شناسهٔ خبر: 57890 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کرج به امضا رسید؛

موافقت نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کرج/ تشکیل شورای راهبری و تشکیل نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج

کرج به منظور ارتقا و تسهیل همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری کرج، در برنامه ریزی، هدایت، نظارت و پایش بر توسعه کلانشهر کرج، با عنایت به شتاب توسعه این شهر و ضرورت تهیه اسناد یکپارچه و کارآمد، موافقت نامه همکاری فی مابین؛ با هدف تشکیل شورای راهبری و تشکیل نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج، به شرح مفاد ذیل مورد موافقت امضا کنندگان، جهت اجرا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به منظور ارتقاء و تسهیل همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری کرج، در برنامه ریزی، هدایت، نظارت و پایش بر توسعه کلانشهر کرج، با عنایت به شتاب توسعه این شهر و ضرورت تهیه اسناد یکپارچه و کارآمد، موافقت نامه همکاری فی مابین؛ با هدف تشکیل شورای راهبری و تشکیل نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج، به شرح مفاد ذیل مورد موافقت امضا کنندگان، جهت اجرا قرار گرفت.

ماده ۱- موضوع موافقت نامه

همکاری و مشارکت در مدیریت فرایند تهیه، تدوین، بررسی، تصویب، نظارت بر اجرا و پایش در سطوح طرح‌های جامع و تفصیلی، موضعی و موضوعی (در مقیاس شهری و ناحیه‌ای) که در این موافقت نامه طرح‌های توسعه شهری خوانده می‌شوند و ایجاد زمینه‌های لازم برای اجرای آنها و تشکیل نهاد برنامه ریزی و مطالعات توسعه شهر کرج برای اداره و راهبری طرح‌های مربوط در چارچوب برنامه‌ها و راهبردهای طرح‌های فرادست، براساس مفاد این موافقت نامه و قوانین و مقررات جاری کشور.

ماده ۲ – طرفین موافقت نامه

این موافقت نامه فی ما بین وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی آقایان محمدسعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و تقی رضایی مدیرکل راه و شهرسازی البرز که در این موافقت نامه به اختصار "وزارت" نامیده می‌شوند از یک طرف و مدیریت شهری به نمایندگی آقایان اصغر نصیری شهردار کرج و آقای محمد نبیونی رئیس شورای شهر کرج که در این موافقت نامه به اختصار "مدیریت شهری" نامیده خواهند شد، به منظور تحقق موضوع مندرج در ماده یک موافقت نامه، منعقد می‌گردد.

ماده ۳- ارکان موافقت نامه

ارکان موافقت نامه حاضر به شرح ذیل است:

۱-۳- شورای راهبری نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهر کرج، که منبعد " شورای راهبری" خوانده می‌شود.

۲-۳- نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج که منبعد " نهاد" خوانده می‌شود.

تبصره ۱: ساختار، اعضا، حدود اختیارات، نحوه شکل گیری و تشکیل جلسات، گردش کار و سایز موارد مربوط مفاد پیوست این موافقت نامه که جزء لاینفک آن است، خواهد بود.

ماده ۴- تعهدات طرفین

۱-۴- تعهدات وزارت:

الف-عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای راهبری.

ب- اقدامات لازم جهت تسریع در فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری موضوع این موافقت نامه در کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و کارگروه‌های آنها و ابلاغ به مدیریت شهری (و در صورت لزوم، طرح خارج از نوبت آنها در مراجع مذکور، با تشخیص و درخواست شورای راهبری).

پ- همکاری لازم جهت تحقق طرح‌ها

ت- همکاری در ایجاد بانک اطلاعات مکان مرجع مرتبط با شهرداری کرج؛ با امکان و به‌روزآوری و اتصال به سیستم دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.

ث- ارائه تمامی اطلاعات، اسناد و نقشه‌ها و نیز طرح‌های مصوب مورد نیاز موجود در وزارت بنا به نیاز و درخواست نهاد (و یا با معرفی نهاد، به مهندسین مشاور).

ج- مشارکت و هم‌فکری با نهاد در ایجاد نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری کرج.

چ- تأمین اعتبار مالی تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی (جامع) کرج.

۲-۴- تعهدات مدیریت شهری (شهرداری):

الف- تشکیل جلسات شورای راهبری (پس از تشکیل نهاد، تشکیل جلسات بر عهده این نهاد خواهد بود)

ب- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای راهبری

پ- ارائه تمامی اطلاعات، اسناد، نقشه‌ها و نیز طرح‌های مصوب موجود در دست تهیه در شهرداری و دستگاه‌های وابسته به نهاد (و یا با معرفی نهاد، به مهندسین مشاور)

ت- تأمین اعتبار مالی مورد نیاز تشکیل و فعالیت‌های نهاد، و همچنین تهیه طرح‌های توسعه شهری در سطح پایین‌تر از طرح جامع

ث- ایجاد و همکاری در تکمیل بانک اطلاعات مکان مرجع مرتبط در شهرداری کرج؛ با امکان به‌روزآوری و اتصال به سیستم دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.

