شناسهٔ خبر: 32985 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی به استاندار قم ابلاغ شد؛

جزئیات مصوبه مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم/ جزئیات تغییرات خط محدوده شهر و معابر/ مخالفت با افزایش محدوده شهر در جنوب شرقی شهر قم

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار قم، مصوبه شورای‌عالی را درباره مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم در ۱۵ بند ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم، مصوبه شورا را درباره مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم آمده است: شورایعالی شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ ۹۵.۸.۱۰خود پيرو جلسه مورخ ۹۵.۴.۲۸ موضوع مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم (در دو محور الحاقات و انتزاعات خط محدوده و تغييرات شبكه معابر) را با عنايت به صورتجلسه مورخ ۹۴.۱۲.۸ كميته فني مورد بررسي قرار داد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرد:

الف- تغييرات خط محدوده شهر

۱- ضمن تاييد نظرات كميته فني در خصوص محدوده به مساحت ۵۹۲ هكتار در جنوب شرقي شهر (موارد ۱ و ۲ نقشه پيوست) : با افزايش محدوده مذكور مخالفت و مقرر گرديد اراضي مذكور در حريم شهر و تحت پهنه حفاظت بدون امكان تغيير كاربري تثبيت گردد. بديهي است هرگونه اقدام در اين اراضي متناسب با نياز آتي شهر قم در چارچوب طرح يكپارچه و صرفا پس از اخذ مصوبه شوراي عالي امكان پذير خواهد بود.

۲- با افزايش محدوده به مساحت جمعاً ۲۱.۵۸ هكتار در مجاورت خيابان جمهوري (مورد ۳-۱ نقشه پيوست) : به جهت تدقيق محدوده بر معابر موجود با الحاق اراضي مدنظر صرفاً و منحصراً با كاربري فضاي سبز و بدون هيچگونه كاربري مسكوني موافقت می‌شود.

۳  -ضمن تاكيد بر عدم اختيار كميسيون ماده پنج در خارج از محدوده، درخصوص الحاق اراضي واقع درجنوب جاده قنوات مقرر گرديد چنانچه ساخت و سازهاي مذكور به استناد مصوبه كميسيون ماده پنج شهر قم انجام شده باشد به محدوده الحاق و در غير اينصورت صرفاً اراضي كه در طرح تفصيلي قبلي در داخل محدوده بوده‌اند به محدوده شهر الحاق شوند. مسئوليت كنترل مصوبات كميسيون ماده ۵ در اين خصوص به عهده دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران دبيرخانه شوراي عالي است.

۴- با افزايش محدوده به مساحت ۴.۶ هكتار واقع در سه راهي خرمشهر (مورد ۴-۳ نقشه پيوست) : در حد تدقيق خط محدوده بر لبه طرح هندسي اجرا شده موافقت مي‌شود.

۵- با افزايش محدوده به مساحت ۷.۳ هكتار در ورودي جاده قم اراك (مورد ۵-۳ نقشه پيوست) : با توجه به اينكه بخشي از پلاك مورد نظر در اين نقطه داخل محدوده قرار دارد، با الحاق باقيمانده آن در صورت تائيد اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر مالكيت دولتي اراضي موافقت مي‌شود.

۶ -با افزايش محدوده به مساحت۳۹.۶ هكتار واقع در ضلع غربي بلوار جمهوري (مورد ۴ درنقشه پيوست) : با توجه به اينكه بخش عمده اراضي الحاقي در طرح تفصيلي قبلي بوده‌اند و به لحاظ انطباق خط محدوده طرح تفصيلي جديد بر محور جمهوري با الحاق اراضي مذكور موافقت مي‌شود. كاربري بخشي از اراضي كه در طرح تفصيلي قبلي داخل محدوده بوده‌اند مطابق طرح مذكور و كاربري ساير اراضي در اين بخش فضاي سبز تعيين مي‌گردد.

