شناسهٔ خبر: 5045 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سه مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درباره طرح جامع چند شهر آذربایجان غربی و کرمان

وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی شهرسازی دو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «طرح -تفصیلی شهر چترود» و «طرح - تفصیلی شهر دهج» به استاندار کرمان و یک مصوبه با عنوان «بررسی مغایرت‌های شهرستان خوی» به استاندار اذربایجان غربی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران دو مصوبه این شورا با عنوان «طرح -تفصیلی شهر چترود» و «طرح - تفصیلی شهر دهج»  را به علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان و همچنین مصوبه مربوط به «بررسی مغایرت‌های اساسی شهرستان خوی» را به قربانعلی سعادت، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان غربی اعلام کرد. متن این سه مصوبه به شرح ذیل است:

اعلام مصوبه طرح – تفصیلی شهر چترود

جناب آقاي عليرضا رزم حسيني

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان

موضوع: اعلام مصوبه طرح – تفصیلی شهر چترود

سلام عليكم

در اجراي بند (۵) ماده (۴) قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (۴۲) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، ‌ منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيات محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي‌‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۹۳، طرح جامع – تفصیلی شهر چترود  را كه در اجراي بند (۲) از ماده (۳) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان کرمان به تصويب رسيده بود را  مورد بررسي نهايي قرار داد و و با قيد اصلاحات زير تصويب کرد.

۱- تهیه و ارائه نقشه منطقه بندی مطابق مصوبات شورایعالی و خروج سفره های آب زیرزمینی واقع در شمال شهر از حریم و انطباق خط محدوده و حریم در شمال شهر بر یکدیگر.

۲- ارائه سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی استان  (به شرح پیوست)

۳- اساس طرح و آستانه مغایرت اساسي مطابق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.

ضروري مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش كار گروه تخصصي امور زيربنائي وشهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط‌زيست شهروندان محترم شهر چترود  بيش از پيش فراهم شود. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذ‌ي‌ربط رسانيده شود.

همچنين دستورفرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده ۴۲ آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيأت محترم وزيران، پس ازاعمال موارد فوق الذكر، درموعد ‌مقرر‌ (حداكثر۴۵روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ شود.

اعلام مصوبه طرح – تفصیلی شهر دهج

جناب آقاي عليرضا رزم حسيني

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان

موضوع: اعلام مصوبه طرح – تفصیلی شهر دهج

سلام عليكم

در اجراي بند (۵) ماده (۴) قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (۴۲) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، ‌منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيات محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي‌‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۹۳، طرح جامع- تفصیلی شهر دهج  را كه در اجراي بند (۲) از ماده (۳) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاریخ ۵/۵/۹۲ در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان کرمان به تصويب رسيده بود را  مورد بررسي نهايي قرار داد و و با قيد اصلاحات زير تصويب کرد.

۱- جمعیت و گزارش جمعیتی بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه اصلاح و افق طرح با حفظ جمعیت ۵۱۵۱ نفر به سال ۱۴۰۸ افزایش یابد.

۲- کلیه باغات و اراضی داخل محدوده شهر از جمله شمال و شمال شرق شهر به عنوان اساس طرح در بخش ضوابط و مقررات قید شود.

۳- اصلاح اسناد کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندی حریم مطابق نقشه هاي پیوست.

ضروري مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش كار گروه تخصصي امور زيربنائي وشهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط‌زيست شهروندان محترم شهر دهج بيش از پيش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذ‌ي‌ربط رسانيده شود.

همچنين دستورفرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده ۴۲ آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيأت محترم وزيران، پس ازاعمال موارد فوق الذكر، درموعد ‌مقرر‌ (حداكثر۴۵روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ شود.

 

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران- مغايرت اساسي خوي

جناب آقاي مهندس سعادت

استاندارمحترم ورئيس شوراي برنامه ريزي وتوسعه آذربايجان غربي

موضوع : اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران- مغايرت اساسي خوي

با سلام و احترام، به استحضار مي رساند:

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۳ ضمن بررسي پيشنهاد مندرج در بند ۶ صورتجلسه مورخ ۳۰/۲/۹۳ شورای برنامه ريزی و توسعه استان در خصوص الحاق ۶۳/۸۷ هكتار اراضي موسوم به فرودگاه متروكه خوي و نظر كمتيه فني شوراي عالي در اين خصوص و موافقت با الحاق اراضي مذكور به محدوده شهر خوي مقرر نمود:

۱.ضمن بررسي مجدد اراضي الحاقي در منطقه وليعصر شهر خوي، حداقل به ميزان اراضي افزوده شده از منطقه وليعصر خارج گردد.

۲.كليه اراضي خدماتي مورد نياز در اراضي الحاقي براساس سرانه‌هاي مصوب طرح جامع پيش‌بيني شود.

۳.تفكيك اراضي مسكوني و انتقال آن به اعضاي تعاوني تا قبل از تأمين كليه خدمات زيربنايي و شكل‌گيري مجموعه انجام نگيرد.

۴. ساماندهي ورودي شهر از سمت تبريز از محل اراضي تحصيل شده براساس قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها انجام پذيرد.

اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است با توجه به اهميت جايگاه ورودي شهر نسبت به ارائه و تصويب طرح معماري مناسب و كيفي اقدام نمايد. نقشه طراحي اراضي الحاقي با در نظر گرفتن موارد فوق و كنترل دبيرخانه شوراي عالي، به تصويب كميسيون ماده ۵ شهر خوي خواهد رسيد.

مراتب جهت استحضار، توجه و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود. /

نظر شما