ج- ایجاد، مشارکت و هم‌فکری با نهاد در نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری کرج.

ماده ۵- بررسی و تصویب طرح‌ها

بررسی و تصویب طرح‌ها براساس مفاد آیین نامه نحوه بررسی طرح‌ها، مصوب هیات وزیران و سای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

ماده ۶- نظارت عالیه

نظارت عالیه بر تهیه و همچنین نظارت بر اجرای طرح‌ها براساس قوانین جاری و مصوب کشور خواهد بود.

ماده ۷- مدت موافقت نامه

مدت اعتبار این موافقت نامه از زمان ثبت آن در دبیرخانه وزارت، یک دوره پنج ساله (همزمان با برنامه ۵ ساله عملیاتی شهرداری کرج) می‌باشد که با توافق طرفین و در جهت تداوم همکاری فی ما بین در صورت نیاز قابل تمدید است.

ماده ۸- حل اختلاف

در صورتی که در تحقق موافقت نامه و انجام امور، اختلافی حاصل شود مرجع نهایی تصمیم گیری و حل اختلاف، هیاتی مرکب از نمایندگان هر طرف و یک نفر مرضی الطرفین می‌باشد(جمعاً ۳ نفر) خواهد بود.

این موافقت نامه در ۸ ماده و ۴ نسخه تهیه و به امضای طرفین رسیده است و پس از ثبت آن، توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت به صورت یک نسخه جهت شهرداری کرج، یک نسخه جهت شورای اسلامی شهر کرج و یک نسخه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و همچنین وزارت راه و شهرسازی، رسماً ابلاغ و ارسال می‌شود که تمامی نسخ آن واجد اعتبار یکسان می‌باشند.

پیوست موافقت نامه

مقدمه:

در چارچوب موافقت نامه همکاری و مشارکت در بهمن ماه ۹۶ فی مابین وزارت راه و شهرسازی و مدیریت هری کرج، ساختار اجرایی تحقق موضوع موافقت نامه براساس مشخصات زیر مصوب می‌گردد.

- تعریف، اعضاء، وظایف و نحوه تشکیل هر یک از ارکان موافقت نامه به شرح زیر خواهد بود:

ماده ۱- شورای راهبردی نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج (شورای راهبری)

تعریف شورای راهبری؛

شورای راهبری تشکیلاتی است که به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزیو هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه، بررسی، تصویب و اجرا و پایش طرح‌های توسعه شهر کرج و همچنین ایجا نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج با هدف ارتقای تعامل فی ما بین مدیریت شهری کرج و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و وزارت راه و شهرسازی با اعضای ذیل تشکیل می‌شود.

اعضای شورای راهبری:

۱- معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

۲- معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری البرز

۳- شهردار کرج

- از زیرمجموعه‌های اصلی نهاد مطالعات، شورای تخصصی آن می‌باشد که ضمن بررسی همه جانبه طرح‌ها و فرآیندها و تاکید بر جنبه تخصصی بودن فعالیت‌های آن، مشورت‌ها و اعلام نظرهای فنی به رئیس نهاد و در نهایت شورای راهبری جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری ارائه می‌کند.

اعضای شورای تخصصی نهاد:

۱- نماینده معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی (یکی از مدیران کل کالبدی، یا نظارت حوزه معاونت، با تشخیص و اعلام معاون شهرسازی)

۲- نماینده معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری البرز (مدیرکل دفتر فنی)

۳- شهردار کرج (یا نماینده وی؛ معاون شهرسازی و معماری)

۴- مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز (یا نماینده وی؛ مدیرکل شهرسازی و معماری)

۵- نماینده شورای شهر کرج (رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی)

۶- رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج

۷- مشاور (مادر یا هماهنگ کننده) تهیه طرح‌های توسعه شهری کرج

۸- عضو تخصصی- علمی شورای راهبری به پیشنهاد مشترک معاون شهرسازی وزیر و شهردار کرج (با تأیید شورای راهبری)

تبصره ۱: رئیس شورای تخصصی نهاد، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز (یا نماینده ایشان؛ مدیر شهرسازی و معماری) و دبیر شورای تخصصی تا قبل از انتخاب رئیس نهاد، شهردار کرج (یا نماینده ایشان؛ معاون شهرسازی و معماری) و پس از انتخاب رئیس نهاد، بر عهده ایشان خواهد بود.

تبصره ۲: تشکیل جلسات شورای راهبری و شورای تخصصی آن در محل نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج می‌باشد.

تبصره ۳: جلسات شورای راهبری حداقل هر سه ماه یکبار و شورای تخصصی براساس اعلام نیاز و برنامه زمان بندی ابلاغی رئیس نهاد برگزار خواهد شد.

تبصره ۴: شورای راهبری بلافاصله پس از امضای موافقت نامه تشکیل خواهد شد.

تبصره ۵: حسب مورد و براساس نیاز شورای راهبری و همچنین شورای تخصصی، سایر افراد و مسئولین و متخصصین ذی‌نظر و مؤثر در تصمیمات شهری، به عنوان اعضای بدون حق رأی، توسط رئیس نهاد به جلسات شورای راهبری و همچنین شورای تخصصی نهاد دعوت می‌شوند.

