شناسهٔ خبر: 36428 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی-۲

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراساان رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۹۸ ۸۹
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۶۲ ۶۷
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران نیمه سنگین ۲۲۶ ۸۸
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۷۹ ۷۰
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۶۶ ۹۴
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۱۶ ۶۹
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۴۹ ۷۸
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۴۴ ۶۵
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۴۰ ۷۲
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۴۲۷ ۶۱
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۸ ۲۷
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۲ ۴۹
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۵۲ ۷۲
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان) -کلات (خراسان) روان ۱۳ ۸۸
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۶۴ ۹۸
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۵۳ ۷۰
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۱۵۴ ۹۶
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۶۸ ۸۰
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۵۴ ۹۲
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۱۳ ۶۵
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۲۰ ۶۷
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۱۶ ۶۷
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۲۸ ۷۵
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۲۶۴ ۶۷
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۱ ۴۴
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۲ ۷۱
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۳۹ ۶۵
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان) -مشهد(خراسان) روان ۱۰ ۸۰
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۲ ۱۰۲
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۶ ۸۱
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۷ ۹۲
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۷ ۸۹
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۲۶ ۸۳
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۳۰ ۸۰
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۳۹ ۸۹
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۳۹ ۲۳
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۲۶ ۶۵
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۶۸ ۷۵
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۲۷ ۹۲
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۸ ۹۸
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۲۷ ۸۰
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۴۹ ۸۴
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۱۹ ۶۳
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۲ ۸۰
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۲۵ ۱۰۳
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۱۶ ۹۹
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۳۰۲ ۹۵
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۴۴ ۱۰۴
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۴۳ ۷۹
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي نامشخص    
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۴ ۹۴
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۱۱۸ ۹۶
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۰۹ ۹۴
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۱۱۳ ۸۸
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان نامشخص    
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۳ ۱۰۱
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۲۱ ۹۰
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۱۸ ۹۱
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۲۳ ۹۴
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۲۷ ۸۷
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۱۴ ۸۹
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۱۹ ۸۹
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۱۲ ۸۷
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۱۵ ۱۰۲
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۴۵ ۷۴
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن نامشخص    
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۴۷ ۷۶
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۷۱ ۶۴
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۲۹ ۷۷
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۲۸ ۸۰
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار نامشخص    
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۲۹ ۸۲
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۴۰ ۶۴
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۱ ۸۰
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۳۶ ۱۰۰
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۸۲ ۹۳
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۲۰ ۹۴
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۲۵ ۸۸
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۵۵ ۸۸
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۳۹ ۸۱
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۲۱ ۷۶
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۳۴ ۷۶
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۳۰ ۷۷
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۲۳ ۸۷
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۲۷ ۸۳
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۸ ۸۰
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۷ ۱۰۸
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۹ ۹۷
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۳۰ ۸۹
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۷۳ ۸۰
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۱۴ ۸۹
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۴ ۱۰۲
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۷۹ ۱۰۲
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۳۴ ۸۳
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۲۵ ۷۸
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۶۴ ۱۰۴
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۲۸ ۸۸
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۲۴ ۶۱
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۵۲ ۸۶
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۲۵۲ ۸۰
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۵۰۱ ۹۳
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۰۹ ۹۳
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۳۱۸ ۷۷
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۴۴۶ ۹۰
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۵ ۸۵
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۳ ۸۰
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۸۷ ۸۳
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۲۴۰ ۸۲

نظر شما