شناسهٔ خبر: 45898 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی:

بازآفرینی کارخانه ریسباف باید محیط پیرامونی خود را تحت تاثیر قرار دهد

سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: اگر در بحث بازآفرینی بخواهیم به کارخانه "ریسباف" اصفهان نگاهی دوباره داشته باشیم نباید فکر کنیم که این محوطه در آینده موظف به جبران کمی و کسری محیط پیرامونی خود است، بلکه ریسباف باید به گونه‌ای طراحی شده و کارکرد برایش تعریف کرد که بتواند محیط پیرامون خود را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سیدمحمد بهشتی در باره بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان گفت: اگر قرار است از کارخانه ریسباف اصفهان حفاظت کنیم باید از جان، روح و جسمش حفاظت کنیم نمی‌شود فقط به حفاظت از جسم آن پرداخت.

بهشتی ادامه داد: در طراحی و بازآفرینی و حفاظت از ریسباف باید به گونه ای عمل کرد که ریسباف بتواند تا شعاع وسیعی از شهر اصفهان را تحت تاثیر اتفاقی که قرار است در آن بیفتد قرار داده و زندگی مجدد به ریسباف برگردد.

وی در سخنانی دیگر با اشاره به اینکه در بحث حفاظت از آثار تاریخی از طرف برخی نهادها تلقی عدم توسعه مطرح می شود گفت: این نهاد‌ها یا اشخاص می گویند آثار تاریخی، آثاری با ارزش‌های خاص هستند که به آن شی یا بنا ارزش می‌دهند که اگر بخواهیم از آنها حفاظت کنیم دیگر نباید در مورد آن مکان بحث توسعه‌ای را مطرح کنیم که این امر با حفاظت هم خوانی ندارد در واقع حفاظت و توسعه از هم گریزان هستند. این موضوع این گونه جا انداخته‌اند که اگر فعالیت‌های توسعه‌ای وارد عرصه تاریخی بشود خسارت وارد خواهد شد این بحث از ابتدا اشتباه است.

بهشتی با اشاره به اینکه در این عرصه از سال‌های گذشته تجربیات مختلفی داشته‌ایم اضافه کرد: معمولا ترجیح می‌دهیم آثار تاریخی را در قلعه‌ای قرار دهیم تا دست توسعه به آن نرسد که از این قلعه می توان به عنوان قوانین و مقررات یاد که اجازه توسعه‌ای در اطراف آثار تاریخی را نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اینگونه جا افتاده است که وقتی یک محدوده تاریخی در داخل شهرها وجود دارد به عنوان یک ظرفیت برای توسعه به این محدوده‌ها می نگریم افزود: نباید به این محدوده‌ها به عنوان یک ثروت باد آورده و دید سودآگرانه و طمعه کارانه نگاه شود.

بهشتی ادامه داد: تا کنون با محوطه‌های تاریخی اینگونه برخورد شده است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در سخنانی دیگر با بیان اینکه قبح مداخله در کشور ریخته شده است گفت: متاسفانه مداخلات دولتی در تمام عرصه‌ها معنی این کلمه واژه‌ای مضموم بوده و امر قبیهی می باشد که ریخته شده است.

بهشتی با بیان اینکه باید باقی مانده عرصه تاریخی و با ارزش ریسباف اصفهان حفظ شود اظهار داشت: کارخانه ریسباف اصفهان شاهدی بر صنعتی بودن کشور قبل از انقلاب صنعتی است و در زمان شکوفایی این کارخانه بود که ورود تجهیزات جدید انقلاب صنعتی به ایران رقم خورده است.

نظر شما