شناسهٔ خبر: 36677 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‌کشور منتشر‌کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی‌که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر‌کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است: 

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۷۳ ۸۳
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۴۰ ۶۸
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۱۶۹ ۷۷
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۴۹ ۶۷
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۴۵ ۸۵
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۱۲ ۵۷
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۴۵ ۷۱
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۱۹ ۶۳
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۳۶ ۶۹
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۱۸۶ ۶۳
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۹ ۳۵
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۱ ۳۱
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۳۴ ۷۳
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان) -کلات (خراسان) روان ۷ ۸۷
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۳۶ ۷۵
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۵۱ ۶۷
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۱۱۶ ۸۱
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۶۸ ۷۱
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۶۶ ۸۹
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۱۵ ۷۴
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۲۷ ۷۲
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۱۲ ۶۶
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۶۱ ۶۷
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۹۹ ۶۷
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۰ ۴۲
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۲ ۳۸
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۲۵ ۶۱
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان) -مشهد(خراسان) روان ۳ ۷۵
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۱۹ ۹۲
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۲ ۷۶
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۳ ۱۰۰
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۶ ۹۳
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۳۲ ۶۷
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۳۱ ۵۹
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۳۸ ۸۹
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۵۲ ۲۱
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۲۵ ۶۲
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۵۰ ۶۹
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۱۹ ۸۶
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۱۲ ۸۹
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۲۴ ۷۵
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۹۵ ۸۱
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۵۴ ۶۱
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۲ ۸۰
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۹ ۹۹
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۸ ۸۴
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۰۰ ۹۱
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۱۵ ۱۰۱
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۳۲ ۸۱
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۷ ۶۶
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۲ ۹۷
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۷۴ ۹۲
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۴۹ ۹۰
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۴۸ ۹۶
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۳ ۵۳
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۳ ۱۰۶
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۲۳ ۸۹
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۱۱ ۹۲
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۱۵ ۸۶
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۳۰ ۸۶
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۹ ۷۶
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۲۳ ۸۹
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۵ ۸۹
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۶ ۸۷
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۳۴ ۷۰
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۷۵ ۹۲
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۳۰ ۶۱
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۳۴ ۶۰
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۱۳ ۷۵
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۴۰ ۷۴
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۶۲ ۸۵
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۲۵ ۸۴
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۴۶ ۶۰
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۱۴ ۸۱
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۳۴ ۹۰
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۳۴ ۹۰
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۲۳ ۸۰
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۳۳ ۸۹
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۳۶ ۸۵
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۲۶ ۸۳
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۳۰ ۶۷
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۱۷ ۷۱
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۸ ۵۱
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۱۴ ۷۸
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۲۴ ۸۵
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۲ ۹۴
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۶ ۹۳
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۳ ۸۴
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۳۶ ۸۰
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۳۰ ۷۶
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۱۴ ۸۷
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۴ ۸۷
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۵۳ ۹۷
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۴۳ ۷۵
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۳۶ ۶۹
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۳۱ ۹۶
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۳۹ ۷۰
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۱۴ ۵۲
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۰۷ ۸۰
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۱۹۱ ۸۰
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۳۸۰ ۹۰
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۹۹ ۸۱
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۲۳ ۸۰
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۲۰۱ ۷۸
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۱۹ ۸۲
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۰ ۸۵
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۹۶ ۸۴
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۳۸  

نظر شما