۷ با الحاق اراضي به مساحت ۲۳ هكتار در تقاطع محورهاي فردوسي و جمهوري (مورد ۵ در نقشه پيوست) : با توجه به اينكه ساخت و سازهاي مذكور بدون ضابطه و خارج از هر گونه مقررات شهرسازي انجام شده‌اند به جهت انتظام بخشي به مديريت شهري و جلوگيري از تضييع حقوق شهرونداني كه با رعايت مقررات شهرسازي اقدام به ساخت و ساز نموده‌اند، با الحاق اراضي مذكور مخالفت مي‌شود.

۸-  با افزايش محدوده به مساحت ۸۹ هكتار واقع درحاشيه روستاي جمكران به دليل وجود اراضي زراعي مرغوب و لزوم صيانت از آنها، عدم نياز شهر به اراضي الحاقي و امكان تهديد بيشتر اراضي زراعي مرغوب اطراف روستاي جمكران، لزوم پرهيز از بارگذاري بيشتر مسكوني در اطراف مسجد جمكران به جهت رعايت ملاحظات پدافندي خصوصاً در ايام خاص، مخالفت و مقرر گرديد با تغيير مسير رينگ پيشنهادي در بخش جنوب غربي روستاي جمكران و با رعايت حداكثر نزديكيِ مسير مذكور با بافت كالبدي روستا، حداقل اراضي زراعي در داخل محدوده قرار گيرند. كاربري اراضي كه به اين ترتيب در داخل محدوده قرار مي‌گيرند، كاربري فضاي سبز (حفاظتي) بدون امكان تغيير آتي تعيين مي‌گردد.

۹- با انتزاع از محدوده، جمعاً به مساحت ۱۳۰.۶۲ هكتار واقع در حاشيه شهر قم (موارد ۳-۳ و ۵-۳ و ۶-۳ و ۷ نقشه پيوست) جهت تدقيق خط محدوده موافقت شد.

ب-  معابر

۱۰ -با كليات مغايرت‌هاي معابرشامل: بخش جنوبي خيابان جمهوري، خيابان شهيد آويني، خيابان جنب دانشگاه قم، انتهاي شمال غربي خيابان جمهوري، خيابان حد فاصل۴۵ متري كشاورز و بزرگراه امام علي (ع) كمربندي اراك، به شرح نقشه پيوست موافقت مي‌شود.

۱۱ در خصوص محور پيشنهادي از ايستگاه راه آهن تا حرم مطهر ضمن مخالفت با مصوبه مورخ ۹۵.۲.۲۱ كميسيون ماده ۵ قم مقررگرديد كل پيشنهادات طرح مذكور با ارزيابي همه جانبه (كالبدي، اجتماعي و اقتصادي) و بررسي آلترناتيوهاي ممكن با حفظ يكپارچگي بافت در قالب يك پروژه طراحي فضاي شهر به صورت كامل همراه با جزئيات لازم به كميته تخصصي ۳ ارائه و تصميم گيري شود. تا قبل از تصويب طرح مذكور در كميته فني، هر گونه اقدام اجرايي اعم از توافق، صدور پروانه و ... ممنوع بوده و مسئوليت تعهدات احتمالي به عهده مديريت شهري خواهد بود.

۱۳ -احداث و تكميل رينگ جمكران در بخش غربي با عنايت به نقش موثر آن در تسهيل و توزيع ترافيك اطراف مسجد مورد تائيد است. (با رعايت مفاد بند ۸ همين مصوبه)

۱۴ -احداث و تعريض محور حلقوي پيرامون هسته مركزي در بخشي كه با بافت تاريخي شهر تداخل دارد، با عنايت به مخالفت صريح سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، مورد تائيد نمي‌باشد. بديهي است محور جايگزين  صرفاً پس از تاييد سازمان مذكوردر طرح تفصيلي لحاظ خواهد شد.

۱۵- مقرر گرديد ضوابط و مقررات طرح تفصيلي قم در انطباق با اهداف و سياست‌هاي كلي طرح جامع ساختاري – راهبردي مصوب حداكثر ظرف مدت يك‌ماه پس از ارائه استان توسط كميته فني ۱ بررسي و نتيجه آن به شوراي‌عالي شهرسازي گزارش شود. /

 

نظر شما