شناسهٔ خبر: 3450 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئيات 3 مصوبه شوراي عالي ‌شهرسازي و معماري ايران/ تعيين تكليف اراضي آستان قدس رضوي

وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی شهرسازی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبات جديد خود در خصوص تعيين تكليف اراضي آستان قدس رضوي، مناطق نمونه گردشگري و کاربری باغات در طرح جامع شهري بهبهان را اعلام كرد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در ادامه بررسي طرح جامع مشهد مصوب كرد: باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، در اسناد كاربري پيشنهادي طرح جامع به عنوان باغ تثبيت و هر گونه تغيير در آن مغايرت اساسي محسوب مي‌شود و برای اراضی واقع در تفاطع جاده سرخس و ریل راه آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰متر مربع ، کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین شود.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، پيروز حناچي معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در نامه‌اي به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي تصريح كرد: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/10/93 طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسات مورخ 17/9/93 و 23/4/93 و صورتجلسه مورخ 27/7/93 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری كرد:

1-سند كاربري اراضي

1-1- نظر به اینکه در نقشه کاربری پیشنهادی طرح، خدمات تنها در مقیاس شهری ارائه شده است لذا ارائه کاربری های خدمات شهري هماهنگ با نظام تقسيمات شهري حداقل در چهار سطح فراشهري، شهري، منطقه‌ای و ناحیه ای همراه با تثبیت خدمات وضع موجود ضروری است. ضمن اينكه در مورد خدمات شهري مقياس محله سطوح مدنظر مشاور در جداول سطوح و سرانه ها به تفكيك ارائه شود تا در هنگام تهيه طرح تفصيلي مبناي تثبيت خدمات باشد.

1-2-  نقشه های تقسیمات شهری در مقیاس منطقه، ناحیه و محله و كاربري اراضي وضع موجود برمبناي آخرين تغييرات قانوني (ساخت و سازهاي انجام شده، مصوبات کمیسیون ماده 5) تا زمان تصویب در شورای برنامه ریزی استان  ارائه گردد.

1-3-نقشه كاربري اراضي پيشنهادي به شرح ذيل اصلاح شود:

•عناوين كاربريها مطابق عناوين بيستگانه مصوبه شورايعالي، اصلاح و رنگها و جداول متناظر با اين عناوين ارائه شود.

•كاربري حرم مطهر رضوي با قيد"حرم مطهر" نمايش داده شود.

•همه پارك هاي شهري تحت كاربري "پارك و فضاي سبز" ارائه شود.

•كاربري تجاري-خدماتي- مسكوني به كاربري هماهنگ با مصوبه شورای عالی تغيير و اختلاط مدنظر مشاور در ضوابط و مقررات، مشخص و ابزار كنترلي اين اختلاط معرفي شود.

2-استقرار صنايع در محور چناران- قوچان

2-1-با توجه نقش  حیاتی و کلیدی سفره آب زیر زمینی و آبخوان دشت ممنوعه محور مشهد – قوچان در حیات شهر مشهد و مخاطرات بالقوه و بالفعل آلودگی های صنعتی مترتب به آن و  نیز در اجرای مفاد مصوبه مورخ 23/4/ 93 شورایعالی شهرسازی و معماری و رویکرد ماده 6 ضوابط استقرار صنایع (مصوب هیات وزیران) ضمن تاکید بر گسترش چتر حفاظتی حریم شهر بر محور قوچان بصورت موزائیک با حریم شهر گلبهار مقرر مینماید: در ضوابط و مقررات حریم مشهد ممنوعیت احداث صنایع جدید و منع گسترش صنایع موجود در محور مذکور ملحوظ شود . ضمنا ساماندهی صنایع موجود در این محور با رویکرد انتقال صنایع مزاحم و آلاینده و پایش صنایع بصورت طرح موضوعی الویت دار ضرورت تام دارد.

3-در مورد اراضي متعلق به آستان قدس رضوي

با توجه به بازدید میدانی اعضای كميته فني شورایعالی از اراضي متعلق به آستان قدس رضوي (پيرو تكاليف مصرح در مصوبه 23/4/93) شورای عالی به شرح زير اتخاذ تصمیم نمود:

3-1-كليه باغاتی که در وضع موجود باغ میباشند، در اسناد كاربري پيشنهادي طرح جامع به عنوان باغ تثبيت و هر گونه تغيير در آن مغايرت اساسي محسوب مي‌شود.

3-2- برای اراضی واقع در تفاطع جاده سرخس و ریل راه آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰متر مربع ، کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد.

3-3-در خصوص زمين واقع در خيابان رازي مجاور بيمارستان امام رضا به مساحت 4500 متر مربع مقياس اين مورد را در حد طرح جامع ندانسته و پيشنهاد مي گردد كاربري درماني مقياس شهري در كل قطعه تثبت گردد.

3-4- در خصوص تغيير كاربري قسمتي از اراضي 20 هكتاري موسوم به طرق بر اعمال طرح موضعي موسوم به زارعين مصوب 29/9/91 كميسيون ماده 5 تاكيد مي گردد.

