، هرگونه تصميم‌گيري صرفا با رعايت بندهاي 6-8 و 7-8 ضوابط طرح تفصيلي مجاز مي‌باشد.

4-1- تأكيد بر تهيه دستورالعمل موضوع ماده 8-4 ضوابط طرح تفصيلي ( در خصوص تعيين حداكثر ضريب سكونت در پهنه M ) حداكثر ظرف مدت 6 ماه توسط شهرداري و تصويب دركميسيون ماده 5

2- با توجه به اينكه فرصت مقرر در بند 4-6 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران منقضي شده است، شورا فرصت مذكور را با رعايت مفاد تبصره 2 بند 4-3-5 سند اصلي مصوب طرح جامع شهر تهران مصوب آذرماه 1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صرفاً تا پايان سال 1393 تمديد نمود. پس از اين تاريخ چنانچه طرح موضوعي- موضعي ذخيره توسعه و نوسازي شهري به تصويب كميسيون ماده پنج شهر تهران نرسيده باشد، اين اختيار از كميسيون ماده پنج سلب و موارد به صورت موردي مي بايست پس از تأييد كميسيون ماده پنج به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

3- بررسي تبصره ذيل بند 10-4 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مجددا در دستور كار كميته فني شوراي عالي قرار گرفته و پس از ارائه گزارش آماري تفصيلي شهرداري تهران نظر تخصصي كميته فني حداكثر ظرف مدت دو هفته به شوراي عالي ارائه شد.

ادامه بررسي موضوع مغايرتهاي طرح جامع و تفصيلي شهر تهران به جلسه آتي شوراي عالي موكول شد.

نظر شما