شناسهٔ خبر: 4915 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

امنیت و سلامت؛ اولویت‌ ساماندهی

علي کائيدي علي کائيدي - نماينده مجلس شوراي اسلامي: بطور قطع آنگاه که مديريت و برنامه‌ريزي خاصي براي ارائه امکانات سلامت به ساکنان يک منطقه از شهر وجود نداشته باشد، مشکلات فراواني حادث خواهد شد.

افرادي که در حاشيه شهرها زندگي ميکنند، گاها در ساخت و ساز و سکونت، غيرقانوني عمل ميکنند براي مثال ممکن است که حتي از آب و برق به صورت غيرقانوني استفاده کنند.

بدون ترديد بهداشت يکي از پايههاي اصلي زندگي انسانها در جوامع است لذا جامعهاي که بهداشت و سلامت نداشته باشد، نميتواند جامعهاي پويا، سرزنده و فعال باشد. ممکن است در برخي از نقاط حاشيهنشين شهرها افرادي به خاطر عدم رعايت بهداشت به بيماريهاي واگيردار مبتلا شوند که در صورت نبود نيروي انتظامي، پايگاههاي سلامت، بهداشت و اجتماعي امکان انتشار بيماري به شهرها وجود دارد به همين خاطر اين مناطق ميتوانند تهديدي براي بهداشت و سلامت جامعه باشند.

بر اساس آمار بيشترين تعداد حاشيهنشيني مربوط به شهر مشهد است که شامل حدود يک ميليون و 200 هزار نفر است. واضح است که اين حجم از جمعيت نياز به برنامهريزي ويژهاي دارد در غير اين صورت امکان بروز مشکلات خاص در رابطه با بيماريهاي واگيردار وجود دارد زيرا اين مناطق فاقد زيرساختهاي بهداشتي و شهري است.

مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بحث حاشيهنشيني تاکيد دارد که ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي تهديدي براي سلامت جامعه هستند. به اين ترتيب بايد از برنامهريزي و روش خاصي براي بهرهمندي از اقدامات وزارتخانههايي که ميتوانند در بحث حاشيهنشيني فعاليت داشته باشند، استفاده کرد.

من معتقدم که ابتدا بايد مناطق حاشيهنشيني شهرها را شناسايي کرد و براي برقراري امنيت، حضور نيروهاي انتظامي در اين مناطق را پررنگتر کرد تا ساکنان بدانند که اگر قرار باشد خلاف قانون عمل کنند، برخورد خواهد شد. در ادامه بايد در پي سلامت اين افراد بود و با اولويت رفع نيازهاي اشتغالزايي کار را در پيش گرفت.

نظر شما