3-5 - در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت۱۹۰۰۰متر مربع کاربری باغ تثبیت می گردد.

3-6-برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت الله صادقی به مساحت حدود ۱۸ هزار متر مربع کاربری اداری-انتظامی و فرهنگی تعیین میگردد.

3-7- برای ۴محل واقع در بلوار دانشجو و جنوب بلوار امام علی ، بر تثبیت طرح تفصیلی مصوب تاکید میگردد.

3-8 -برای محل واقع در ضلع شمال غربی میدان فلسطین تثبیت وضع موجود با کاربری اموزش عالی تعیین گردد.

3-9- سایر موارد برابر مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و طرحهای موضعی مصوب کمیسیون ماده پنج مورد تایید است.

4- ضوابط و مقررات

 با توجه به عدم كفايت ضوابط و مقررات طرح جامع مشهد در محور های زير مقرر گردید موارد توسط مشاور و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد بازنگري قرار گرفته و با تكميل اسناد مجددا به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد:

4-1-ضوابط بلندمرتبه سازی : ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر مشهد ظرف مدت مذکور و پس از طی مراحل استانی جهت بررسی و تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد. در صورت عدم ارائه ضوابط طرح در موعد مقرر (سه ماه) صدور هر گونه مجوز بلند مرتبه سازی در شهر مشهد پس از این تاریخ ممنوع میباشد.

4-2--ضوابط و مقررات مربوط به تراكم هاي ساختماني

4-3-- ضوابط بافت فرسوده

تبصره1- در بازنگری موارد مذکور رعایت و لحاظ کلیه موارد مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی مورخ 27/7/93 الزامی است.

تبصره 2- در فاصله زمانی تهیه و تصویب ضوابط بلندمرتبه سازی صدور هر گونه پروانه ساخت در شهر مشهد با ارتفاع بیش از 23 متر متوقف گردد. این تبصره شامل پروانه هایی که تا اين تاريخ صادر شده و مراحل قانونی درکمیسیون ماده 5 و یا شورایعالی را طی کرده باشند(مانند طرح زکریای 1 و 2) نم‌یشود.

تبصره 3- ابلاغ اسنادطرح جامع مشهدمنوط به ارایه وتصویب مجلدضوابط و مقررات خواهدبود. وظیفه پیگیری و تحقق این امربعهده اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی می‌باشد.

5- طرحهای مربوط به پادگان لشگر 77 و میدان تیر پس از طی فرآیند قانونی در استان براي تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در باره مناطق نمونه گردشگري

همچنين شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب كرد كه همه پیشنهادات جدید در خصوص ایجاد مناطق نمونه گردشگری ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قبل از تصویب در هیأت دولت به منظور بررسی اثرات کالبدی ناشی از آنها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، پيروز حناچي معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي  در نامه‌اي به معاون رئيس جمهور و ئييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مصوبات اين شورا را درباره مناطق نمونه گردشگري اعلام كرد.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/10/93 با توجه به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر لزوم تغییر رویکرد و ایجاد اصلاحات برای استفاده از ظرفیت  ها و پتانسیل  های موجود گردشگری و با توجه به بند 1 ماده 1 و قسمت د بند 1 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوبه 13/3/87 خود را به شرح زیر اصلاح و تکمیل می‌كند:

1. کلیه پیشنهادات جدید در خصوص ایجاد مناطق نمونه گردشگری ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قبل از تصویب در هیأت محترم دولت به منظور بررسی اثرات کالبدی ناشی از آنها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

2. در اجرای مصوبه  های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 29/11/86 موضوع گردش  کار و زمان بندی مربوط به دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و مورخ 27/12/86 موضوع  تصویب دستورالعمل ترویج شهرک  سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره  برداری از آن و همچنین مورخ 13/3/87 موضوع لزوم تصویب طرحهای جامع گردشگری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته  ای متشکل از دبیرخانه شورای عالی، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشور و سازمان حفاظت  محیط زیست تشکیل و گردش  کار، شاخص  ها، شیوه نامه امکان سنجی و مکان یابی و زمان بندی رسیدگی به کلیه مصوبه  های کلی مناطق نمونه گردشگری را مشخص نماید.

3. سازمان جنگلها و مراتع و امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن، پیش از طی مراحل امکان  سنجی و مکان  یابی فوق از تخصیص هر گونه زمین خودداری كنند.

4. استانداری ها و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند بر اجرای مصوبه در استان نظارت كنند.

5.به منظور ایجاد هماهنگی و تدقیق تصمیمات متخذه در خصوص ایجاد مناطق گردشگری، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، بازنگری انواع مناطق گردشگری و آئین نامه  های مرتبط با آن را به منظور هماهنگی در شورای عالی ارائه و سپس جهت تصویب نهایی با استناد به بند 1 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی به هیأت دولت پیشنهاد نماید.

