شناسهٔ خبر: 4913 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون توسعه منابع و نيروي انساني اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوي:

ورزش ضامن سلامت و نجات شهروندان سکونتگاه‌های غیررسمی است

حاشینه نشینی مشهد- بحرآباد - بلوار توس معاون توسعه منابع و نيروي انساني اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي ورزش را اهرمي براي مبارزه با معضلات سکونتگاه‌هاي غيررسمي مي‌داند.

به گفته غلامحسن اصغري هر زماني که رويداد ورزشي همگاني و قهرماني در مشهد در حال انجام است وقوع جرم و جنايت در آن روز کمتر به نيروي انتظامي گزارش ميشود. گفتگوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به وی را بخوانید.

 اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي عضو ستاد توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي است، در هشت پهنه مناطق هدف چند ورزشگاه دارد؟

يک مجموعه ورزشي شامل دو سالن و يک زمين فوتبال در پهنه شهرک شهيد رجايي، يک مجموعه ورزشي گلشهر شامل يک سالن و يک زمين فوتبال در پهنه گلشهر، يک سالن ورزشي چندمنظوره شهرک ابوذر در ابتداي پهنه سيدي و همچنين سالن ورزشي در حال تکميل نوده واقع در بلوار طوس 65 پهنه جاده قديم قوچان 4 فضاي ورزشي هستند که اداره کل ورزش و جوانان براي خدماترساني به ساکنان اقامتگاههاي غيررسمي دارد. در ديگر پهنهها ساير ارگانهاي دولتي فضاي ورزشي دارند، بنابراين هدف اداره کل وزرش و جوانان آن بود که اعتبارات در اختيار خود را در پهنههاي فاقد فضاي ورزشي که جمعيت زياد داشتند صرف ساخت مجموعه ورزشي کند.

سالن ورزشي نوده چند درصد پيشرفت فيزيکي داشته و پيش بيني شما براي بهرهبرداري از سالن ورزشي نوده چه زماني است؟

اين پروژه که تاکنون 20 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است به 800 تا 900 ميليون تومان اعتبار نياز دارد که اداره کل وزرش و جوانان سهم خود را پرداخته و اگر 50 درصد سهم ستاد توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي نيز به پروژه تزريق شود ظرف مدت کوتاهي به بهرهبرداري ميرسد.

چه برنامههاي ويژهاي براي جوانان ساکن در سکونتگاههاي غيررسمي پياده شد؟

امسال با همکاري شهرداري طرحي را در قالب ورزش محلات اجرايي کرديم و تمام هيئتهاي ورزشي شهرستان مشهد با شهرداري ارتباط گرفتند. امکانات ورزشي و بار فني را اداره کل ورزش و جوانان تامين کرد و شهرداري نيز اطلاعرساني و هزينه اجرا را برعهده گرفت. حدود 6 سالن در سطح شهر مشهد از جمله مجموعه قاسم آباد که در نزديکي بلوار طوس واقع است در نزديکي سکونتگاههاي غيررسمي خدمات ورزشي ارائه ميکنند. اکثر هيئتهاي ورزشي سالن تخصصي نداشتند، براي هر هيئتي که در استان قوي است و ورزشکار مطرح در تيم ملي دارد يک سالن تخصصي تعريف کرديم، مثلا ووشوي خراسان رضوي در المپيک نماينده داشت. يعني در کنار احداث سالنهاي چندمنظوره، احداث سالنهاي تخصصي را براي استفاده از ورزشکاران رشتههاي مختلف در برنامه داريم تا بروندهي ورزش قهرماني استان خراسان رضوي بهتر شود. احداث سالنهاي تخصصي در رشتههاي رزمي همچون ووشو، جودو، بوکس و کشتي در مناطق محروم انجام شد زيرا جوانان مناطق محروم بيشتر از اين رشتهها استقبال ميکنند. کميته ورزش همگاني فوتبال مشهد نيز برگزاري مسابقات را در مناطق محروم در برنامه دارد. الان اين کميته در‌‌ همان مجموعه گلشهر مسابقاتي را برگزار ميکند چون اکثر جواناني که در قالب تيم براي مسابقه ميآيند اهل‌‌ همان منطقه هستند.

استقبال مردم در سکونتگاههاي غير رسمي از ورزش همگاني چگونه بوده است؟

خوشبختانه امروز ورزش به گونهاي شده که مردم احساس نياز دارند، بدون اينکه آن را در سبد هزينهاي خانوار پيش بيني کنند از ورزش همگاني استقبال ميکنند. البته شهرداري هم خيلي همت داشته، فضاهاي خيلي خوبي را با تبليغاتي که کرده براي ورزش همگاني در نظر گرفته و حتي يکسري وسايل ورزشي را نيز در پارکها نصب کرده است.

