شناسهٔ خبر: 5546 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بافت‌هاي فرسوده؛ تهديد يا فرصت؟

بافت فرسوده قم دکتر بهروز ملکي*: معمولا در مباحث اقتصادي طرح‌هاي احياي بافت فرسوده يکي از نکات مثبتي است که مطرح مي‌شود. اين بافت‌ها معمولا فرصت‌هاي اقتصادي و شغلي فراواني ايجاد مي‌کنند.

بافتهاي فرسوده را نبايد به عنوان يک چالش بزرگ در نظر گرفت بلکه بايد با توجه به حجم بالاي گردش مالي و فرصتهاي شغلي متعدد و متنوعي که ايجاد ميکنند به عنوان يک فرصت در نظر گرفت؛ چرا که از هر واحد مسکوني بافت فرسوده ميتوان تا پنج واحد مسکوني جديد ايجاد کرد.

بنابراين با توجه به ظرفيت بالايي که احياي بافت فرسوده ايجاد ميکند، ميتوان با آگاه کردن مردم به مزاياي اقتصادي نوسازي بافت فرسوده، شهروندان را به بازسازي خانههاي خود ترغيب کرد. همچنين در تعاريف قديمي بافتهاي فرسوده، سه ويژگي «ريزدانگي»،«ناپايداري» و «نفوذناپذيري» که همگي از ويژگيهاي کالبدي اين بافت هستند ذکر ميشود که بايد با بازنگري در اين تعاريف، عناصر طبيعي، انساني و اقتصادي را هم معرفي کرد که در نتيجه طرحهايي که براي نوسازي اين بافتها ارائه ميشود نيز همه اين ويژگيها را با هم و يکجا دارا خواهند بود.

از سوي ديگر با توجه به سبک زندگي ساکنان بافتهاي فرسوده که معمولا از اقشار دهکهاي پايينتر جامعه هستند يا معضل بيکاري در آنها نمود بيشتري دارد، بايد علاوه بر در نظر گرفتن مسائل و معضلات کالبدي، مسائل اجتماعي و اقتصادي را هم لحاظ کرد.

* اقتصاددان و معاون مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي

برچسب‌ها:

نظر شما