شناسهٔ خبر: 36328 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۲

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۸۴ ۸۸
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۶۵ ۷۴
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۲۱۶ ۸۶
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۹۷ ۷۱
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۹۶ ۹۰
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۱۵ ۶۷
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۵۵ ۷۶
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۴۸ ۶۶
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۵۷ ۷۳
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۷۳ ۶۳
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۳۲ ۲۴
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۱ ۴۰
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۴۲ ۷۴
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۹ ۸۶
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۱۰۵ ۹۷
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۵۷ ۶۶
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۱۷۳ ۹۴
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۷۹ ۷۲
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۷۳ ۸۷
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۱۱ ۷۵
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۲۹ ۷۱
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۱ ۷۷
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۱۶ ۶۳
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۳۸ ۷۲
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۲۱۸ ۶۶
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۲۴ ۳۵
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۲ ۵۵
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۳۸ ۶۵
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۹ ۸۴
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۳ ۱۰۲
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۷ ۶۴
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۹ ۹۳
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۷ ۸۱
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۴۱ ۴۹
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۴۵ ۵۹
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر نیمه سنگین ۵۶ ۷۷
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۹۶ ۲۱
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۷۲ ۶۵
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۹۰ ۷۵
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۵۶ ۹۸
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۴۶ ۹۵
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۲۴ ۷۳
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۵۹ ۸۳
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۱۸ ۶۹
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۴ ۷۶
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۶۹ ۱۰۲
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۲۸ ۹۹
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۷۱ ۹۵
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۲۱ ۱۰۲
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۸۱ ۸۲
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۲۲ ۴۹
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۰ ۰
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۱۳۶ ۹۲
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۰۵ ۹۴
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۹۴ ۹۳
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۷ ۵۸
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۱ ۱۲۵
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۳۵ ۸۶
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۲۷ ۸۸
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۲۷ ۹۶
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۲۶ ۹۳
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۱ ۸۵
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۱۸ ۹۱
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۹ ۸۳
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۷ ۹۰
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۵۹ ۷۱
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن نامشخص    
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۶۷ ۶۶
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۸۸ ۵۵
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۲۸ ۷۵
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۳۶ ۸۰
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار نامشخص    
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۴۲ ۶۹
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۵۳ ۶۰
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۱۵ ۸۱
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان نامشخص    
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۹۱ ۸۹
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام نامشخص    
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان نامشخص    
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۳۲ ۸۴
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۵۵ ۸۰
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۳۱ ۷۰
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۵۲ ۷۱
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۳۹ ۸۳
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۷۹ ۷۶
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۶۱ ۸۰
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۷ ۹۱
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۱۰ ۹۸
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۵ ۸۸
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۵۱ ۷۹
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۸۹ ۷۶
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۱۶ ۸۲
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۱۴ ۹۶
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۵۶ ۹۹
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۵۱ ۷۹
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۳۹ ۶۸
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۲۵ ۱۰۳
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۴۱ ۷۹
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۳۸ ۵۷
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۲۱۶ ۸۰
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۴۹۱ ۸۰
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۴۵۷ ۹۳
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۰۶ ۹۳
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۳۰ ۸۵
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۵۷۰ ۸۹
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۱۵ ۷۷
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۹ ۸۹
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۳۷۶ ۸۱
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۵۷ ۸۵

نظر شما