شناسهٔ خبر: 36436 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی-۳

سفر ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۹۱ ۸۸
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۷۶ ۶۹
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۲۱۳ ۸۷
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۷۸ ۶۸
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۷۵ ۹۷
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۱۵ ۷۳
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۴۶ ۷۷
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۳۴ ۶۴
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۶۲ ۷۲
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۳۹ ۶۵
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۲۱ ۳۵
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۲ ۵۳
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۶۰ ۷۸
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان) -کلات (خراسان) روان ۱۷ ۸۴
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۱۴۲ ۹۷
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۸۰ ۷۴
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد نیمه سنگین ۲۶۵ ۸۴
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۹۰ ۷۸
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۲۳۷ ۹۰
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۳۰ ۷۰
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۴۰ ۷۵
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۳۹ ۵۹
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۴۸ ۷۴
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۴۱۳ ۶۴
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۲۷ ۴۶
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۶ ۵۷
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۵۷ ۶۵
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان) -مشهد(خراسان) روان ۱۱ ۸۲
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۰ ۰
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۶ ۶۷
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۷ ۸۴
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۶ ۹۵
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۶۸ ۷۵
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۶۱ ۷۸
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۵۶ ۸۲
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۹۷ ۱۸
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۴۶ ۶۶
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۸۵ ۷۱
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۴۹ ۹۶
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۰ ۹۶
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۲۸ ۷۵
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۹۴ ۸۳
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۳۴ ۶۶
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۸۹ ۶۷
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۴۸ ۱۰۱
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۳۰ ۱۰۰
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۲۴۵ ۹۱
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۷۸ ۱۰۰
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۱۲۱ ۸۲
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي نامشخص    
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۳ ۹۳
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۲۳۵ ۹۱
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۲۹ ۹۵
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۱۴۲ ۸۳
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان نامشخص    
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۱ ۱۰۵
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۱۹ ۸۸
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۳۰ ۸۵
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۲۰ ۹۰
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۴۰ ۷۶
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۰ ۸۲
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۲۶ ۹۰
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۸ ۸۸
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۱۳ ۹۰
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۵۷ ۷۰
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن نامشخص    
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۶۰ ۶۲
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۷۶ ۶۰
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۳۹ ۷۵
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۴۹ ۷۱
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار نامشخص    
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۵۲ ۶۹
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۷۲ ۵۹
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۶ ۸۵
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان نامشخص    
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۶۷ ۸۵
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۴۳ ۷۰
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۴۲ ۹۱
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۴۴ ۸۶
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۷۲ ۸۲
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۵۰ ۷۸
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۶۵ ۷۴
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۲۹ ۸۰
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۶۱ ۷۶
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۶۲ ۷۶
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۲۶ ۸۳
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۳ ۸۳
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۳۲ ۹۷
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۴۱ ۸۳
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۵۵ ۷۶
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۳۰ ۸۶
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۱۴ ۹۵
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۹۶ ۱۰۰
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۴۲ ۸۴
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۴۷ ۶۶
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۲۱ ۱۰۱
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۳۲ ۸۴
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۵۵ ۵۵
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۲۲۹ ۸۴
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۴۰۴ ۸۱
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۵۱۹ ۹۴
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۹۸ ۹۴
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۳۸۵ ۷۸
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۷۷۶ ۸۳
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۵ ۸۶
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۳۷ ۸۱
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۳۰۱ ۸۵
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۲۵۰ ۷۳

نظر شما