شناسهٔ خبر: 47700 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

۴۰ پرسش بدون پاسخ در حوزه مالی مسکن

محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک‌مسکن در کانال تلگرامی خود ضمن طرح ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن، اعلام کرد: سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۹۲ به ۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک‌مسکن در کانال تلگرامی خود، مطلبی را تحت‌عنوان ۴۰ پرسش بدون پاسخ در حوزه مالی مسکن، منتشر کرد که به شرح زیر است:

۱. چرا سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۹۲ به حدود ۷ درصد در شش‌ماه اول سال جاری کاهش یافته است؟

۲. چرا حکم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ؟

۳. چرا ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ؟

۴. چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟

۵. چرا با وجود مجوز اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری، نظام بانکی عملکرد قابل قبولی نداشته است؟

۶. چرا علیرغم برداشتن محدودیت اعطای تسهیلات خرید مسکن، نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرید مسکن همراهی نکرد؟

۷. چرا با تو جه به انتشار حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، فقط ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر گردیده است؟

۸. چرا راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺑﺎدﺳﺎزی واﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ علمیاتی نگردید؟

۹. چرا دولت در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، بانک عامل مسکن را فراموش کرد؟

۱۰. چرا دولت و ﺑﺎﻧﮏ‌ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺷﺮوع دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺷﺪه بانک عامل مسکن به دولت و افزایش سرمایه دولت از آن محل در بانک مسکن به مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال موافقت نکرد؟

۱۱. چرا با وجود تصویب دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن (S&L) تاکنون موسسه‌ای تاسیس نشده است؟

۱۲. چرا ﺻﻨﺪوﻗ‌ﻬﺎی زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘ‌‌‌‌ﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۱۳. چرا ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۱۴. چرا سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؟  

۱۵. چرا سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ‌ﻣﺮﮐﺰی، اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺪارد؟

۱۶. چرا در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ (FDI) استفاده کنیم؟

۱۷. چرا ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ بین‌المللی( Finance ) در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۱۸. چرا نهاد ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﮔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۱۹. چرا نهاد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ در ﮐﺸﻮر راه‌اﻧﺪازی ﻧﺸﺪ؟

۲۰. چرا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

۲۱. چرا ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ هم‌اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۲۲. چرا ﻣﺪل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۷۰ محله ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۲۳. چرا ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﻧﺸﺪ؟

۲۴. چرا ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز در ﻣﻘﯿﺎس بین المللی ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

۲۵. چرا سیاست‌های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟

۲۶. ساز و کارهای ﻣﻔﻘﻮده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ‌ایی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۷. چرا ﺑﺎزار رﻫﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮐﺸﻮر راه‌اﻧﺪازی نمی‌شود؟

۲۸. چگونه باید ( LTV  نسبت تسهیلات به قیمت یک واحد مسکونی متعارف) را اﻓﺰاﯾﺶ داد؟

۲۹. چگونه ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۰. چرا ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ عملیاتی نگردید؟

۳۱. چگونه می‌توان اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ را در اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۲. چرا ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل اداره و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از بانک‌های تجاری، ﺑﺮای بانک‌های توسعه‌ای ﻧﯿﺴﺖ؟

۳۳. چرا ﻣﺎ دارای ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟

۳۴. چرا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

۳۵. چرا بانک دولتی علیرغم ﻋﺪم ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ شرکت‌های دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

۳۶. چرا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ؟

۳۷. چرا علیرغم ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه و تصویب هیئت وزیران و مصوبه مجمع، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۳۸. چرا تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۵ درباره افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش داراﯾﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی عملیاتی ﻧﺸﺪ؟

۳۹. چرا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

۴۰. چرا ﺑﺎﻧﮑ‌ﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای- ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ عملکرد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

نظر شما