تبصره ۶: احکام اعضای حقوقی مطابق این موافقت نامه تعیین و اشخاص حقیقی از سوی رئیس شورای تخصی نهاد صادر می‌شود.

وظایف شورای راهبری:

- تصویب آیین نامه داخلی شورا (تهیه و تدوین، برعهده رئیس نهاد یا همان دبیر شورای راهبری است)

- تشکیل و راه اندازی نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج

- سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه، بررسی، تصویب و اجرا و پایش طرح‌ها

- تأیید مهندسین مشاور پیشنهادی نهاد برای تهیه طرح‌های توسعه شهری

- تعیین چگونگی تأمین منابع مالی لازم برای تهیه طرح‌ها و تصویب بودجه طرح‌ها و نهاد

- هماهنگی با دبیرخانه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون ماده ۵ کرج در جهت بررسی و تصویب هر چه زودتر طرح‌ها در مراجع ذیربط و ابلاغ به شهرداری

- انجام تمامی پشتیبانی‌های لازم برای تهیه طرح‌ها

ماده ۲- نهاد مطالعات و برنامه ریزی شهر کرج:

تعریف نهاد؛

نهاد تشکیلاتی است که به منظور ارائه پیشنهاد، هماهنگی و تسهیل در مدیریت، برنامه ریزی، بهنگام سازی، تکمیل، رصد، اصلاح، تجدیدنظر و پایش در طرح‌های توسعه شهری کرج با توجه به نیازهای شهر، مدیریت شهری و پویایی آنها و همچنین الزامات طرح‌ها، فعالیت می‌نماید. اعضا و ساختار و تشکیلات نهاد براساس لایحه مربوطه در چارچوب این موافقت نامه توسط رئیس نهاد تهیه و به تأیید شورای راهبری می‌رسد و پس از طی مراحل قانونی تصویب در مراجع ذیربط، تشکیل خواهد شد. فعالیت نهادی که براساس این موافقت نامه تشکیل می‌شود در مدت اعتبار موافقت نامه معتبر خواهد بود.

اعضای نهاد؛

 ۱- رئیس نهاد: از میان متخصصین با تجربه و ذیصلاح شهرسازی مشترکاً توسط معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و شهردار کرج انتخاب و با حکم مشترک این دو و برای مدت ۴ سال انتخاب خواهد شد.

۲- اعضا و ساختار و تشکیلات نهاد (مطابق چارت و ساختار پیوست) توسط رئیس نهاد پیشنهاد و به تصویب شورای راهبری می‌رسد.

وظایف و نقش‌های نهاد؛

الف- نقش مشورتی: (عضویت در شوراها، کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و اعلام نظر پیرامون موضوعات مرتبط)

ب- نقش نظارتی و دیده‌بانی: (پایش و کنترل اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف محوله نظارت بر تهیه، مدیریت، بررسی، ارزیابی و تأییدطرح‌های توسعه شهری کرج و ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب)

پ- نقش هدایت و راهبری: (طراحی فرآیندها، مشاوره تخصصی در تعیین نوع و هدف طرح‌ها، شناسایی و معرفی مشاوران حقیقی و حقوقی ذیصلاح برای تهیه طرح‌ها و انجام مطالعات (جهت تصویب تأیید در شورای راهبری و پس از آن معرفی جهت انعقاد قراردادهای لازم به مراجع قانونی مربوطه)، تعیین مطالعات مورد نیاز و اولیوت بندی آنها، تهیه طرح‌ها، تدوین ضوابط و مقررات، ابلاغ اصول و مبانی ارائه برنامه زمان بندی تهیه و تصویب طرح‌ها)

ت- نقش اجرایی: (تهیه و بازنگری طرح‌های توسعه شهری، تهیه اسناد موضعی و موضوعی و...)

ث- نقش هماهنگ و پیگیری کننده: (تشکیل جلسات هماهنگی، تهیه دستورات هماهنگی و تهیه و پیشنهاد لایحه ساختار و تشکیلات نهاد برای شکل گیری و فعالیت آن)

ج- نقش همکاری:

چ- نقش اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، مطالعاتی و تحقیقاتی: (تشکیل بانک اطلاعاتی طرح‌های توسعه شهری (GIS) شهر کرج در نهاد، بانک اسناد شهرسازی، انتشار گزارشات، ایجاد وب سایت مرتبط، تشکیل سمینار و گردهم آیی های مرتبط، نمایشگاه دستاوردها و...)

ح- با توجه به بار مالی تشکیل نهاد برای شهرداری کرج، ساختار اجرایی آن، پرداخت حق الجلسات اعضا و حق الزحمه رئیس و اعضای شورای تخصصی و موضوعات دیگر این ساختار می‌بایست به تأیید شورای اسلامی شهر کرج برسد. (اختیارات مالی رئیس نهاد با توجه به آیین نامه معاملاتی شهرداری‌ها و تصویب شورای شهر خواهد بود)

نظر شما