شناسهٔ خبر: 36338 - سرویس فایل‌ خبری
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۳

جاده زنجان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی به شرح زیر است:

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۵۳ ۹۰
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۸۴ ۶۹
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۱۸۱ ۸۸
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۹۰ ۶۹
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۲۱ ۹۵
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۲۲ ۶۷
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۵۶ ۷۹
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۱ ۷۵
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۴۰ ۶۳
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۵۴ ۷۳
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۳۰ ۶۵
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۸ ۳۴
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۰ ۰
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۵۶ ۷۹
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۱۹ ۹۴
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۱۵۹ ۱۰۳
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۷۵ ۶۷
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد نیمه سنگین ۲۵۷ ۸۰
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۷۱ ۷۸
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۲۶۶ ۸۷
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۲۶ ۷۱
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۳۳ ۷۱
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۲۸ ۵۸
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۵۷ ۷۱
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۳۵۹ ۶۵
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۲۵ ۳۲
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۳ ۵۹
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۱ ۵۴
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۳ ۷۹
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۱ ۹۴
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۷ ۷۹
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۳ ۹۱
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۶ ۶۵
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۵۶ ۸۶
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۴۷ ۷۶
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۳۹ ۷۹
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه سنگین ۲۴ ۱۶
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۳۵ ۶۷
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۶۴ ۷۰
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۵۵ ۹۷
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۳۴ ۹۱
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۳۷ ۷۸
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۲۱۰ ۸۱
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۳۶ ۶۷
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۷۶ ۷۳
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۴۲ ۱۰۲
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۲۴ ۱۰۰
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۵۷ ۹۴
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۱۴ ۱۰۱
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۱۲۵ ۸۰
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۱۱ ۶۱
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۳ ۱۰۲
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۲۶۴ ۹۴
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۵۱ ۹۲
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۱۱۵ ۹۳
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۱۰ ۶۱
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۱ ۱۲۵
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۱۳ ۸۱
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۲۵ ۸۶
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۹ ۹۵
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۴۳ ۷۹
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۴ ۸۴
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۲۷ ۸۷
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۷ ۹۲
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۱۵ ۹۶
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۷۰ ۷۳
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۸۲ ۹۶
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۴۷ ۷۴
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۵۸ ۶۱
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۳۰ ۷۴
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۴۵ ۶۳
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۴۴۰ ۷۴
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۳۸ ۷۸
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۵۷ ۶۱
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۳۲ ۸۱
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۹۰ ۹۷
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۸۷ ۸۶
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام نامشخص    
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان نامشخص    
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۳۲ ۸۹
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۵۳ ۸۰
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۳۴ ۷۵
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۴۶ ۷۵
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۲۱ ۷۷
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۷۰ ۸۲
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۶۵ ۷۴
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۶ ۸۱
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۱۳ ۹۹
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۶ ۹۲
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۴۲ ۷۹
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۸۷ ۶۷
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۲۳ ۹۰
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۱۶ ۹۱
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۴۳ ۱۰۲
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۳۶ ۷۹
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۶۸ ۶۸
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۶۰ ۱۰۶
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۳۸ ۸۶
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۶۰ ۶۰
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) روان ۹۶۷ ۱۰۸
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) روان ۷۷۸ ۱۱۹
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۸۳ ۸۶
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۵۰۳ ۸۱
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۴۲۶ ۹۱
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۲۰۹ ۹۲
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۰۷ ۸۲
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۴۵ ۹۱
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۳ ۷۵
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۵ ۸۶
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۴۶۵ ۸۶
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۳۱ ۸۶

نظر شما