شناسهٔ خبر: 5771 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

دولت مانع تخريب بناهاي تاريخي اصفهان شود

عباس مقتدايي سخنگوي مجمع نمايندگان استان اصفهان با بيان اين‌که دولت بايد مانع از تخريب بناهاي تاريخي اصفهان شود، گفت: اصفهان گنجينه معماري کشور است که بايد آن را حفظ کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس مقتدايي با بيان اينکه استان اصفهان گنجينه معماري و بيانگر فرهنگ، علايق و سلايق کشور است که در آن هنر معماري اسلامي نيز ديده ميشود، گفت: بناهاي تاريخي باقي مانده از دورههاي سلجوقي، صفوي و قاجاريه بيانگر هويت تاريخي اين سرزمين هستند. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه استان اصفهان از نظر ذخاير تاريخي از شهرهاي سرآمد جهان اسلام  است گفت: اگر بخواهيم تاريخشناسي بر روي معماري ايران انجام دهيم يکي از استانهايي که ناگزير به بررسي و فهم آثار آن هستيم استان اصفهان است.

وي با تاکيد براينکه اصفهان موزهاي است که همه هنرهاي مرتبط با صنايع دستي را در خود جمع کرده است، ادامه داد: اگر قرار به انتخاب مرکزيتي براي هنرهاي اسلامي باشد اصفهان از اولويتدارترين شهرها است.اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينکه بسياري از ذخاير اين استان از طريق برخي سودجويان در حال تخريب است، افزود: در راستاي جلوگيري از تخريب ابنيههاي تاريخي استان اصفهان چندي پيش  ۸۵  نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي از رئيس جمهور خواهان تشکيل هيات دولت به صورت فوقالعاده شدند تا بابررسي اين موضوع مانع از تخريب بناهاي تاريخي اين استان شوند.

مقتدايي با انتقاد از تخريب بناهاي تاريخي در حاشيه زايندهرود از سوي برخي از سرمايهگذاران و سودجويان گفت: با برنامهريزي مدون و کمک بخش خصوصي و نهادهاي ذيربطي مانند وزارت راه و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي و دستگاههاي نظارتي بايد روند تخريب ابنيههاي تاريخي را متوقف کرد.

سخنگوي مجمع نمايندگان استان اصفهان با بيان اينکه اخيرا طي نامهاي به رئيس جمهور تعدادي از آثار تاريخي استان اصفهان که در حال تخريب هستند را نام برده و خواهان توجه ويژه به آنها شدهايم گفت:  بايد  به بناهاي تاريخي همچون مدرسه چهارباغ، سردرقيصريه، گنبد مدرس ابنسينا، ساختمان عالي قاپو، پل خواجو، سيوسه پل، ميدان امام و برخي خانههاي قديمي استان توجهاي ويژهاي شود که در نامه به رئيس جمهور آنها را متذکر شدهام.

نظر شما