شناسهٔ خبر: 36290 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۱

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۵۱ ۸۷
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۵۹ ۶۶
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۱۶۸ ۸۷
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۱۰۱ ۷۰
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۱۴ ۹۶
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۱۷ ۷۰
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۷۳ ۷۶
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۴۰ ۶۷
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۵۴ ۷۲
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۴۳ ۶۳
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۶ ۳۳
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۰ ۰
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۲۸ ۷۲
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۶ ۹۸
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۵۲ ۱۰۰
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۸۰ ۶۲
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۱۸۴ ۸۵
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۶۳ ۷۲
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۶۰ ۸۹
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۱۴ ۶۹
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۳۹ ۶۸
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۳۰ ۵۷
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۴۳ ۷۴
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۲۱۳ ۶۷
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۲ ۵۰
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۲ ۶۵
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۱ ۳۸
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۴ ۹۶
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۲ ۸۲
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۱۳ ۸۷
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۱۴ ۸۸
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۸ ۹۵
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۴۵ ۵۵
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۷۰ ۶۲
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۴۷ ۸۲
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۴۷ ۲۲
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۵۸ ۶۳
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۱۲۱ ۶۸
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۳۰ ۹۹
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۶ ۹۵
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۲۶ ۷۶
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۲۲ ۸۵
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۴۳ ۶۶
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۷۸ ۷۰
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۲۵ ۹۸
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۱۹ ۹۸
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۲۸ ۹۱
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۰۵ ۱۰۲
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۴۱ ۸۱
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۹ ۴۱
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۳ ۷۳
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۱۱۰ ۹۶
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۲۱ ۹۱
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۷۹ ۹۲
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۷ ۵۴
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۱ ۹۱
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۴۰ ۹۴
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۳۷ ۸۸
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۴۲ ۸۷
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۳۴ ۸۷
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۷ ۸۹
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۲۱ ۹۱
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۱۳ ۹۴
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۵ ۹۴
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۴۳ ۷۳
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۹۸ ۹۳
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۵۴ ۷۰
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۷۱ ۵۲
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۳۲ ۷۸
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۳۵ ۷۰
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۲۱۸ ۸۱
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۳۱ ۷۵
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۵۰ ۵۵
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۱۵ ۸۷
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۵۲ ۹۴
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۷۷ ۹۲
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۵۰ ۸۳
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۳۲ ۸۰
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۲۸ ۸۹
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۳۵ ۸۰
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۳۰ ۷۸
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۳۷ ۷۹
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۱۸ ۷۹
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۳۶ ۷۶
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۴۴ ۷۹
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۲۵ ۸۳
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۷ ۱۰۲
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۹ ۸۵
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۳۱ ۸۰
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۵۰ ۸۱
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۳۶ ۸۷
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۱۰ ۹۲
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۴۷ ۱۰۰
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۶۱ ۷۷
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۴۴ ۶۶
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۶۲ ۱۰۱
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۲۹ ۸۲
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۵۱ ۵۶
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۴۳ ۸۵
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۳۳۹ ۸۳
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۳۳۵ ۹۴
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۰۱ ۹۱
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۱۸۸ ۸۱
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۱۲۵ ۸۹
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۳ ۸۲
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۱ ۸۶
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۲۴۸ ۸۶
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۳۲ ۸۳

نظر شما