شناسهٔ خبر: 52777 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

کارشناس حوزه صنایع دریایی و بندری:

ضرورت توجه به صادرات مجدد کالا در بندر چابهار/ افزایش تراز پولی کشور با توسعه صنایع تبدیلی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

بندر شهید بهشتی چابهار کارشناس حوزه صنایع دریایی و بندری گفت: صادرات مجدد کالا در بندر چابهار منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای بندرنشینان، توسعه بندر و رونق صنعت حمل و نقل دریایی می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عبدالکریم رزازان درخصوص ظرفیت و پتانسیل منطقه آزاد چابهار در جهت صادرات مجدد کالا، گفت: یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی صادرات است، ولی صادرات مجدد کالا در فضای کسب‌وکار بین‌المللی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

٤٠ کشور جهان در صادرات مجدد کالا سودهای میلیارد دلاری عایدشان می‌شود

وی با بیان اینکه خیلی از کشورها به سمت صادرات مجدد کالا حرکت کرده اند، اظهار داشت: کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. طبق آخرین آمارها بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد کالا می پردازند.

کارشناس حوزه صنایع دریایی و بندری تصریح کرد: هدف از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان بنادر نسل سوم انجام صادرات مجدد کالا بوده است، بنابراین توسعه صادرات مجدد کالا در بندر چابهار بسیار ضرورت دارد چراکه درآمد ارزی حاصل از صادرات مجدد کالا، بیش از درآمد ارزی حاصل از صادرات ملی است.

صادرات مجدد، درآمد ارزی برای کشور ایجاد می‌کند

رزازان اذعان داشت: صادرات مجدد کالا در بندر شهید بهشتی چابهار باعث ایجاد اشتغال پایدار برای بندرنشینان، توسعه بندر و رونق صنعت حمل و نقل دریایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد ارزی، می شود.

وی تاکید کرد: حمایت جدی مسئولان و توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی از صادرات مجدد کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار ضرورت دارد.

افزایش ارزش افزوده کالا در چابهار

کارشناس حوزه صنایع دریایی و بندری به پایگاه خبری سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: با توجه به اینکه امسال، سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است، ضرورت دارد که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار توسعه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ارزش افزوده کالاهای تولید داخل افزایش پیدا کرده است. این امر باعث افزایش تراز پولی کشور خواهد شد.

گفتنی است ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد کالا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﻼق ﻣـی‌شود ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﻛـﺎﻻهایی از ﻛـﺸﻮرﻫﺎی خارجی و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻳﻜـی از ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد و ویژه اقتصادی وارد و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ماهیت و تنها ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ۲ درصدی نظیر ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی، ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﺳـﺎده، ﭘـﺮدازش ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﺟﺪاﺳﺎزی، درﺟﻪﺑﻨﺪی، ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻳﻢ و ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر می‌شود. در حال حاضر سنگاپور، منطقه‌ی اداری ویژه‌ هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچکتر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد کالا در دنیا محسوب می‌شوند به طوری که درآمد ارزی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی این کشورها است.

نظر شما