شناسهٔ خبر: 5916 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

کاهش ۵۴ درصدی صدور پروانه‌‌های ساختمانی صادر شده تهران در نیمه اول ۹۳

انبوه سازی- بلندمرتبه سازی مرکز آمار کشور از کاهش ۵۳.۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۵۷.۹ درصدی آن در کل شهرداری‌های کشور در نیمه اول ۹۳ نسبت به نیمه اول ۹۲ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از مرکز آمار کشور، بررسی نتایج طرح «جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور» در نیمه اول سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد:

الف) شهر تهران

در نیمه اول سال ۱۳۹۳ تعداد ۴۸۸۳۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۳.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه‌ها ۸.۴ واحد بوده است.

تعداد ۵۸۲۶ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در نیمه اول ۹۳ صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۶.۰ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در نیمه اول ۹۳ بالغ بر ۹۱۱۸.۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۴۸.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۵۶۵ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود ۱۹۰۶.۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته ۵۱.۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۲۷ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات بنای آنها در نیمه اول ۹۳ نشان می‌دهد که در حدود ۱.۳ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۱.۰ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱.۵ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۵.۱ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۹۱.۲ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به کار رفته در بنای آنها در نیمه اول ۹۳ نشان می‌دهد که ۴۰.۰ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۶۰.۰ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و درصد ناچیزی برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

ب) کل نقاط شهر کشور

در نیمه اول سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۸۵۷۶۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۷.۹ درصد کاهش داشته است متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ای احداث ساختمان ۳.۲ واحد بوده است.

تعداد ۵۷۳۶۴ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در نیمه اول ۹۳ صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۴۷.۹ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در نیمه اول ۹۳ حدود ۳۵۱۰۹.۱ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۱.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۸۷ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در نیمه اول ۹۳ حدود ۲۰۷۹۸.۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال قبل ۴۷.۳ درصد کاهش داشته است. تموسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۳ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات بنای آنها در نیمه اول ۹۳ نشان می‌دهد که در حدود ۲۵.۲ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۲۴.۳ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱۴.۳ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۱۱.۵ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۲۴.۷ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به کار رفته در بنای آنها در نیمه اول ۹۳ نشان می‌دهد که ۲۶.۱ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۳.۰ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، ۱۹.۶ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و ۱.۳ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

الف) تعداد پروانه‌های احداث ساختمان و برخی ویژگی‌های آن در نقاط شهری کشور و شهر تهران:

شرح

تعداد پروانه

مساحت زیربنا

مساحت زمین

تعداد واحد مسکونی

کل نقاط شهری کشور

نیمه اول ۹۳

۵۷۳۶۴

۳۵۱۰۹.۱

۲۰۷۹۸.۲

۱۸۵۷۶۲

نیمه اول ۹۲

۱۱۰۰۰۹

۷۲۴۷۸.۴

۳۹۴۷۲.۲

۴۴.۸۳۹

درصد تغییرات نسبت به نیمه اول ۹۲

۴۷.۹-

۵۱.۶-

۴۷.۳-

۵۷.۹-

شهر تهران

نیمه اول ۹۳

۵۸۲۶

۹۱۱۸.۳

۱۹۰۶.۳

۴۸۸۳۷

نیمه اول ۹۲

۱۳۲۴۶

۱۷۷۱۰.۱

۳۹۴۸.۵

۱۰۶۰۳۲

درصد تغییرات نسبت به نیمه اول ۹۲

۵۶.۰-

۴۸.۵-

۵۱.۷-

۵۳.۹-

ب) توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ به کار رفته در بنا در نقاط شهری کشور و شهر تهران:

شرح

اسکلت فلزی

بتون آرمه

آجر و آهن

سایر مصالح

کل نقاط شهری کشور

نیمه اول ۹۳

۲۶.۱

۵۳.۰

۱۹.۶

۱.۳

نیمه اول ۹۲

۲۴.۲

۵۸.۳

۱۶.۶

۰.۸

شهر تهران

نیمه اول ۹۳

۴۰.۰

۶۰.۰

۰.۰

۰.۰

نیمه اول ۹۲

۴۲.۰

۵۸.۰

۰.۰

۰.۰

برچسب‌ها:

نظر شما