شناسهٔ خبر: 44657 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت قرائت شد:

بیانیه شورای داوران دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه‌های بازآفرینی شهری

بازافريني بیانیه شورای داوران دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه‌های بازآفرینی شهری در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت در تجربه‌های بازآفرينی شهری در چارچوب انديشه ايران‌شهری قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بیانیه شورای داوران دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه‌های بازآفرینی شهری در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت در تجربه‌های بازآفرينی شهری در چارچوب انديشه ايران‌شهری قرائت شد. متن اين بيانيه به شرح زير است:

خواسته و ناخواسته، شهرسازی آمرانه، یکسویه و از بالای کاربست یافته در سده حاضر شمسی نتوانسته است، به نیازهای معاصر شهر و شهروند در همراهی با تغییر سبک زندگی و سازوکارهای اقتصادی ـ اجتماعی، پاسخ شایسته و بایسته را فراهم آورده و توسعه شهری پایدار و همگن با محیط در همه ابعاد آن را سبب شود.  نوپردازی آمرانه،موضوعات بسیار مهمی چون کیفیت زندگی و زیست پذیریشهری  آگاهانه و ناآگاهانه را از یاد برده است. نباید فراموش کرد که امر توسعه همه جانبه، نیاز به نگاهی معرفتی دارد و بدون نگاه معرفتی، پیشرفت و توسعه آمرانه به مجموعه‌ای از اقدامات  کالبدی و در بهترین شرایط اقتصادی تقلیل پیدا می کند و مانع از ایجاد همبستگی و همگرایی اجتماعی- فرهنگی می‌شود و با زمینه سازی برای بروز انواع تعارض ها اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، افت کیفیت زندگی شهریرا میسر می‌سازد. ناهنجاری های همه جانبه شهرهای کنونی نتیجه محتوم فروریزی کیفیت زندگی شهری ناشی از نوپردازی آمرانه است.، پس و در گام نخست دگرگونی نظام فکری و اندیشه‌ای و شیوه نگاه به شهر و چالش‌های آن ضرورت می یابد و  برنامه هایی که وجوه متعدد  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی جامعه را نشانه می گیرند، از اهمیتی مضاعف برخوردار خواهند بود. با کاوش در سنت رشد و توسعه تاریخی سرزمینی می توان به انگاره‌هائی نو، روزآمد و کارآمد در توسعه شهری کشور دست یافت.

گام دوم،تبیین و تدوین اهداف و راهبردهای نو و برآمده از انگاره‌های فوق در مواجهه همه‌سویه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی فضائی با شهر و توسعه شهری است و گام سوم تدوین سیاست های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه و تمدن سرزمینی است، سیاست هائی که با مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات اثر گذار (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیستی) در قالب برنامه‌های کل‌نگر ملی، منطقه‌ای و محلی در رفع مسائل مبتلابه شهرها گام برخواهد داشت.

شورای داوران برنامه "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه رشد و توسعه سرزمینی"، در دومین دوره برگزاری این برنامه، ضمن تقدیر از همراهی تمامی کنشگران  موثر در حوزه بهسازی و نوسازی شهری، به طور خاص از  برنامه ریزان، طراحان و مجریان اقدامات منجر به ارتقای  کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهری در دو حوزه "فضاهای عمومی واقع در بافت‌های تاریخی شهرها" و "سکونتگاه‌های  خود انگیخته" سپاسگزاری می‌کند و تلاش ایشان را در راستای اعتلای نگاه کیفیت ـ محور را ارج می نهد. تجربه های شناسایی شده در دوره دوم نشان داد، حرکت های ارزشمندی که در  جای جای کشور در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهریدر حال انجام است،اگرچه در انطباق کامل با روح حاکم بر سیاست بازآفرینی شهری نیستند ولیپیام آور افزایش حساسیت و مسئولیت پذیری کنشگران نسبت به ارتقای کیفیت زندگی در شهر هستند.

شورای داوران دوره دوم جایزه ملی بهترین تجربه های بهسازی و نوسازی شهری، 7 معیار" ارتقای شادمانی و سرزندگی"، "رونق اقتصادی و ارتقای سطح معیشت جامعه محلی (ساکنان- کاربران- کسبه)"، "زمینه‌گرایی خلاقانه"، "مدیریت مشارکتی"، "حفظ و بهبود محیط زیست"، "همسویی بینش حاکم بر برنامه و اهداف تعیین شده با اقدامات و دستاوردهای آن" و "مصادیق خلاقیت و نوآوری قابل تعمیم در برنامه" را به عنوان موضوعات کلیدی برای شناسایی یک تجربه موفق در نظر گرفت.

این معیارها که با نگاه به آموزه‌های به دست‌آمده از تجربه‌های دوره اول و با تکیه بر بررسی‌های به عمل آمده در جلسات شورای علمی بر روی  مبانی نظری داخلی ـ بین المللی تدوین شده اند بنابر گونه تجربه، زیرمعیارهایی خاص خود را داشته اند، که مبتنی بر آرای مردم و نظرات کارشناسان، امتیاز هریک از تجربه ها را مشخص کرده‌اند. بدیهی است که تجربه‌هایی که به عنوان تجربه‌های برتر معرفی می شوند، واجد تمام ویژگی های یک تجربه موفق نیستند ولی میزان اثرگذاری مطلوب این اقدامات بر ارتقای کیفیت زندگی شهری و مردم، قابل تامل و تقدیر است.

شورای داوران:
پرویز پیران
سید محسن حبیبی
مظفر صرافی
غلامرضا کاظمیان
ایرج کلانتری
بهروز هادی زنوز
بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۶

نظر شما