شناسهٔ خبر: 5496 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معرفی دبیـرخانه ستاد مـلی توانمندسازی و ساماندهی سـکونتگاه‌های غیـررسمی

سکونتگاههای غیر رسمی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در خصوص توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه‌های غيررسمی در کشور فعالیت دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیـرخانه ستاد مـلی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیـررسمی بـه منـظور ایـجاد مـدیریت یکـپارچه در ساماندهی و توانمـندسـازی ایـن گونه سکونتگاه‌ها، فرهـنگ‌سازی برای ایجـاد و حـدت رویه و زبان مشترک بیـن کلیه دستگاه‌هایی اجـرایی در چـارچوب سند ملی توانمنـدسازی و سـامـاندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب هیئت وزیران)، تدوین سازوکارهای تعامل و اقـدام مـشترک نهادهای دولتـی- عمومی و مـردمی در سـطوح ملی، منـطقه‌ای و محلی، هماهنگی بین بخشی و همسوسازی برنامه‌های کلیه دستگاه‌های مرتبط با امر توانـمندسازی به مـنظور انجام اقـدام مـشترک و جـلوگیری از دوباره کاری و انجام اقـدامات موازی و... جـهت اجرایی کردن سند ملی توانمـندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی طبق بند ۸ ماده ۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۹/۱۱/۸۲ موضوع فعالیت شرکت: «ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی‌رویه شهر‌ها از طریق شناسایی معضلات مربوط به بافت‌های حاشیه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط)» و همچنین طبق بند ۲ «سند ملی توانمندسازی (مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۹/۱۱/۸۲) ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با عضویت وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و اموراجتماعی، صنابع و معادن، اطلاعات، دادگستری و روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می‌شود».

ریاست ستاد یادشده برعهده وزیر مسکن و شهرسازی سابق و دبیرخانه آن در وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و همچنین به استناد تبصره‌های یک و دو ماده ۲ آئین نامه نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ ستاد ملی توانمندسازی) تبصره یک: ریاست ستاد ملی بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی و دبیری آن بر عهده مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی شهری است.

تبصره دو: دبیرخانه ستاد ملی در سازمان عمران وبهسازی شهری تحت نظر مدیر عامل سازمان تشکیل می‌شود. از سال ۱۳۸۳ در شـرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تشکیل گردید. بعد از تصویب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۶/۶/۹۳ و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهور به دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تغییر عنوان پیدا کرد.

شرح وظایف دفترستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار:

- انجام اموردبیرخانه ستادملی بازآفرینی شهری اعم از برگزاری ‌جلسات، تنظیم آیین نامه داخلی و صورتجلسات ، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و همچنین اطلاع رسانی از مصوبات ستاد و بخشنامه‌ها و سایر موارد از طریق سامانه‌های اطلاع رسانی و سایت اینترنتی و نگهداری اسناد و مدارك مصوبات ستاد ملی و...

- زمینه سازی  و نظارت بر راه اندازی و تشكیل ستادهای استانی و شهرستانی و همچنین ارزیابی عملكرد دبیرخانه‌های ستادهای مذکور در دوره‌های زمانی مشخص

- تدوین ساز وکار هدایت ونظارت بر اجرای مراحل مختلف برنامه ها و طرح‌های بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف و اخذ نظر اعضاء ستادهای شهرستانی واستانی منجمله شورای اسلامی شهر و شهرداری مربوط و... در حین تهیه برنامه‌های مذکور

- بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور پیشنگری و پیشگیری از گسترش محله های نابسامان شهری، تعیین حداقل سطح خدمات وتامین منابع مالی به منظور احیاء، بهسازی و نوسازی محله های هدف و پیشنهاد برای تصویب در مراجع ذیصلاح

- تهیه و تدوین گردش کارهاوآئین نامه های اداره دبیرخانه،شیوه نامه نحوه بررسی برنامه های توانمند سازی و تهیه شرح خدمات مرتبط

- بستر سازی ،اولویت بندی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.

- تهیه برنامه‌های سالانه ستاد ملی بازآفرینی منطبق با اهداف و رعایت اولویت‌ها در كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد

- تصمیم‌سازی در سطح ملی در راستای اجرایی نمودن اهداف و سیاست‌های سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و پیگیری اجرای مصوبات ستاد

- انجام امورات مربوط به همکاری وهماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های مرتبط از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری و...

- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، ترویجی، پژوهشی، اطلاع رسانی و برگزاری كارگاه‌ها و همایش‌ها در سطوح ملی و محلی به منظور ظرفیت سازی نهادی بنا بر پیشنهاد و با مشارکت دستگاه‌های ذیربط

- برنامه‌ریزی درجهت انجام وظایف محوله در اجرای برنامه‌های مزبور با مشارکت دستگاهای ذیربط و عضو ستاد از طریق کارگروه های تخصصی و نظایر آن

- تشکیل بانک اطلاعات سکونتگاه‌های غیررسمی باهمکاری واحدهای ذیربط شرکت

- تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به هیئت محترم وزیران و سایر مراجع مربوط

- جمع آوری، طبقه بندی و مستند سازی اطلاعات موضوعی و عملکردی مرتبط

- رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد شرکت در امور مرتبط و همکاری با سایر عوامل ذیربط شرکت و سایر امور ارجاعی

- پیگیری امور مربوط به طرح‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی و دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی به واحدهای ذیربط

- زمینه‌سازی استفاده از تجارب فنی و منابع مالی بین المللی با رعایت ضوابط مربوطه و با همکاری واحدهای ذیربط

- پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی (پروژه ساماندهی زیرساخت‌های محلی، برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و برنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)

- انجام فرآیند آماده سازی پروژه‌های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و ارجاع پروژه‌های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت بر اجرا به دفتر مربوطه در شرکت/ 

نظر شما