شناسهٔ خبر: 36669 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۱۱۴ ۸۸
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۷۶ ۶۷
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۱۸۶ ۸۳
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۸۱ ۶۶
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۲۴ ۹۲
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۵ ۱۱۲
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۴۴ ۶۹
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۳۱ ۶۸
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۶۰ ۷۵
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۳۲ ۵۹
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۱ ۴۳
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۱ ۲۳
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۵۷ ۷۰
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان) -کلات (خراسان) روان ۱۴ ۸۱
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۷۸ ۱۰۳
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۷۴ ۶۳
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد نیمه سنگین ۲۵۵ ۷۸
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۱۱۴ ۷۲
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۳۵ ۸۷
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۷ ۶۶
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۶۷ ۷۲
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۴۲ ۶۰
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۵۵ ۷۱
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۳۱۹ ۶۳
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۷ ۳۹
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۴ ۶۸
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۵۱ ۶۲
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان) -مشهد(خراسان) روان ۱۰ ۸۴
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۳ ۱۰۲
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۱۴ ۸۲
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۱ ۷۷
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۹ ۹۱
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۶۱ ۷۱
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۵۴ ۷۸
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۴۳ ۷۲
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۶۳ ۱۷
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۳۲ ۶۳
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۶۹ ۷۰
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۴۳ ۹۸
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۱۳ ۸۸
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۴۹ ۷۵
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۹۲ ۷۶
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۶۴ ۵۹
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۷۸ ۷۳
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۲۷ ۹۵
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۲۸ ۱۰۰
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۲۲۹ ۹۳
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۴۶ ۹۹
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۹۰ ۸۵
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۱۴ ۵۳
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۲ ۷۶
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۱۸۲ ۹۳
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۲۸ ۹۲
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۱۱۱ ۹۱
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۱۳ ۵۱
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۵ ۹۸
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۳۳ ۸۲
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۳۰ ۸۳
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۳۰ ۸۳
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۴۸ ۷۴
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۱۹ ۸۰
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۳۲ ۹۰
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۸ ۸۸
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۲۲ ۹۳
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۴۵ ۷۰
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۱۲۵ ۹۶
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۴۲ ۷۱
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۶۵ ۵۹
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۳۹ ۷۸
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۴۰ ۷۴
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۱۴۶ ۸۷
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۵۸ ۷۰
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۵۵ ۵۵
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۴ ۷۸
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان نامشخص    
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۶۰ ۸۸
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۳۸ ۹۱
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۳۸ ۸۳
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۶۰ ۷۹
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۶۰ ۷۶
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۳۴ ۷۳
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۵۴ ۷۸
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۲۲ ۸۰
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۳۸ ۷۸
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۵۲ ۷۰
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۳۲ ۷۶
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۵ ۸۷
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۹ ۸۷
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۵۳ ۷۶
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۶۳ ۷۰
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۳۳ ۸۳
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۵ ۹۵
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۶۴ ۱۰۱
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۴۳ ۷۶
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۴۸ ۶۳
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۵۲ ۹۹
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۳۷ ۸۰
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۴۹ ۵۳
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۶۶ ۸۴
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۳۰۸ ۸۲
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۵۲۱ ۸۸
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۲۰۲ ۹۲
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۳۷۸ ۷۸
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۳۷۶ ۸۷
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۲۲ ۷۸
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۲۸ ۷۷
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۴۸ ۸۳
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۲۰۵  

نظر شما