شناسهٔ خبر: 5963 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

خطي که حاشيه را به مرکز وصل مي‌کند

حاشینه نشینی مشهد-  خواجه ربیع - مهرمادر و گلشاد محمود هراتي*: در دوره چهـــارم شوراي شهر مشهـــد بــراي رسيـــدگي به سکونتــگاه‌هــاي غيررسمي اين شهر کميسيون حاشيه شهر تشکيل شد و توانست اقدامات مناسبي را در زمينه‌هاي عمراني، امنيتي و خدمات شهري عملياتي کند.

اکنون طرح تفصيلي مشهد بر پايه مقتضيات روز در حال جمع بندي است. در اين طرح سيستمهاي اياب و ذهاب حاشيه شهر مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد سازمان اتوبوسراني مشهد سرويسهاي منظمي را ارايه داده و پشتيباني کند.

همچنين احداث و راهاندازي قطار شهري شماره ۲ مشهد در بلوار دهم حاشيه اين شهر از ديگر طرحهاي اصلي است که شوراي اين شهر از آن حمايت ميکند. در سال گذشته نيز سامانه اتوبوسراني تندرو در اين مناطق راهاندازي شد تا شيوه عمومي خدمات به سمت حواشي شهر مشهد متعادل و تقويت شود. قطار شهري شماره ۲ مشهد قرار بود سال ۹۲ به بهره برداري برسد اما به دليل بروز برخي اختلافات حقوقي اين امر محقق  نشد، اکنون در بلوار دهم مرحله حفاري اين قطار شهري به پايان رسيده و ايستگاهها در دست احداثاند. پيشبيني ميشود قطار شهري بخش شمالي اين بلوار تا سال ۹۴ راهاندازي شود و بخش جنوبي اين بلوار نيز تا سال ۹۶ به بهره برداري برسد.اين خط آهن شهري نقش مهمي را در کاهش نابرابريها در دسترسي مناسب به خدمات شهري ايفا خواهد کرد. در حقيقت توسعه خطوط حمل و نقل شهري، سامانه اتوبوسراني تندرو و مترو يا قطار شهري علاوه بر دسترسي آسان شهروندان به خدمات شهري، گامي به سوي برقراري تعادل اجتماعي است.

در کميسيون حاشيه شهر مشهد مقرر شد که شوراي شهر شيوه ارايه خدمات شهري خود را به سوي حاشيه ببرد؛ در اين راستا نيز موضوع تخصيص امتيازهايي براي سرمايهگذار در حاشيه شهر ارايه شد و تاکنون با حمايت از سازمانهاي غير دولتي و NGOها اقداماتي در حوزه فرهنگ انجام شد.

* عضو کميسيون فني، عمراني و طرحريزي شوراي اسلامي شهر مشهد

نظر شما