شناسهٔ خبر: 36343 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۱

ترافیک شهری تهران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور نامشخص    
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) نامشخص    
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران نامشخص    
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان نامشخص    
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) نامشخص    
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده نامشخص    
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات نامشخص    
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) نامشخص    
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) نامشخص    
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) نامشخص    
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز نامشخص    
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) نامشخص    
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه نامشخص    
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست نامشخص    
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) نامشخص    
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه نامشخص    
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) نامشخص    
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد نامشخص    
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد نامشخص    
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد نامشخص    
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد نامشخص    
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد نامشخص    
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد نامشخص    
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) نامشخص    
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) نامشخص    
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد نامشخص    
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) نامشخص    
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد نامشخص    
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان نامشخص    
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) نامشخص    
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون نامشخص    
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر نامشخص    
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد نامشخص    
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد نامشخص    
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد نامشخص    
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام نامشخص    
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر نامشخص    
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه نامشخص    
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار نامشخص    
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز نامشخص    
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه نامشخص    
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان نامشخص    
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه نامشخص    
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه نامشخص    
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه نامشخص    
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه نامشخص    
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد نامشخص    
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد نامشخص    
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان نامشخص    
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران نامشخص    
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج نامشخص    
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي نامشخص    
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران نامشخص    
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران نامشخص    
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار نامشخص    
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان نامشخص    
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان نامشخص    
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي نامشخص    
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد نامشخص    
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن نامشخص    
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار نامشخص    
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف نامشخص    
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف نامشخص    
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف نامشخص    
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان نامشخص    
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز نامشخص    
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن نامشخص    
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن نامشخص    
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد نامشخص    
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين نامشخص    
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار نامشخص    
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار نامشخص    
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار نامشخص    
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار نامشخص    
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار نامشخص    
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه نامشخص    
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان نامشخص    
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس نامشخص    
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام نامشخص    
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان نامشخص    
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر نامشخص    
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن نامشخص    
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر نامشخص    
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر نامشخص    
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس نامشخص    
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن نامشخص    
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه نامشخص    
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان نامشخص    
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن نامشخص    
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد نامشخص    
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد نامشخص    
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد نامشخص    
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد نامشخص    
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان نامشخص    
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار نامشخص    
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر نامشخص    
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه نامشخص    
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور نامشخص    
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور نامشخص    
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور نامشخص    
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه نامشخص    
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه نامشخص    
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه نامشخص    
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه نامشخص    
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور نامشخص    
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد نامشخص    
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز نامشخص    
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام نامشخص    
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور نامشخص    
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار نامشخص    

نظر شما