شناسهٔ خبر: 4384 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

استاديار دانشکده جغرافيايي دانشگاه تهران مطرح کرد:

انباشت ثروت در کلانشهرها و تشدید حاشیه نشینی

حاشینه نشینی مشهد- بلوار نجف استاديار دانشکده جغرافيايي دانشگاه تهران با بيان اينکه عامل اصلي ايجاد حاشيه‌نشيني وضعيت اقتصادي کشور است گفت: بيش از 50 درصد امکانات و زيرساخت‌ها در کلانشهري مانند تهران متمرکز شده که اين موضوع باعث هجوم خانواده‌ها به سمت اين مراکز مي‌شود.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي حسين حاتمي‌‌نژاد با بيان اينکه عامل اصلي ايجاد حاشيهنشيني وضعيت اقتصادي کشور است اظهار کرد: وارد نظامي شدهايم که بيمحابا به انباشت سرمايه در کلانشهرها منجر ميشود. بيش از 50 درصد امکانات و زيرساختها در کلانشهرهايي مانند تهران متمرکز شده که اين انباشت باعث هجوم خانوادهها به سمت اين مراکز ميشود.

استاديار دانشکده جغرافيايي دانشگاه تهران ادامه داد: در 50 سال گذشته انباشت قدرت٬ ثروت و درآمد در شهرهاي منطقهاي مانند مشهد٬ تبريز٬ اهواز و تهران منجر به تشديد حاشيهنشيني شده است. ضمن اينکه توزيع ثروت و خدمات در کشور عادلانه نيست. به طور مثال نگاه کنيد در منطقه 22 تهران چگونه برجسازان با قدرت و بورسبازي زمينها را غارت کردند و به ساختوساز ميپردازند.

وي با اعلام اينکه علت ديگر شکلگيري حاشيهنشيني، عدم نظارت بر فضاهاي پيرامون شهري و توجه نکردن به ساختاريابي فضا است گفت: بدون توجه به مسائل بيان شده، فضايي شکل ميگيرد که در آن همواره مردم جلوتر از مسئولان هستند. در واقع ابتدا چنين فضايي به شهر تحميل ميشود و سپس طرحهاي ساماندهي و بهسازي شکل ميگيرند.

حاتمي نژاد ادامه داد: افرادي که در شهرداريها و دستگاههاي دولتي به عنوان متولي برخورد با معضل حاشيهنشيني استخدام ميشوند به اندازه مشاوران قوي نيستند و هر حرفي را که مشاوران ميزنند اجرا ميکنند.

اين استاد دانشگاه درباره راهکارهاي مقابله با معضل حاشيهنشيني توضح داد: الگوي توزيع درآمد در سطح کلان و ملي بايد تغيير کند. ضمن اينکه مديريت شهري نيز بايد در اختيار مردم و سازمانهاي محله محور قرار بگيرند و الگوي مديريت از بالا به پائين با مديريت از پائين به بالا تلفيق شود.

وي با بيان اينکه در روند توسعه کشور نيز به راحتي ميتوان با معضل حاشيهنشيني برخورد کرد تصريح کرد: پيش از دهه 70 ميلادي، حلبي آبادهاي زيادي در شهر پاريس وجود داشتند که با توسعه يافتگي اين شهر به محلههايي مفرح و نو تبديل شدند.

استاديار دانشکده جغرافيايي دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه سازمانهاي مبتني بر محله محور نيز بايد در روند برخورد با معضل حاشيهنشيني از استقلال کافي برخوردار باشند گفت: در طرحهاي پايلوتي که براي مقابله با حاشيهنشيني در شهرهايي مانند بجنورد اجرا شد، سازمانها به دليل وابستگي به دولت چندان موفق عمل نکردند اما در برنامههاي جديد بايد راه حلي براي اين معضل انديشيده شود.

نظر شما