شناسهٔ خبر: 36314 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۱

ترافیک شهری تهران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۶۱ ۹۱
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۳۱ ۷۱
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۱۸۲ ۸۸
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۸۵ ۷۳
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۲۱۶ ۹۲
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۸ ۷۳
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۴۴ ۷۳
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۲۹ ۶۷
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۳۹ ۷۳
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۱۹۱ ۶۸
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۷ ۲۶
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۳ ۶۲
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۲۳ ۷۶
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۴ ۸۶
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۵۳ ۱۰۴
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۷۴ ۶۸
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۱۰۸ ۹۸
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۷۸ ۷۳
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۹۴ ۹۲
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۲۱ ۷۰
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۳۴ ۷۳
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۲۷ ۶۲
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۵۷ ۶۹
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۱۱۵ ۷۱
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۳ ۳۲
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۲ ۶۴
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۹ ۷۳
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۶ ۱۰۰
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۷ ۱۰۱
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۳ ۸۰
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۵ ۹۷
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۸ ۱۰۰
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۳۹ ۶۰
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۴۴ ۶۷
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۴۷ ۸۰
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۹۲ ۲۰
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۲۳ ۶۷
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۶۶ ۷۷
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۳۰ ۹۶
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۱۵ ۹۵
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۲۲ ۷۰
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۰۳ ۸۳
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۷۸ ۶۴
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۱۳۶ ۷۲
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۳۰ ۱۰۳
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۲۳ ۹۳
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۴۳ ۹۶
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۰۰ ۱۰۳
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۵۲ ۸۵
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۲ ۶۷
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۲ ۱۲۲
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۸۵ ۹۲
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۶۷ ۹۳
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۷۸ ۹۳
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۴ ۵۵
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۱ ۱۱۶
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۱۶ ۸۱
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۱۲ ۸۹
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۱۸ ۹۲
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۲۸ ۸۶
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۳ ۸۱
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۳۱ ۸۶
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۴ ۹۱
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۱۰ ۹۸
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۴۹ ۷۳
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۷۳ ۹۶
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۳۸ ۷۱
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۴۲ ۶۱
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۲۵ ۷۹
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۶۱ ۶۶
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۲۴۹ ۸۵
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۶۳ ۷۳
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۵۹ ۶۷
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۱ ۸۲
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان نامشخص    
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۴۷ ۹۲
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام نامشخص    
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان نامشخص    
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۲۴ ۸۲
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۲۷ ۸۶
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۲۳ ۷۹
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۴۵ ۷۶
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۲۵ ۸۲
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۳۲ ۸۲
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۳۷ ۷۲
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۱ ۷۶
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۶ ۱۰۷
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۹ ۷۹
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۳۲ ۸۷
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۷۵ ۷۴
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۹ ۷۸
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۱۰ ۹۴
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۵۰ ۱۰۱
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۵۱ ۷۲
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۲۳ ۷۰
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۸۲ ۱۰۴
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۷۵ ۶۸
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۳۵ ۵۴
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۲۱۱ ۸۴
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۳۱۹ ۸۲
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۴۶۳ ۹۳
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۷۰ ۹۲
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۰۳ ۸۷
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۱۰۹ ۹۱
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۴ ۷۹
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۹ ۸۶
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۳۲۱ ۸۳
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۶۹ ۸۷

نظر شما