شناسهٔ خبر: 2119 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طی نامه از سوی شورايعالي شهرسازي و معماري ايران اعلام شد:

مصوبات عدم انطباق طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران

تهران معاون شهرسازي و معماري به دنبال 6 جلسه بررسي مغايرتهاي طرح تفصيلي شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386 در نامه‌اي به استاندار تهران و شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران مصوبات جلسه دوشنبه 93/8/19 شورايعالي شهرسازي و معماري را اعلام كرد.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به دنبال 6 جلسه بررسي مغايرتهاي طرح تفصيلي شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386 و در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص حفاظت از باغات و فضاي سبز شهري و در نظرگرفتن محدوديت‌هاي جدي منابع آب، با بهره گيري از نظرات كميته فني شورايعالي و پيشنهادات شوراي اسلامي و شهرداري تهران، به منظور انطباق طرح تفصيلي با طرح جامع و محدود نمودن حداكثري جمعيت پذيري شهر تهران ، در جلسه مورخ 93/8/19 خود به شرح زير تصميم گيري كرد :

1- تاييد نظر كميته فني شورايعالي در خصوص تغييرات در پهنه هاي طرح جامع با قيد ضرورت بررسي مجدد كليه تغييرات در پهنه هاي اصلي و زيرپهنه هاي طرح جامع ظرف مدت 3ماه توسط دبيرخانه شورايعالي و ارائه آن به شورايعالي جهت تصميم گيري نهايي. در هر صورت شهرداري تهران موظف است به هنگام صدور پروانه ساختماني در تمامي پهنه ها ضوابط و مقررات و هم چنين كاربري هاي تعيين شده از سوي طرح جامع را رعايت نمايد. پروانه هاي مغاير صادره واجد حقوق مكتسبه براي ذينفع و شهرداري نمي باشد.

2- لغو كليه تغييرات كاربريهايي كه در اجراي بند4 پيوست 5 سند اصلي طرح جامع تثبيت شده¬اند در صورت مغايرت اساسي با طرح جامع و صدور هرگونه پروانه ساختماني در اراضي با كاربري تثبيت شده (كاربري هاي خدماتي 7گانه) صرفاً بر اساس كاربري اوليه در طرح جامع مصوب. (هرگونه تغيير در كاربريهاي تثبيت شده بايد بنا به درخواست شهرداري تهران و پس از احراز تامين كاربري مربوطه و تصويب كميسيون ماده 5، جهت اتخاذ تصميم نهايي به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ارائه گردد).

3- ضرورت پيگيري تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي مندرج در پيوست 4 سند اصلي طرح جامع بر اساس برنامه زمانبندي كه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه شورايعالي با همكاري شهرداري تهران تنظيم و به تصويب شورايعالي خواهد رسيد .

4- الزام تهيه سند اساس طرح جامع توسط وزارت راه و شهرسازي ( به منظور تعيين حدود صلاحيت مراجع قانوني مربوطه در انجام تغييرات طرح تفصيلي ) و ارائه آن به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ظرف مدت 2ماه جهت تصويب نهايي.

5- توصيه تشكيل مجدد " نهاد مطالعات و پايش طرحهاي توسعه شهري تهران " از سوي وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران با تاكيد بر ارزيابي و آسيب شناسي عملكرد تجربه قبلي و بازآرايي تشكيلات ، ضوابط و نظامات مالي مرتبط.

6-الزام تعيين عملكردهاي مجاز به استقرار در هريك از زيرپهنه هاي طرح تفصيلي و ارائه راهكار تضمين امكان تحقق پذيري كاربري هاي خدماتي شهري توسط شهرداري تهران و ارائه آن ظرف مدت 6ماه به شورايعالي شهرسازي و معماري جهت تصويب نهايي.

7- ارائه گزارش آخرين وضعيت " اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري " موجود به عنوان اصلي ترين فرصتهاي توسعه پايدار شهر تهران و اقدامات انجام شده برروي اراضي موصوف از زمان ابلاغ طرح جامع شهر تهران به همراه برنامه شهرداري براي اراضي باقيمانده ، از سوي شهرداري تهران ظرف مدت 3 ماه به شورايعالي.

8- بازنگري و ارائه پيشنهادات لازم در خصوص اصلاح دستورالعمل موضوع ماده 14 قانون زمين شهري با رويكرد حفظ حداكثري باغات موجود شهر تهران توسط دبيرخانه شورايعالي با همكاري شوراي اسلامي شهر تهران ظرف مدت 3ماه و ارائه به شورايعالي براي تصويب نهايي.

وزارت راه و شهرسازي موظف است اقدامات لازم به منظور بازنگري طرح جامع شهر تهران را ترجيحا از طريق نهاد موضوع بند5 اين مصوبه و يا راسا با بهره گيري از توان و تجارب مهندسان مشاور داخلي و خارجي توانمند و داراي صلاحيت به انجام رساند.

دبيرخانه شورايعالي مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين مصوبه بوده و به منظور اطمينان از حصول نتيجه لازمست ساختار ويژه انجام اين مسئوليت و همچنين مكانيزم پايش مستمر تغييرات كالبدي شهر تهران (داخل محدوده و حريم) را به نحو مقتضي تجهيز نمايد و در همين راستا شورايعالي بر ضرورت امكان دسترسي بدون محدوديت دبيرخانه شورايعالي به كليه اسناد و اطلاعات و نقشه هاي سامانه صدور پروانه شهرداري تهران و اطلاعات دبيرخانه كميسيون ماده 5 شهر تهران تاكيد مي كند.

دبيرخانه شورايعالي موظف است گزارش مربوط به اقدامات انجام شده در راستاي اين مصوبه را در دوره هاي سه ماهه به شورايعالي گزارش كند.

نظر شما