شناسهٔ خبر: 5478 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

اقتصاد حاشیه‌نشینی؛ آتش زیرخاکستر

اميد کريميان اميد کريميان -عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي: اگر براي مشکلات اقتصـــادي منــاطق حاشيه‌نشيني برنــامه مدوني تنظيــم نشود در آينده‌اي نزديــک تبعات آن به اشکال مختلف همچون آتش زير خاکستر خودنمايي مي‌کند زيرا مناطق حاشيه‌نشين علاوه بر ايجاد هزينه‌هاي مختلف براي شهر منجر به يک گسيختگي نسبت به کل شهر است.

مهاجرتهاي بيرويه از مناطق روستايي و کمتر توسعه يافته به شهرها، تجمع بزرگي از مهاجران را در حاشيه شهرها به وجود ميآورد که اين افراد براي تامين مسکن اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز ميکنند که به اين مشکل٬ مشکلات اقتصادي همچون نبود درآمد کافي و ايجاد مشاغل کاذب اضافه ميشود.

مناطق حاشيهنشين به طور طبيعي از تاسيسات و زيرساخت مناسبي برخوردار نيستند که علاوه بر تحميل هزينههاي مختلف به شهر٬ موجب گسيختگي بافت شهري و ايجاد يک سيماي نامناسب و نامنظم در پهنههاي مختلف ميشوند.

نابساماني در نظام استقرار و الگوهاي توزيعي جمعيت در نقاط پيوسته و ناپيوسته شهر مشهد٬ نابساماني در پيوند حوزههاي  سکونتي  با بدنه  شهري مشهد٬ ساخت وسازهاي  شتابان بي رويه و غيرقانوني٬ محروميت و نابساماني  شديد از لحاظ امکانات اجتماعي، اقتصادي، خدماتي و در مجموع  خدمات زيربنايي  و روبنايي٬ وسعت زياد، فزوني جمعيت، کثرت حوزههاي سکونتي، گوناگوني  فرهنگي٬ نابساماني در مديريت، نبود مديريت واحد و فقدان جايگاه قانوني و متولي مشخص٬ محروميت شديد در وضعيت معيشتي٬ عدم هويت اجتماعي و قانوني در نظام تقسيمات سياسي و جغرافيايي از مسائل و مشکلات موجود در پهنههاي حاشيههاست.

در شرايط کنوني با توجه به افزايش جمعيت شهرنشيني و کاهش جمعيت روستايي اگر براي سامان بخشيدن به مسائل اقتصادي حاشيهنشيني در کشور برنامهريزي دقيقي صورت نگيرد، تبعات آن به اشکال مختلف همچون آتش زير خاکستر در آيندهاي نزديک خودنمايي ميکند.

بيتوجهي به مسائل حاشيهنشيني در کشور با توجه به جمعيت بالايي که در اين مکانها ساکن هستند سبب بروز جغرافياي توسعهنيافته شهري، فقر، هنجارشکني و افزايش مشاغل کاذب ميشود. ادامه روند حاشيهنشيني و توسعه کمربند فقر هويت ساکنان اين مناطق را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد که وزارت راه شهرسازي و نهادهاي ذيربط بايد با تدوين برنامههاي مدون از گسترش اين معضل اجتماعي که تبعات اقتصادي فراواني دارد جلوگيري کنند.

نظر شما