شناسهٔ خبر: 4989 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

تخريب خانه‌هاي غيراستاندارد راه حل برخورد با حاشيه‌نشيني نيست

حاشیه نشینی مشهد-پنجتن - شیخ حسن مديرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه شرق، سکونتگاه‌هاي غيررسمي را پديده‌اي اجتماعي معرفي مي‌کند که با سرعت در حال گسترش هستند. به اعتقاد وي تا زماني که مشکلات اين مناطق را انکار و خانه‌هاي غير استاندارد را تخريب کنيم در برخورد با اين پديده موفق نخواهيم بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد نوروزي با بيان اينکه حاشيه شهرها به مناطقي گفته ميشود که بيشتر ساختوسازها در آنها فاقد ضوابط و مقررات است گفت: اغلب ساکنان مناطق حاشيهنشين را اقشار کمدرآمد و محروم از خدمات و امکانات تشکيل ميدهند.

وي با بيان اينکه در سال ۱۳۵۵ حاشيه شهر مشهد داراي ۶ هزار نفر جمعيت بود ادامه داد: در سال ۱۳۷۸ اين آمار به حدود ۷۰۰ هزار نفر و در سال ۱۳۹۳ به يکميليون و ۱۰۰ هزار نفر ارتقا يافت. اين آمار نشان ميدهد عليرغم صرف هزينههاي گزاف و برنامهريزيهاي انجام شده در مهار اين پديده اجتماعي، موفق عمل نکرديم و حاشيهنشيني در شهري مانند مشهد همچنان رو به گسترش است.

مديرعامل شركت عمران و مسكنسازان منطقه شرق با تاکيد بر اينکه معضل حاشيهنشيني بايد به عنوان واقعيتي عيني و غيرقابل انکار در جامعه پذيرفته و به رسميت شناخته شود اظهار کرد: تا زماني که اين واقعيت اجتماعي را انکار کنيم و درصدد تخريب خانههايي باشيم که با کمترين امکانات و به صورت غير استاندارد ساخته ميشوند قطعا در برخورد با اين پديده اجتماعي موفق نخواهيم شد.

نوروزي با بيان اينکه در برخورد با معضل حاشيهنشيني بايد برنامهاي جامع و راهکارهايي راهبردي تدوين شود درباره ضرورت استفاده از تجربيات موجود در اين حوزه گفت: بايد در برنامه جامع، پروژههاي پايداري تعريف شوند تا با تغيير مديريت در مجموعه، فرآيند مطالعات انجام شده به دست فراموشي سپرده نشوند.

شهردار اسبق مشهد با تاکيد بر اينکه بايد ساختارهاي اجرايي متناسبي در مقياس کلانشهرها با هدف برخورد با حاشيهنشيني ايجاد شود گفت: با استفاده از افراد باتجربه در شهرداريها و ايجاد تشکلي فرابخشي که مجموعهاي از ارگان يا نهادي خاص نباشد ميتوان از گسترش پديده حاشيهنشيني جلوگيري کرد.

نوروزي به نقش مردم در توانمندسازي مناطق حاشيهاي شهرها اشاره کرد و ادامه داد: در شهرهايي مانند بجنورد و شيراز که مردم با همکاري نهادهاي مختلف براي توانمندسازي پهنههاي ناکارآمد وارد شدند، نتايج ملموسي به دست آمد که در همين راستا بايد اين ظرفيت بالقوه به بالفعل تبديل شود.

وي با بيان اينکه مطالعات بايد در هر دوره زماني خاص به روز و اجرايي شود گفت: متاسفانه در برخي مواقع براي مطالعات هزينههاي سنگيني پرداخت ميشود ولي نتايج اين مطالعات پس از مدتي در قفسههاي کتابخانهها قرار ميگيرند و در صحنه عمل، ظهور و بروز پيدا نميکنند.

مديرعامل شرکت عمران و مسکنسازان منطقه شرق با انتقاد از اينکه برخي منتقدان به سختافزار بيشتر از نرمافزار توجه ميکنند گفت: به طور مثال در کشور ما برخي مديران براي جمعآوري زباله و روکش آسفالت معابر هزينههاي هنگفتي صرف ميکنند اما به ندرت بودجههاي مناسبي براي کمک به ايجاد تشکلهاي مردمي اختصاص مييابد.

نظر شما