شناسهٔ خبر: 19302 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد؛

ادامه روند افزایش امنیت تردد در محورهای روستایی کشور/ کاهش ۳ درصدی تلفات رانندگی در ۱۰ ماه نخست ۹۴/ کاهش ۹.۸ درصدی میزان تلفات در محورهای روستایی

تصادف آمار پزشکی قانونی از کاهش میزان تلفات رانندگی در تمام بخش‌های درون‌شهری، برون‌شهری، روستایی و مناطق نامعلوم در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند که بیشترین درصد کاهش در محورهای روستایی گزارش شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طبق آمارهای ارائه شده از سوی پزشکی قانونی، میزان متوفیان سوانح رانندگی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۱۰ ماهه نخست سال گذشته ۴۴۲ نفر کمتر بود که از کاهش ۳ درصدی تلفات رانندگی حکایت دارد. میزان تلفات رانندگی در ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۸۱ نفر بود در حالی که این میزان تلفات در ۱۰ ماهه سال جاری به ۱۴ هزار و ۱۳۹ نفر کاهش یافت و بیشترین درصد کاهش در محورهای روستایی گزارش شد.

آمار نشان می‌دهد میزان تلفات رانندگی در تمام بخش‌های درون‌شهری، برون‌شهری، روستایی و مناطق نامعلوم در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بود.

بر اساس گزارش پزشکی قانونی میزان تلفات رانندگی در بخش درون‌شهری از فروردین تا دی‌ماه (مجموع ۱۰ ماه) سال جاری در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۳۱ نفر کمتر بود به طوریکه این میزان از ۳ هزار و ۸۸۱ نفر در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۳ به ۳ هزار و ۷۵۰ نفر در سال جاری کاهش یافت که کاهش ۳.۴ درصدی تعداد تلفات رانندگی در بخش درون شهری را نشان می‌دهد.

میزان تلفات رانندگی در بخش محورهای برون شهری نیز از کاهش ۲ درصدی حکایت دارد؛ میزان متوفیان رانندگی در محورهای برون شهری طی ۱۰ ماهه نخست سال گذشته ۹ هزار و ۴۸۲ نفر بود که این میزان در ۱۰ ماهه نخست سال جاری با کاهش ۱۸۷ نفری به ۹ هزار و ۲۹۵ نفر تقلیل یافت.

میزان تلفات رانندگی در بخش راه‌های روستایی نیز طی ۱۰ ماهه سال گذشته هزار و ۱۴۲ نفر بود که این میزان در ۱۰ ماهه امسال با کاهش ۱۱۲ نفری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هزار و ۳۰ نفر رسید؛ این آمار نشان می دهد میزان تلفات رانندگی در محورهای روستایی تا دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۸ در کاهش یافت.

اما به دلیل اینکه مناطق برخی از تصادفات رانندگی منجر به فوت، معلوم نیست آمار تلفات این مناطق تحت عنوان «مناطق نامعلوم» ارائه می شود که این تصادفات در مناطق نامعلوم طی ۱۰ ماهه نخست سال گذشته ۷۶ نفر بود که این میزان در دی ماه سال جاری ۶۴ نفر گزارش شد و از کاهش ۱۲ درصدی تصادفات منجر به فوت در مناطق نامعلوم حکایت می‌کند.

کاهش ۵.۴ درصدی تلفات رانندگی در دیماه ۹۴ نسبت به دیماه ۹۳

اما آمار پزشکی قانونی از میزان تلفات رانندگی در دی ماه امسال نیز از کاهش در تمام محورهای درون‌شهری، برون‌شهری، روستایی و مناطق نامعلوم نسبت به دی ماه سال گذشته حکایت دارد که میزان تلفات رانندگی در دیماه امسال نشان می‌دهد میزان تلفات رانندگی در محورهای درون شهری، برون‌شهری، روستایی و مناطق نامعلوم نسبت به دیماه سال گذشته ۵.۴ درصد کاهش داشت. در حالی که در دیماه سال ۹۳ تعداد هزار و ۱۱۰ نفر در اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند این میزان در دی ماه سال جاری هزار و ۵۰ نفر بود. بنابراین در دهمین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ نفر کمتر جان خود را در جاده‌های کشور از دست داده‌اند.

در بخش محورهای درون شهری در حالیکه در دیماه سال گذشته ۲۲۹ نفر جان خود را در اثر سوانح رانندگی از دست دادند این میزان با کاهش ۳ نفری به ۲۹۶ نفر در دیماه امسال رسید.

همچنین میزان تلفات ناشی از سوانح رانندگی در محورهای برون شهری در دیماه ۹۳ ٬ ۷۳۰ نفر بود که در دیماه امسال به ۶۹۲ نفر تقلیل یافت؛ بنابراین میزان تلفات رانندگی محورهای برون شهری نسب در دیماه ۹۳ نسبت به دیماه امسال ۵.۲ درصد کاهش داشته است.

میزان متوفیان محورهای روستایی نیز در دیماه امسال ۵۶ نفر بود در حالیکه این میزان در دیماه سال گذشته ۷۰ نفر گزارش شده است؛ در این محورها نیز میزان تلفات رانندگی در دیماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۴ نفر کمتر بود که از کاهش ۲۰ درصدی متوفیان ناشی از رانندگی حکایت دارد.

همچنین تعداد تلفات رانندگی در مناطق نامعلوم در دیماه امسال ۵ نفر کمتر بوده است چرا که این میزان از ۱۱ نفر در دیماه ۹۳ به ۶ نفر در دیماه ۹۴ تقلیل یافت.

آمار تلفات و مصدومان حوادث رانندگی در دی و ۱۰ ماهه سال ۹۴ و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته

 

دوره زمانی

متوفیان ناشی از سوانح رانندگی

مجموع برون‌شهری و روستایی

 

مصدومان

درون شهری

برون شهری

روستایی

نامعلوم

مجموع

دی ۹۳

۲۹۹

۷۳۰

۷۰

۱۱

۱۱۱۰

۸۰۰

۲۲۹۵۵

دی ۹۴

۲۹۶

۶۹۲

۵۶

۶

۱۰۵۰۰

۷۴۸

۲۳۵۱۹

مقایسه

۳-

۳۸-

۱۴-

۵-

۶۰-

۵۲-

۵۶۴

درصد تغییرات

۱-

۵.۲-

۲۰-

۴۵.۵-

۵.۴-

۶.۵-

۲.۵

۱۰ ماهه ۹۳

۳۸۸۱

۹۴۸۲

۱۱۴۲

۷۶

۱۴۵۸۱

۱۰۶۲۴

۲۶۲۱۸۲

۱۰ ماهه ۹۴

۳۷۵۰

۹۲۹۵

۱۰۳۰

۶۴

۱۴۱۳۹

۱۰۳۲۵

۲۶۷۳۴۰

مقایسه

۱۳۱-

۱۸۷-

۱۱۲-

۱۲-

۴۴۲-

۲۹۹-

۵۱۵۸

درصد تغییرات

۳.۴-

۲-

۹.۸-

۱۵.۸

۳-

۲.۸

۲

نظر شما