6. کلیه طرحهای مصوب گردشگری- در هر مرحله ای که هستند- در کمیته بند 2 این مصوبه و براساس ملاک هایی چون وجود یا فقدان ارزیابی  های جامع زیست محیطی، نوع و نحوه مالکیت اراضی، نوع و میزان و تناسب بارگذاری ها، نوع و میزان سرمایه  گذاری، انطباق با طرحهای فرادست، ارزیابی تأثیرات طرح بر عامل جاذبه گردشگری و افق طرح مصوب و ... دسته  بندی گردد. براین اساس کمیته مذکور شیوه نامه اجرايی را به منظور اتخاذ تصمیم درباره نحوه ادامه کار این طرح ها تهیه و جهت تصویب نهايی به شورای عالی ارائه كند. بدیهی است هر گونه اقدام در خصوص این طرح ها موکول به تهیه و تصویب آنها در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است پیگیری لازم جهت تدوین این شیوه نامه را حداکثر ظرف مدت دو ماه اعمال كند.

کاربری باغات در طرح جامع شهري بهبهان تغيير نمي كند

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز مصوب كرد: کلیه باغات موجود (از جمله باغ طباطبايی) در شهر بهبهان که بر اثر سهل انگاری، عدم رسیدگی مناسب و یا تخلفات، آسیب دیده و یا در معرض خشک شدن قرار گرفته اند با عنوان کاربری باغات در طرح لحاظ شود.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/10/93 طرح جامع شهر بهبهان را پیرو مباحث جلسه و صورتجلسه مورخ 12/9/93 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری كرد:‌

1-خروج روستاي اسلام آباد (عليا) از حريم.

2-خروج بخش شرقي كمربندي شرقي شهر به استثناي ميدان ميوه و تره بار و حقوق مكتسبه مطابق استفساريه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از محدوده پيشنهادي.

3-اصلاح ضوابط و مقررات به شرح زير:

3-1-كاهش سطح اشغال در پهنه تراكم متوسط و زياد متناسب با پهنه و بازنگري مساحت قطعات تفكيكي در پهنه با تراكم كم.

3-2- پيش بيني فضاي باز به ازاي هر واحد مسكوني مطابق مصوبات شورايعالي در پهنه هاي تراكم زياد و ويژه.

3-3- تناسب عرض معبر با ارتفاع ساختمان و تامين پاركينگ براي هر واحد.

3-4-تهیه و ارائه ضوابط ویژه مربوط به گسل های زلزله

4-مشخص نمودن تمامي آثار تاريخي و ميراث فرهنگي بر اساس آخرين استعلام از ميراث فرهنگي استان خوزستان برروي نقشه كاربري اراضي پيشنهادي وارائه ضوابط آن ودر نظر گرفتن سطوح مربوطه در جدول سطوح و سرانه ها.

5-ارائه پهنه بندي حريم و ضوابط آن مطابق مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري.

6- ارائه نقشه سلسله مراتب راههاي شهري مطابق آيين نامه راههاي شهري

7- ضرورت الحاق اراضي خصوصي و تعاوني مسکن در بخش جنوب وجنوب غربي شهر توسط کمیته فنی مجدداً بررسی و اعلام نظرشود.

8-كاربري بخش هاي ساخت و ساز غير مجاز به كاربري پيشنهادي طرح مصوب قبلي يا كاربري عمومي برگردانده شود و اين كاربري ها به عنوان اساس طرح لحاظ شود.

9-طرح کمربندی ارائه شده پس از انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک و طراحی مجدد کاربریهای عمومی مجاور آن و ساماندهی کمربندی موجود بصورت مجزا در کمیته فنی مطرح و برای آن تصمیم مناسب اتخاذ شود.

10- با توجه به شرايط خاص شهر بهبهان از لحاظ وجود انهار و نيز معضل جمع آوري آبهاي سطحي و دفع فاضلاب پیشنهاد می شود:

10-1- تهيه طرح مطالعاتي آبهاي سطحي و فاضلاب با هماهنگي وزارت نيرو

10-2- طرح بهسازي و ساماندهی انهار با هماهنگی وزارت نیرو و لحاظ چارچوب و اصول طراحي شهري با تاييد دفتر معماري و طراحي شهري وزارت راه و شهرسازي تهيه شود.

11- نقشه و محدوده طرحهاي مصوب بافت هاي فرسوده درصورت طي كامل مراحل تصويب در طرح لحاظ شود.

12-کلیه طرحهای تهیه شده و یا در حال تهیه برای بافت تاریخی شهر بهبهان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

13- کلیه باغات موجود (از جمله باغ طباطبائی) در شهر که بر اثر سهل انگاری، عدم رسیدگی مناسب و یا تخلفات آسیب دیده و یا در معرض خشک شدن قرار گرفته اند با عنوان کاربری باغات در طرح لحاظ گردد.

14-ارائه مجلد ضوابط و مقررات طرح به صورت کامل و جامع با لحاظ موارد مذکور لازمه ابلاغ نهايی طرح می باشد.

مشاور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه و با لحاظ موارد فوق اسناد طرح جامع شهر بهبهان را براي طی مراحل نهایی ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال كند. وظیفه حسن اجرای این موضوع و اجرای سایر مفاد مصوبه به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان می باشد.

نظر شما