شناسهٔ خبر: 36740 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۱۰۱ ۸۹
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۴۷ ۶۷
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۲۱۳ ۸۵
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۷۷ ۷۲
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۸۵ ۹۲
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۶ ۶۲
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۷۴ ۷۵
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۲۱ ۶۳
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۵۰ ۷۲
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۱۷۴ ۶۵
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۹ ۲۸
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۳ ۵۰
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۲۴ ۷۴
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۲ ۹۷
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۲۵ ۹۸
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۴۱ ۶۷
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۸۲ ۸۹
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۴۹ ۷۲
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۵۰ ۹۲
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۱۴ ۱۰۳
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۳۴ ۵۹
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۱۵ ۶۴
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۳۵ ۷۰
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۸۳ ۷۰
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۰ ۳۶
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۱ ۴۲
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۲۶ ۶۸
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۱۱ ۹۴
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۵ ۷۰
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۲۰ ۷۵
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۵ ۸۰
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۵ ۹۲
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۴۲ ۷۳
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۳۸ ۸۰
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۴۱ ۸۹
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۵۱ ۲۰
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۱۷ ۶۱
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۴۴ ۶۷
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۱۵ ۹۸
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۷ ۸۹
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۱۳ ۷۵
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۶۱ ۸۴
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۳۴ ۶۱
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۴ ۷۶
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۲۳ ۹۵
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۱۵ ۹۰
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۰۴ ۹۳
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۵۸ ۱۰۲
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۳۶ ۷۷
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۵ ۵۷
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۳ ۸۹
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۴۵ ۸۹
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۵۲ ۹۴
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۳۶ ۹۳
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۸ ۵۵
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۰ ۰
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۱۵ ۸۲
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۱۱ ۸۷
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۱۶ ۹۰
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۳۰ ۸۶
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۰ ۸۱
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۱۲ ۹۰
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۵ ۸۲
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۴ ۹۳
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۲۲ ۶۸
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۱۴۰ ۹۳
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۱۴ ۷۳
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۳۹ ۶۷
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۱۲ ۸۰
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۵۸ ۷۲
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۵۳ ۷۸
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۳۴ ۷۷
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۴۵ ۶۷
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۱۲ ۸۰
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۴۲ ۹۴
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۲۸ ۹۵
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۱۷ ۸۰
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۱۸ ۸۷
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۲۷ ۸۳
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۲۴ ۸۳
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۲۹ ۷۶
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۲۳ ۷۸
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۵ ۸۹
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۱۹ ۷۸
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۱۹ ۷۰
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۸ ۸۷
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۹ ۹۷
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۱۴ ۹۱
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۲۹ ۸۵
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۲۹ ۶۴
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۲۳ ۷۹
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۵ ۸۳
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۷۸ ۹۹
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۴۱ ۷۱
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۲۸ ۷۱
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۲۵ ۹۵
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۲۰ ۷۵
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۲۳ ۴۶
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۱۱ ۸۷
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۱۳۸ ۸۲
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۴۶۹ ۹۴
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۵۱ ۸۸
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۴۷ ۸۲
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۱۳۱ ۸۶
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۱۹ ۸۴
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۷ ۸۷
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۶۲ ۸۱
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۹۱ ۸۷

 

نظر شما