شناسهٔ خبر: 36370 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۲

ترافیک در محور کرج - چالوس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی به شرح زیر است:

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۹۷ ۸۶
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۹۰ ۷۰
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران نیمه سنگین ۲۷۸ ۶۵
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۸۸ ۷۱
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۲۵۹ ۸۸
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۲۰ ۸۰
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۶۳ ۸۵
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۴۳ ۶۲
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۵۶ ۷۲
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۰۱ ۶۶
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۸ ۲۹
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۰ ۰
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۰ ۰
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۳ ۹۰
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۲۰ ۱۰۱
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۵۱ ۶۹
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۱۳۱ ۸۳
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۴۳ ۷۸
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۹۶ ۸۸
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۲۴ ۷۷
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۱۹ ۶۵
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۱۳ ۵۸
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۲۶ ۷۶
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۱۸۸ ۶۹
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۶ ۴۵
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۵ ۶۵
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۰ ۰
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۸ ۷۹
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۳ ۸۳
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۱۲ ۷۵
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۵ ۹۱
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۱۰ ۸۹
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۴۵ ۸۲
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۴۲ ۸۶
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۲۹ ۸۲
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۹۴ ۱۹
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۲۴ ۶۶
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۹۳ ۶۶
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۲۳ ۸۸
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۱ ۹۴
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۱۹ ۷۶
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۶۱ ۸۴
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۹ ۶۷
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۴ ۶۹
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۲۲ ۱۰۲
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۱۴ ۹۶
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۱۵ ۱۰۳
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۵۲ ۹۸
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۵۴ ۷۵
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۲ ۶۷
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۰ ۰
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۵۴ ۹۲
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۵۴ ۹۵
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۷۵ ۹۴
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۲ ۵۸
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۳ ۹۸
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۲۱ ۸۰
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۱۵ ۹۳
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۱۸ ۹۲
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۱۶ ۸۳
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۱۰ ۸۴
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۱۴ ۹۴
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۱۴ ۸۹
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۷ ۹۴
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۷۴ ۷۱
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۴۹ ۱۰۰
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۶۹ ۷۳
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۶۷ ۶۵
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۳۹ ۷۲
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۳۲ ۷۱
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۱۲۷ ۸۴
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۲۰ ۷۹
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۳۷ ۶۶
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۹ ۷۸
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۱۸ ۸۳
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۵۸ ۷۴
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۳۵ ۹۴
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۳۶ ۸۶
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۱۸ ۸۲
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۶۶ ۷۵
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۲۷ ۸۱
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۲۸ ۷۳
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۱۴ ۷۳
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۳۰ ۸۰
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۲۸ ۶۹
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۰ ۶۶
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۳ ۹۷
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۱ ۷۳
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۱۴ ۹۰
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۵۰ ۵۴
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۹ ۸۰
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۸ ۹۰
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۵۶ ۱۰۰
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۴۳ ۸۰
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۷۰ ۶۵
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۴۴ ۱۰۷
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۱۴ ۹۴
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۴۳ ۵۹
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۹۱ ۷۳
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۲۰۵ ۷۹
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۶۲۵ ۹۱
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۸۶ ۸۹
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۰۶ ۸۴
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۷۶ ۹۲
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۱ ۷۳
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۲۰ ۷۷
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۳۶ ۷۹
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۶۴ ۸۳

نظر شما