شناسهٔ خبر: 2375 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مصوبات شورای عالی شهرسازی/ محدوده و حريم شهر مشهد تغییر کرد/ تعیین طرح ضوابط و مقررات حريم شهر دماوند

بافت فرسوده مشهد و حرم مطهر مصوبه شماره يك شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره جمعيت، محدوده و حريم مشهد در نامه‌ای به استاندار و رئيس شورای برنامه ريزی و توسعه استان خراسان رضوی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ سه آذر 93 طرح جامع شهر مشهد را پيرو مباحث جلسه مورخ 23 تیر 93 خود و صورتجلسه مورخ 27 مهر 93 كميته فني و با توجه به صورتجلسه مورخ 20 آبان 93 كميته تخصصي معماري، طراحي شهري بافت‌هاي واجد ارزش مورد بررسي قرار داد و به شرح زير تصميم گيري كرد:

«1- جمعيت ساكن پيش‌بيني شده توسط مشاور به ميزان سه میلیون و 856 هزار نفر در افق زماني پنجساله تصويب مي‌شود. با توجه به حساسيت‌ها و ويژگي‌هاي خاص شهر مشهد مقرر گرديد پس از سرشماري رسمي كشور در سال 1395 ميزان تحقق‌پذيري جمعيت مذكور بررسي و در صورت نياز مطالعه مجدد و اصلاحات تكميلي متعاقب در طرح صورت پذيرد. 

2- محدوده پيشنهاد شده در نقشه‌هاي ارائه شده توسط مشاور (ممهور به مهر مراجع استاني) به استثناء لكه هاشور خورده در نقشه مورد تصويب قرار گرفت. لكه هاشور خورده واقع در شمالغرب محدوده با كاربري سبز در حريم لحاظ مي‌شود. درباره اين لكه پس از نهايي شدن تصميم درباره تقسيمات سياسي و اداري و با لحاظ شرايط و اقتضائات فني با درخواست استان و تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري تصميم‌گيري خواهد شد.

3- در خصوص محدوده منفصل طوس ضمن تأييد نظر كميته فني مقرر شد طرح ويژه‌اي با رويكرد فرهنگي با تأكيد بر صيانت از آثار تاريخي و حفظ باغات و اراضي زراعي براي اين محدوده تهيه و متعاقباً به تصويب شوراي عالي برسد. وظيفه تهيه اين طرح به عهده اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي با همكاري شهرداري مشهد است. 

4- بندهاي 3-2-3 و5-2-3 و6-2-3 و7-2-3 وبند 1-1-3صورتجلسه كميته فني عيناً مورد تأييد قرار گرفته و تصويب مي‌شود.(شهرك‌هاي صنعتي و نواحي مصوب موجود از محدوده و حريم خارج هستند).»

طرح ضوابط و مقررات حريم شهر دماوند در شورای‌عالی شهرسازی

معاون معماري وشهرسازي در نامه‌اي به استاندار تهران مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري را در مورد ضوابط و مقررات حريم شهر دماوند، اعلام كرد.

در این مصوبه نوشته شده است: «باتوجه به وضعيت خاص شهرستان دماوند موضوع براي بررسي بيشتر به كميته فني ارجاع و همچنين به منظور توجه ويژه به كنترل ساخت و ساز بي رويه، جلوگيري و از بين رفتن منابع طبيعي و ساماندهي وضعيت كالبدي در محدوده شهرستان دماوند ،دبيرخانه شورايعالي با همكاري استانداري تهران و وزارت جهاد كشاورزي، موظف به تهيه طرح ويژه در محدوده شهرستان دماوند و فيروزكوه (ناحيه شرق استان تهران) و تدقيق آن در مقياس مناسب شد.»

نظر شما