شناسهٔ خبر: 5859 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رسانه‌ها و توانمندسازی سکونتگاه‌ها

حاشیه‌ نشینی انسيه غفوري شعرباف*: ساماندهي سکونتگاه‌هاي غير رسمي مشهد تنها موضوعي عمراني و فني نيست؛ بلکه بايد در طرح‌ريزي روش‌هاي توانمندسازي، هم مسائل عمراني در نظر گرفته شود و هم موضوعات فرهنگي ـ اجتماعي که البته اين رويکرد در طرح‌ها و لوايح مد نظر بوده است.

مهمترين موضوعات حوزه فرهنگي در بخش زنان، آموزش خانواده، ارتقاي معرفت ديني، آموزش روشهاي اسلامي تربيت فرزند، ارتقاي سطح سلامتي زنان و افزايش سوادآموزي ميگنجد. در مبارزه با مواد مخدر هم ميبايست علاوه بر داشتن روشهاي انتظامي و قضايي، راهکارهاي فرهنگي مناسبي را در نظر داشت.

از سوي ديگر کجرويهاي اجتماعي در برخي پهنههاي سکونتي غير رسمي مشهد ديده ميشود که عامل اصلي آن، نبود اشتغال براي زنان سرپرست خانوار است. کارآفريني براي اين دسته از بانوان که عمدتا در مناطق حاشيهاي مشهد ساکن هستند، ميتواند از بسياري بزههاي اخلاقي جلوگيري کند. همچنين پر کردن اوقات فراغت بانوان و کمک به ورزش بانوان را بايد به کارآفريني براي آنها افزود.

ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي را فعاليتي چندجانبه ميدانم و معتقدم دستيابي به نتيجه مناسب در زمينه توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي، طيفي از اقدامات و روشهاي موازي و هماهنگ با يکديگر را ميطلبد که لازمه اين هماهنگي، در کنار هم بودن همه دستگاهها و نهادهاي مسئول است. بايد در نظر داشت که ناهماهنگي و حتي گاه انجام اقدامات متناقض، نه تنها نتايج مثبتي به بار نميآورد که ممکن است بازده کار را نيز به شدت کاهش دهد.

پيش از اينکه بحث توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي مشهد به عنوان معضلي فراگير و ملي در رسانهها مطرح شود، دستگاهها و سازمانهاي حاکميتي يا اجرايي خراسان رضوي هر يک به فراخور امکانات و توانمنديهاي خود، اقدامات شايستهاي براي خروج اين سکونتگاهها از بحران انجام دادند که به دليل کمبود امکانات و اعتبارات، اين اقدامات کافي نبود.

عدم آگاهي حاشيهنشينان از حقوقشان يکي از معضلاتي است که به اين گسترش بيرويه دامن ميزند و در اين ميان رسانهها ميتوانند اصليترين نقش را در توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي مشهد ايفا کنند که آن وظيفه آگاهيبخشي عمومي و اطلاعرساني است.

*نايب‌رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر مشهد

نظر شما