جامعهشناسان معتقدند مردمي که در سکونتگاههاي غيررسمي زندگي ميکنند به لحاظ محروميتي که دارند از افسردگي و ضعف روحيه و اعتماد به نفس رنج ميبرند. فکر ميکنيد توسعه ورزش در اين مناطق چقدر در نشاط بخشي به جوامع حاشيه نشين و سلامت آنها ميتواند موثر باشد؟

اگر بتوانيم در ايجاد زيرساختهاي ارزان قيمت و در دسترس براي هر منطقه شهري موفق عمل کنيم مردم استقبالشان خوب است، چون به اين آگاهي و فرهنگ رسيدند که براي سلامتي کم هزينهترين کار ورزش است. بر همين اساس جمعيت مخاطب ورزش را نميتوان پيش بيني کرد چون از 6 سال تا بالاي 60 سال را پوشش ميدهد؛ گاهي ما از اين همه علاقهمندي متعجب ميشويم چون استقبال از کلاسهاي ورزشي خيلي زياد است به طوريکه در بعضي مناطق آنقدر متقاضي براي شرکت در کلاسها زياد است که از پذيرش برخيها معذور ميشويم. در مناطق محروم مثل قاسم آباد در پهنه جاده قديم قوچان خانمها علاقه زيادي به ورزش دارند که اين وظيفه ما را سنگينتر ميکنند. سرانه ورزشي استان خراسان رضوي در برنامه پنجم به ازاي هر نفر يک متر و 20 سانتيمتر پيش بيني شد اما الان موجوديت استان با مجموع ساير دستگاههاي دولتي، بخش خصوصي و شهرداري 65 سانتيمتر است که تقريبا نصف آن مساحتي است که در برنامه پنجم پيش بيني شده بود. بنابراين بايد شرايطي ايجاد کرد که خيران و بخش خصوصي بيايند در ورزش سرمايهگذاري کنند.

چند هيئت ورزشي اداره کل استان خراسان رضوي در سکونتگاههاي غيررسمي شهر مشهد مشغول فعاليت هستند؟

سه يا چهار هيئت مستقيما با اين سکونتگاهها در ارتباطند زيرا تعداد ورزشکاراني که از آن منطقه ميآيد بيشتر از ساير مناطق شهر است. رشتههاي رزمي همچون کاراته، ووشو، کشتي، بوکس و جودو هيچگاه از مناطق برخوردار استقبال کنندهاي ندارند. بيشتر اهالي اين سکونتگاهها هستند که جامعه ورزشي آن رشتهها را تشکيل ميدهند.

اعتياد از آسيبهاي اجتماعي رايج در سکونتگاههاي غير رسمي است، افزايش خدماتدهي ورزشي به مردم اين مناطق مخصوصا جوانان چقدر در کاهش مصرف مواد مخدر موثر است؟

طبق آماري که دادگستري اعلام ميکند هر زماني که رويداد ورزشي همگاني و قهرماني در مشهد رونق داشته باشد وقوع جرم و جنايت در آن روز کمتر به نيروي انتظامي گزارش شده است، چون شور و شعفي که ورزش ايجاد ميکند ذهن جوانان را درگير ميکند. در واقع جوانان ساعتها قبل و بعد از مسابقه درباره آن رويداد ورزشي صحبت ميکنند و از فضاي خشونت دور ميشوند.

اگر رشتههاي رزمي را در سکونتگاههاي غير رسمي توسعه دهيد فکر ميکنيد چقدر در ميزان کاهش خشونتهاي محلي تأثير داشته باشد؟

جوانان ساکن در اين مناطق با چنين ورزشهايي اعتماد به نفس بيشتري پيدا ميکنند زيرا ميتوانند شرايط زندگيشان را تغيير دهند. ورزشهاي رزمي و انرژيک کساني را که ذهن پرخاشگر دارند به آرامش ميرساند چون ديگر آنها نيازي نميبينند که اين انرژي را در کوچه و خيابان تخليه کنند. ما هم سعي کرديم وقتي فضاي ورزشي ايجاد ميکنيم با اين رويکرد باشد که هر سالن تخصصي ورزشي را در جايي احداث کنيم که استقبال بيشتري از آن ميشود.

راهکار گسترش فضاي ورزشي را براي جوانان چه ميدانيد؟

پيشنهادي به شوراي شهر و شهرداري با هدف افزايش سرانه ورزش، کاهش تردد شهري و کاهش هزينه پيشنهاد داديم که طبق آن شرط صدور پروانه ساخت مجتمعهاي تجاري و مسکوني بالاي 10 هزار متر، ايجاد يک تا سه درصد فضاي ورزشي در آن مجتمعها باشد.

.............................................

گفتگو: امید کرمانی‌ها

نظر شما